SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Thị Ngân Thoa S-hoạt 12A1(1), 1
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán-TC 12A1(1), 12A6(1), 12D1(1), 3
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán 12A1(3), 12A6(3), 12D1(3), 9
Phan Thanh Xuyên Toán-TC 12A5(1), 12B(1), 12E1(1), 3
Phan Thanh Xuyên Toán 12A5(3), 12B(3), 12E1(3), 9
Nguyễn Thị Xuân S-hoạt 10E4(1), 1
Nguyễn Thị Xuân Toán 11A4(3), 10E2(3), 10E4(3), 9
Bùi Thị Tuyết Trinh S-hoạt 12A4(1), 1
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán-TC 12A4(1), 12E2(1), 2
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán 12A4(3), 12E2(3), 10A1(3), 9
Phạm Bình Nguyên S-hoạt 11A1(1), 1
Phạm Bình Nguyên Toán-TC 12A2(1), 1
Phạm Bình Nguyên Toán 12A2(3), 11A1(3), 11C(3), 11E2(3), 12
Trần Thị Nhường S-hoạt 11D2(1), 1
Trần Thị Nhường Toán-TC 10D2(1), 1
Trần Thị Nhường Toán 11D2(3), 10A4(3), 10B(3), 10D2(3), 12
Nguyễn Trọng Khôi S-hoạt 10A3(1), 1
Nguyễn Trọng Khôi Toán-TC 12D2(1), 1
Nguyễn Trọng Khôi Toán 12D2(3), 10A3(3), 10C(3), 10E3(3), 12
Nguyễn Thị Thu Hiền S-hoạt 11A3(1), 1
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-TC 12A3(1), 1
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán 12A3(3), 11A3(3), 11E4(3), 9
Nguyễn T Phương Thảo Toán 10A2(3), 10D3(3), 10E1(3), 9
Nguyễn Hoàng Vi Toán 11A2(3), 11B(3), 11D1(3), 9
Nguyễn Thị Hồng ánh S-hoạt 12D3(1), 1
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-TC 12C(1), 12D3(1), 2
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán 12C(3), 12D3(3), 11E1(3), 9
Võ Đức Toàn S-hoạt 10D1(1), 1
Võ Đức Toàn Toán-TC 10D1(1), 1
Võ Đức Toàn Toán 11A5(3), 11A6(3), 11E3(3), 10D1(3), 12
Lưu Công Trừng 11A2(2), 2
Ngô Thị Hải Minh S-hoạt 12E1(1), 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh S-hoạt 12A5(1), 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-TC 12A5(1), 12B(1), 12E1(1), 3
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 12A5(2), 12B(2), 12E1(2), 11A1(2), 8
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Công nghệ 12A5(1), 12B(1), 12E1(1), 3
Hoàng Thị Huyền Trang 11A3(2), 11B(2), 10B(2), 10C(2), 8
Nguyễn Thị Ngọc Thảo S-hoạt 11A5(1), 1
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11A5(2), 11C(2), 10A4(2), 6
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Công nghệ 11A1(2), 11A5(2), 11C(2), 6
Cao Thanh Long Công nghệ 11A2(2), 11A3(2), 11A6(2), 11B(2), 11D2(2), 11E2(2), 11E4(2), 14
Phan Thị Kim Hoa 11E4(2), 10A3(2), 10D2(2), 6
Lê Thị Hoan S-hoạt 12A3(1), 1
