SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Công Lập Toán 11E2(4), 4
Phan Thanh Xuyên S-hoạt 12A6(1), 1
Phan Thanh Xuyên Toán 12A6(4), 12E1(4), 8
Nguyễn Thị Ngân Thoa S-hoạt 11A1(1), 1
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán 12B(4), 12D2(4), 11A1(4), 12
Phạm Bình Nguyên S-hoạt 12A1(1), 1
Phạm Bình Nguyên Toán 12A1(4), 12C(4), 8
Trương Văn Vạn Toán 12A5(4), 12E4(4), 8
Nguyễn Thị Xuân Toán 12E3(4), 10A5(3), 10A10(3), 10
Đỗ ánh Linh Toán 11B(4), 11D2(4), 10A6(3), 11
Bùi Thị Tuyết Trinh S-hoạt 10A1(1), 1
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán 12A2(4), 10A1(3), 10A9(3), 10
Trần Thị Nhường S-hoạt 10A4(1), 1
Trần Thị Nhường Toán 11E4(4), 10A4(3), 10A11(3), 10
Nguyễn Trọng Khôi S-hoạt 11A3(1), 1
Nguyễn Trọng Khôi Toán 11A3(4), 11D4(4), 11E3(4), 12
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán 12A3(4), 10A2(3), 10A12(3), 10
Nguyễn T Phương Thảo Toán 10A3(3), 10A7(3), 10A13(3), 9
Nguyễn Hoàng Vi S-hoạt 11E1(1), 1
Nguyễn Hoàng Vi Toán 12D1(4), 11D3(4), 11E1(4), 12
Nguyễn Thị Hồng ánh S-hoạt 12E2(1), 1
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán 12A4(4), 12E2(4), 11A2(4), 12
Võ Đức Toàn S-hoạt 10A8(1), 1
Võ Đức Toàn Toán 11A4(4), 11D1(4), 10A8(3), 11
Lưu Công Trừng 11A2(2), 2
Ngô Thị Hải Minh S-hoạt 12E1(1), 1
Ngô Thị Hải Minh 12A2(2), 12D2(2), 12E1(2), 11A1(2), 8
Ngô Thị Hải Minh Công nghệ 12A2(1), 12D2(1), 12E1(1), 3
Nguyễn Thị Mỹ Khánh S-hoạt 12A3(1), 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 12A3(2), 12A6(2), 10A1(2), 6
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Công nghệ 12A3(1), 12A6(1), 2
Nguyễn Thanh Phong 12A1(2), 12E3(2), 12E4(2), 6
Nguyễn Thanh Phong Công nghệ 12A1(1), 12E3(1), 12E4(1), 3
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11D1(2), 11D4(2), 10A5(2), 10A7(2), 8
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Công nghệ 11D1(1), 11D4(1), 2
Cao Thanh Long Công nghệ 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11D2(1), 11D3(1), 11E1(1), 11E2(1), 11E3(1), 9
Phan Thị Kim Hoa S-hoạt 11D2(1), 1
Phan Thị Kim Hoa 11D2(2), 11D3(2), 10A4(2), 10A9(2), 10A12(2), 10
Lê Thị Hoan S-hoạt 12A5(1), 1
Trần Thị Thanh Phương S-hoạt 10A6(1), 1
Trần Thị Thanh Phương 10A3(2), 10A6(2), 10A8(2), 10A11(2), 8
Đoàn Thị Thanh Huyền S-hoạt 12A4(1), 1
Đoàn Thị Thanh Huyền 12A4(2), 12A5(2), 12C(2), 12E2(2), 8
Đoàn Thị Thanh Huyền Công nghệ 12A4(1), 12A5(1), 12C(1), 12E2(1), 4
Vũ Thị Giang S-hoạt 10A2(1), 1
Vũ Thị Giang 11E1(2), 10A2(2), 10A10(2), 10A13(2), 8
Hà Quốc Dũng S-hoạt 11E4(1), 1
Hà Quốc Dũng 12B(2), 12D1(2), 11A3(2), 11E3(2), 8
