SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán 12C7(4), 12C9(4), 8
Phạm Bình Nguyên S-hoạt 12C1(1), 1
Phạm Bình Nguyên Toán 12C1(4), 11B11(4), 8
Võ Văn Tùng Toán 12C11(4), 11B4(4), 11B7(4), 12
Trương Văn Vạn Toán 12C5(4), 12C12(4), 8
Phan Thanh Xuyên S-hoạt 12C13(1), 1
Phan Thanh Xuyên Toán 12C13(4), 4
Đỗ ánh Linh Toán 12C2(4), 12C8(4), 11B5(4), 12
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán 12C3(4), 4
Trần Thị Nhường S-hoạt 10A4(1), 1
Trần Thị Nhường Toán 11B9(4), 4
Nguyễn Trọng Khôi S-hoạt 11B2(1), 1
Nguyễn Trọng Khôi Toán 11B2(4), 11B6(4), 8
Nguyễn Thị Thu Hiền S-hoạt 12C4(1), 1
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán 12C4(4), 11B1(4), 8
Nguyễn Thị Phương Thảo S-hoạt 10A12(1), 1
Nguyễn Thị Phương Thảo Toán 12C10(4), 4
Nguyễn Hoàng Vi Toán 11B3(4), 4
Nguyễn Thị Hồng ánh S-hoạt 12C6(1), 1
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán 12C6(4), 12C14(4), 8
Võ Đức Toàn Toán 11B8(4), 11B10(4), 8
Lưu Công Trừng 11B3(2), 2
Ngô Thị Hải Minh 12C1(3), 12C6(3), 6
Nguyễn Thị Mỹ Khánh S-hoạt 12C3(1), 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 12C3(3), 12C8(3), 6
Hoàng Thị Huyền Trang S-hoạt 10A1(1), 1
Hoàng Thị Huyền Trang 12C2(3), 12C12(3), 6
Nguyễn Thị Ngọc Thảo S-hoạt 11B6(1), 1
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11B6(2), 11B7(2), 11B8(2), 11B10(2), 8
Cao Thanh Long S-hoạt 10A8(1), 1
Phan Thị Kim Hoa 11B4(2), 11B11(2), 4
Lê Thị Hoan S-hoạt 12C5(1), 1
Lê Thị Hoan 12C4(3), 12C5(3), 11B9(2), 8
Trần Thị Thanh Phương S-hoạt 10A7(1), 1
Trần Thị Thanh Phương 12C11(3), 3
Đoàn Thị Thanh Huyền S-hoạt 10A2(1), 1
Đoàn Thị Thanh Huyền 12C14(3), 3
Vũ Thị Giang 12C9(3), 12C10(3), 11B2(2), 11B5(2), 10
Hà Quốc Dũng S-hoạt 12C7(1), 1
Hà Quốc Dũng 12C7(3), 12C13(3), 11B1(2), 8
Lê Thị Diệu Tuyền Hoá 12C1(2), 12C3(2), 12C13(2), 12C14(2), 8
Đỗ như Thanh Cao Hoá 11B4(3), 11B8(3), 11B10(3), 9
Trương Thị Tố Thanh S-hoạt 11B1(1), 1
Trương Thị Tố Thanh Hoá 12C4(2), 12C9(2), 11B1(3), 7
Phan Thị Tuyết Nhung S-hoạt 12C2(1), 1
Phan Thị Tuyết Nhung Hoá 12C2(2), 12C8(2), 4
Bế Thị Mai Hương S-hoạt 10A6(1), 1
Bế Thị Mai Hương Hoá 12C10(2), 2
Đặng Thị Minh Hiếu Hoá 11B5(3), 11B11(3), 6
Phạm Thị Khánh Phương S-hoạt 11B7(1), 1
Phạm Thị Khánh Phương Hoá 12C5(2), 11B2(3), 11B7(3), 11B9(3), 11
Phan Thị Thanh Nhàn S-hoạt 10A11(1), 1
Phan Thị Thanh Nhàn Hoá 12C6(2), 12C12(2), 4
Hồ Ngọc Vân Hà S-hoạt 11B3(1), 1
Hồ Ngọc Vân Hà Hoá 12C7(2), 12C11(2), 11B3(3), 11B6(3), 10
Huỳnh Thị Phong Sinh 12C1(2), 12C6(2), 12C8(2), 12C10(2), 8
Phạm Thị Thuỷ Sinh 12C4(2), 12C5(2), 12C12(2), 11B1(2), 11B3(2), 11B6(2), 11B9(2), 14
Thái Vi Hạ S-hoạt 11B8(1), 1
Thái Vi Hạ Sinh 11B2(2), 11B7(2), 11B8(2), 6
Vũ Thuỵ Khánh Uyên S-hoạt 11B4(1), 1
Vũ Thuỵ Khánh Uyên Sinh 11B4(2), 11B5(2), 11B10(2), 11B11(2), 8
Trần Thị Hưng Sinh 12C2(2), 12C7(2), 12C13(2), 6
Lê Thị Cẩm Thạch S-hoạt 12C9(1), 1
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh 12C3(2), 12C9(2), 12C11(2), 12C14(2), 8