Lê Thị Hoan Lý-TC 12A1(1), 12A3(1), 12A6(1), 3
Lê Thị Hoan 12A1(2), 12A3(2), 12A6(2), 6
Lê Thị Hoan Công nghệ 12A1(1), 12A3(1), 12A6(1), 3
Trần Thị Thanh Phương S-hoạt 10E2(1), 1
Trần Thị Thanh Phương 11A6(2), 11D2(2), 10D1(2), 10E2(2), 8
Đoàn Thị Thanh Huyền S-hoạt 10A1(1), 1
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-TC 12E2(1), 1
Đoàn Thị Thanh Huyền 12C(2), 12E2(2), 10A1(2), 6
Đoàn Thị Thanh Huyền Công nghệ 12C(1), 12E2(1), 2
Nguyễn Thanh Phong S-hoạt 11E1(1), 1
Nguyễn Thanh Phong Lý-TC 12A2(1), 12A4(1), 2
Nguyễn Thanh Phong 12A2(2), 12A4(2), 11E1(2), 6
Nguyễn Thanh Phong Công nghệ 12A2(1), 12A4(1), 2
Vũ Thị Giang S-hoạt 11E2(1), 1
Vũ Thị Giang 11E2(2), 10A2(2), 10D3(2), 10E1(2), 8
Hà Quốc Dũng 12D1(2), 12D2(2), 12D3(2), 10E3(2), 10E4(2), 10
Hà Quốc Dũng Công nghệ 12D1(1), 12D2(1), 12D3(1), 3
Đinh Thị Yến 11A4(2), 11D1(2), 11E3(2), 6
Đinh Thị Yến Công nghệ 11A4(2), 11D1(2), 11E1(2), 11E3(2), 8
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-TC 12A2(1), 1
Lê Thị Diệu Tuyền Hoá 12A2(2), 11A1(2), 11A3(2), 6
Lê Thị Phượng Hóa-TC 12A3(1), 12E1(1), 2
Lê Thị Phượng Hoá 12A3(2), 12E1(2), 10A1(2), 6
Đỗ Như Thanh Cao Hóa-TC 12A5(1), 12A6(1), 12E2(1), 3
Đỗ Như Thanh Cao Hoá 12A5(2), 12A6(2), 12D2(2), 12E2(2), 8
Nguyễn Duy Hồ S-hoạt 10A2(1), 1
Nguyễn Duy Hồ Hóa-TC 12B(1), 1
Nguyễn Duy Hồ Hoá 12B(2), 12D1(2), 11E1(2), 10A2(2), 8
Trương Thị Tố Thanh S-hoạt 11A2(1), 1
Trương Thị Tố Thanh Hóa-TC 12A1(1), 1
Trương Thị Tố Thanh Hoá 12A1(2), 12C(2), 11A2(2), 6
Phan Thị Tuyết Nhung S-hoạt 11B(1), 1
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-TC 12A4(1), 1
Phan Thị Tuyết Nhung Hoá 12A4(2), 12D3(2), 11B(2), 6
Bế Thị Mai Hương S-hoạt 10A4(1), 1
Bế Thị Mai Hương Hoá 11A6(2), 11D1(2), 11E2(2), 10A4(2), 8
Đặng Thị Minh Hiếu Hoá 11A4(2), 11C(2), 11E4(2), 10C(2), 10E1(2), 10E3(2), 12
Phạm Thị Khánh Phương S-hoạt 10D3(1), 1
Phạm Thị Khánh Phương Hoá 10A3(2), 10B(2), 10D3(2), 10E2(2), 8
Phan Thị Thanh Nhàn Hoá 11A5(2), 11D2(2), 11E3(2), 10D1(2), 10D2(2), 10E4(2), 12
Huỳnh Thị Phong S-hoạt 12B(1), 1
Huỳnh Thị Phong Sinh-TC 12A1(1), 12A4(1), 12B(1), 3
Huỳnh Thị Phong Sinh 12A1(2), 12A4(2), 12B(2), 11A2(2), 8
Phạm Thị Thuỷ Sinh-TC 12A2(1), 12A5(1), 2
Phạm Thị Thuỷ Sinh 12A2(2), 12A5(2), 12C(2), 11A1(2), 11A4(2), 11A5(2), 11B(2), 11C(2), 11E3(2), 18
Thái Vi Hạ S-hoạt 11A6(1), 1
Thái Vi Hạ Sinh 12D2(2), 12D3(2), 11A3(2), 11A6(2), 11D1(2), 11D2(2), 11E1(2), 11E2(2), 11E4(2), 18
Trần Thị Hưng S-hoạt 12A6(1), 1
Trần Thị Hưng Sinh-TC 12A6(1), 1