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12C8(4), 12C11(4), 12C14(4), 12
Võ Thị Quỳnh Như Văn 12C5(4), 12C6(4), 11B3(5), 11B11(5), 18
Đậu Thị Nguyệt S-hoạt 12C10(1), 1
Đậu Thị Nguyệt Văn 12C10(4), 4
Trần Thị Thanh S-hoạt 10A3(1), 1
Trần Thị Thanh Văn 12C13(4), 4
Lê Thị Minh Hiền Văn 12C3(4), 11B2(5), 11B4(5), 11B10(5), 19
Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn 12C1(4), 12C2(4), 8
Trần Thị Thuỳ Linh S-hoạt 10A10(1), 1
Trần Thị Thuỳ Linh Văn 12C7(4), 12C9(4), 8
Nguyễn Thị Lan Anh Văn 11B5(5), 11B6(5), 11B7(5), 15
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn 11B1(5), 11B8(5), 10
Đinh Thị Thu Thuỷ S-hoạt 10A5(1), 1
Lê Thị Kim Thùy S-hoạt 12C12(1), 1
Lê Thị Kim Thùy Văn 12C4(4), 12C12(4), 11B9(5), 13
Nguyễn Thị Ngà Sử 12C8(2), 12C9(2), 12C11(2), 12C13(2), 8
Nguyễn Thị Ngà GDCD 12C6(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C9(1), 4
Trần Thị Bích Nga Sử 12C1(2), 12C2(2), 12C3(2), 12C4(2), 12C5(2), 12C6(2), 12C7(2), 14
Trần Thị Bích Nga GDCD 11B1(1), 11B2(1), 2
Nguyễn Thị Thu Hà Sử 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1), 11B10(1), 11B11(1), 6
Nguyễn Thị Thu Hà GDCD 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1), 11B10(1), 11B11(1), 7
Nguyễn Thị Thu Thảo Sử 12C10(2), 12C12(2), 12C14(2), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11
Trần Quốc Vương GDCD 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1), 12C10(1), 12C11(1), 12C12(1), 12C13(1), 12C14(1), 11B3(1), 11B4(1), 12
Lương Thị Thu Hà S-hoạt 10A9(1), 1
Trần Trung Trinh T. Anh 12C10(4), 12C13(4), 12C14(4), 11B4(4), 16
Lê Thị Kiều Châu T. Anh 12C2(4), 12C6(4), 12C12(4), 12
Nguyễn Thị Thoa S-hoạt 12C8(1), 1
Nguyễn Thị Thoa T. Anh 12C7(4), 12C8(4), 12C9(4), 12
Đỗ Thị Kim Thanh T. Anh 12C3(4), 12C11(4), 8
Lê Đoàn Thùy Dương S-hoạt 11B9(1), 1
Lê Đoàn Thùy Dương T. Anh 11B2(4), 11B9(4), 8
Đỗ Thị Thanh Hương S-hoạt 11B11(1), 1
Đỗ Thị Thanh Hương T. Anh 11B1(4), 11B6(4), 11B11(4), 12
Nguyễn Thị Hiền T. Anh 12C1(4), 12C4(4), 12C5(4), 11B8(4), 16
Nguyễn Thị Hoa Lý S-hoạt 11B5(1), 1
Nguyễn Thị Hoa Lý T. Anh 11B5(4), 11B7(4), 8
Đặng Thị Ti Na T. Anh 11B10(4), 4
Huỳnh Thị Thu Hiền T. Anh 11B3(4), 4
Nguyễn Duy Quốc Địa 12C5(1), 12C8(1), 12C13(1), 11B6(1), 11B7(1), 5
Hoàng Thị Cẩm Vân S-hoạt 12C11(1), 1
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa 12C3(1), 12C6(1), 12C11(1), 12C12(1), 11B1(1), 11B3(1), 11B9(1), 11B11(1), 8
Huỳnh Thị Hoàng S-hoạt 11B10(1), 1
Huỳnh Thị Hoàng Địa 12C1(1), 12C4(1), 12C7(1), 12C9(1), 11B2(1), 11B4(1), 11B10(1), 7
Hồ Thị Mai S-hoạt 12C14(1), 1
Hồ Thị Mai Địa 12C2(1), 12C10(1), 12C14(1), 11B5(1), 11B8(1), 5
Văn Ngọc Tường Tin 12C9(1), 12C10(1), 12C13(1), 3
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin 12C2(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C12(1), 4
Lê Quang Vũ Tin 12C5(1), 12C6(1), 12C14(1), 3
Huỳnh Lê Khắc Chiến Tin 12C1(1), 12C4(1), 2
Phạm Khánh Thiện Tin 12C3(1), 12C11(1), 2

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 17-10-2021