Trần Thị Hưng Sinh 12A6(2), 12D1(2), 12E1(2), 10A1(1), 10A3(1), 10C(1), 10D2(1), 10E1(1), 10E2(1), 10E3(1), 10E4(1), 14
Hoàng Anh Tuấn Công nghệ 10A1(1), 10A3(1), 10A4(1), 10C(1), 10D1(1), 10D2(1), 10D3(1), 10E1(1), 10E2(1), 10E3(1), 10E4(1), 11
Lê Thị Thu Nga S-hoạt 10B(1), 1
Lê Thị Thu Nga Sinh-TC 12A3(1), 1
Lê Thị Thu Nga Sinh 12A3(2), 12E2(2), 10A2(1), 10A4(1), 10B(1), 10D1(1), 10D3(1), 9
Lê Thị Thu Nga Công nghệ 10A2(1), 10B(1), 2
Phạm Như Dạ Thảo Văn-TC 12D1(1), 1
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12A6(3), 12D1(3), 12E2(3), 9
Võ Thị Quỳnh Như Văn 12A2(3), 12A5(3), 11D1(3), 9
Đậu Thị Nguyệt S-hoạt 12C(1), 1
Đậu Thị Nguyệt Văn-TC 12C(1), 1
Đậu Thị Nguyệt Văn 12C(3), 11E1(3), 6
Trần Thị Thanh S-hoạt 12D2(1), 1
Trần Thị Thanh Văn-TC 12D2(1), 1
Trần Thị Thanh Văn 12D2(3), 12E1(3), 10D1(2), 8
Lê Thị Minh Hiền Văn 12A1(3), 12A3(3), 11A6(3), 11D2(3), 12
Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn 12A4(3), 12B(3), 10E1(3), 10E2(3), 12
Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn-BD 10E1(2), 2
Trần Thị Thuỳ Linh Văn 10A2(3), 10A3(3), 10B(3), 10E4(3), 12
Nguyễn Thị Lan Anh Văn 11A1(3), 11A3(3), 11E4(3), 10D3(3), 12
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn 11A2(3), 11A4(3), 11E2(3), 11E3(3), 12
Đinh Thị Thu Thuỷ S-hoạt 10E3(1), 1
Đinh Thị Thu Thuỷ Văn 10A1(3), 10C(3), 10E3(3), 9
Lê Thị Kim Thùy S-hoạt 11C(1), 1
Lê Thị Kim Thùy Văn-TC 12D3(1), 1
Lê Thị Kim Thùy Văn 12D3(3), 11B(3), 11C(3), 9
Bùi Thị Lanh S-hoạt 10D2(1), 1
Bùi Thị Lanh Văn 11A5(3), 10A4(3), 10D2(3), 9
Đỗ Thị Hồng Hà Sử-TC 12C(1), 1
Đỗ Thị Hồng Hà Sử 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12B(1), 12C(1), 12D1(1), 6
Nguyễn Thị Ngà S-hoạt 10C(1), 1
Nguyễn Thị Ngà Sử 12A1(1), 12D2(1), 12D3(1), 10B(2), 10C(2), 7
Trần Thị Bích Nga Sử 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10D3(2), 10E4(2), 12
Trần Thị Bích Nga GDCD 11A2(1), 11A6(1), 11D1(1), 3
Nguyễn Thị Thu Hà S-hoạt 11A4(1), 1
Nguyễn Thị Thu Hà Sử 11A1(1), 11A2(1), 11A4(1), 3
Nguyễn Thị Thu Hà GDCD 11A1(1), 11A4(1), 11E1(1), 11E2(1), 11E3(1), 11E4(1), 6
Nguyễn Thị Thu Thảo Sử 12A2(1), 12A6(1), 12E1(1), 12E2(1), 11A3(1), 11A5(1), 11A6(1), 11B(1), 11C(1), 11D1(1), 11D2(1), 11E4(1), 12
Bùi Quốc Vương GDCD 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A6(1), 12C(1), 12D1(1), 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10D3(1), 10E2(1), 10E3(1), 10E4(1), 15
Lương Thị Thu Hà Sử 10D1(2), 10D2(2), 10E1(2), 10E2(2), 10E3(2), 10
Lương Thị Thu Hà GDCD 10B(1), 10C(1), 10D1(1), 10D2(1), 10E1(1), 5
Trần Trọng Phương Sử 11E1(1), 11E2(1), 11E3(1), 3
Trần Trọng Phương GDCD 12A5(1), 12B(1), 12D2(1), 12D3(1), 12E1(1), 12E2(1), 11A3(1), 11A5(1), 11B(1), 11C(1), 11D2(1), 11
Trần Trung Trinh T.Anh-TC 12E1(1), 1
Trần Trung Trinh T. Anh 12A1(3), 12E1(3), 10D3(3), 9
Lê Thị Kiều Châu S-hoạt 12D1(1), 1
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-TC 12D1(2), 2
Lê Thị Kiều Châu T. Anh 12D1(3), 11E1(3), 11E2(3), 9
Hoàng Thị Như T. Anh 12A5(3), 12A6(3), 10A4(3), 10E4(3), 12
Nguyễn Thị Thoa S-hoạt 12E2(1), 1
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-TC 12E2(1), 1
Nguyễn Thị Thoa T. Anh 12C(3), 12E2(3), 10D2(2), 8
Đỗ Thị Kim Thanh T. Anh 12A3(3), 10A1(3), 10A2(3), 10E2(3), 12
Lê Đoàn Thùy Dương S-hoạt 11D1(1), 1
Lê Đoàn Thùy Dương T.Anh-TC 12D3(2), 2
Lê Đoàn Thùy Dương T. Anh 12B(3), 12D3(3), 11D1(3), 9
Bùi Thị Thu Bình T. Anh 10A3(3), 10B(3), 10C(3), 10D1(3), 12
Đỗ Thị Thanh Hương S-hoạt 11E3(1), 1
Đỗ Thị Thanh Hương T. Anh 11A3(3), 11D2(3), 11E3(3), 9
Nguyễn Thị Hiền S-hoạt 12A2(1), 1
Nguyễn Thị Hiền T. Anh 12A2(3), 11A1(3), 11B(3), 10E3(3), 12
Nguyễn Thị Hoa Lý S-hoạt 11E4(1), 1
Nguyễn Thị Hoa Lý T. Anh 11A2(3), 11A5(3), 11E4(3), 9
Dương Thị Tường Vy S-hoạt 10E1(1), 1
Dương Thị Tường Vy T.Anh-TC 12D2(2), 2
Dương Thị Tường Vy T. Anh 12A4(3), 12D2(3), 10E1(3), 9
Đặng Thị Ti Na T. Anh 11A4(3), 11A6(3), 11C(3), 9
Nguyễn Duy Quốc Địa-TC 12C(1), 1
Nguyễn Duy Quốc Địa 12A4(2), 12C(2), 12D3(2), 11A3(1), 11E2(1), 11E3(1), 11E4(1), 10
Trần Thị Thanh Thương Địa 12A1(2), 12A5(2), 12B(2), 12D1(2), 12E2(2), 10A3(1), 10B(1), 10C(1), 10E3(1), 14
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa 11C(1), 1
Huỳnh Thị Hoàng Địa 12A2(2), 12A6(2), 12D2(2), 11A1(1), 11A2(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11B(1), 11D1(1), 11D2(1), 11E1(1), 15
Hồ Thị Mai Địa 12A3(2), 12E1(2), 10A1(1), 10A2(1), 10A4(1), 10D1(1), 10D2(1), 10D3(1), 10E1(1), 10E2(1), 10E4(1), 13
Văn Ngọc Tường Tin 12A3(1), 12C(1), 12E2(1), 11A1(2), 11E1(2), 10A4(2), 10E1(2), 10E4(2), 13
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin 12A1(1), 12B(1), 12D3(1), 11B(2), 11D1(2), 11E2(2), 10A1(2), 10D1(2), 10E2(2), 15
Lê Quang Vũ Tin 12A2(1), 12A6(1), 12D1(1), 12E1(1), 11A3(2), 11A4(2), 11C(2), 10A3(2), 10D3(2), 10E3(2), 16
Huỳnh Lê Khắc Chiến Tin 12A4(1), 12A5(1), 12D2(1), 10A2(2), 10B(2), 7
Phạm Khánh Thiện Tin 11A2(2), 11A5(2), 11A6(2), 11D2(2), 11E3(2), 11E4(2), 10C(2), 10D2(2), 16

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018