Hà Quốc Dũng Công nghệ 12B(1), 12D1(1), 2
Đinh Thị Yến 11A4(2), 11B(2), 11E2(2), 11E4(2), 8
Đinh Thị Yến Công nghệ 11B(1), 11E4(1), 2
Lê Thị Diệu Tuyền Hoá 12A3(2), 11E2(2), 10A1(2), 6
Lê Thị Phượng Hoá 12A1(2), 12A5(2), 12E3(2), 6
Đỗ như Thanh Cao Hoá 10A2(2), 10A6(2), 10A11(2), 10A13(2), 8
Nguyễn Duy Hồ S-hoạt 11A2(1), 1
Nguyễn Duy Hồ Hoá 12A4(2), 12E2(2), 11A2(2), 6
Trương Thị Tố Thanh Hoá 12A2(2), 12D2(2), 12E4(2), 11A1(2), 11D2(2), 10
Phan Thị Tuyết Nhung Hoá 12A6(2), 12B(2), 12E1(2), 11D1(2), 11D3(2), 10
Bế Thị Mai Hương S-hoạt 10A5(1), 1
Bế Thị Mai Hương Hoá 10A3(2), 10A5(2), 10A9(2), 6
Đặng Thị Minh Hiếu Hoá 11B(2), 11D4(2), 11E1(2), 11E4(2), 10A10(2), 10A12(2), 12
Phạm Thị Khánh Phương S-hoạt 11A4(1), 1
Phạm Thị Khánh Phương Hoá 12D1(2), 11A3(2), 11A4(2), 11E3(2), 8
Phan Thị Thanh Nhàn S-hoạt 10A7(1), 1
Phan Thị Thanh Nhàn Hoá 12C(2), 10A4(2), 10A7(2), 10A8(2), 8
Huỳnh Thị Phong S-hoạt 12B(1), 1
Huỳnh Thị Phong Sinh 12A1(1), 12A6(1), 12B(1), 3
Phạm Thị Thuỷ S-hoạt 11B(1), 1
Phạm Thị Thuỷ Sinh 12A2(1), 12E2(1), 11A1(2), 11B(2), 11D3(2), 11E2(2), 11E4(2), 12
Thái Vi Hạ S-hoạt 12E3(1), 1
Thái Vi Hạ Sinh 12D1(1), 12E3(1), 11A2(2), 11A3(2), 11E1(2), 10A1(1), 10A6(1), 10
Trần Thị Hưng S-hoạt 10A3(1), 1
Trần Thị Hưng Sinh 12A4(1), 12C(1), 10A3(1), 10A7(1), 10A8(1), 5
Trần Thị Hưng Công nghệ 10A3(1), 10A7(1), 2
Hoàng Anh Tuấn Sinh 10A10(1), 10A12(1), 2
Hoàng Anh Tuấn Công nghệ 10A1(1), 10A4(1), 10A6(1), 10A8(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 7
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh 12A3(1), 12E1(1), 12E4(1), 11A4(2), 11D1(2), 11D2(2), 11D4(2), 11E3(2), 10A4(1), 10A11(1), 15
Lê Thị Thu Nga Sinh 12A5(1), 12D2(1), 10A2(1), 10A5(1), 10A9(1), 10A13(1), 6
Lê Thị Thu Nga Công nghệ 10A2(1), 10A5(1), 10A9(1), 10A13(1), 4
Phạm Như Dạ Thảo S-hoạt 12D1(1), 1
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12A6(3), 12D1(3), 6
Võ Thị Quỳnh Như Văn 12A3(3), 12E1(3), 11A2(4), 11D1(4), 14
Đậu Thị Nguyệt Văn 12D2(3), 12E2(3), 11A1(4), 11A4(4), 14
Trần Thị Thanh S-hoạt 12C(1), 1
Trần Thị Thanh Văn 12A4(3), 12C(3), 10A10(3), 9
Lê Thị Minh Hiền S-hoạt 11E3(1), 1
Lê Thị Minh Hiền Văn 12A2(3), 12E3(3), 11D3(4), 11E3(4), 14
Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn 12A1(3), 12A5(3), 10A5(3), 10A7(3), 10A9(3), 15
Trần Thị Thuỳ Linh Văn 11B(4), 11E4(4), 10A8(3), 10A11(3), 14
Nguyễn Thị Lan Anh S-hoạt 10A12(1), 1
Nguyễn Thị Lan Anh Văn 11A3(4), 10A2(3), 10A4(3), 10A12(3), 13
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn 11D2(4), 11E1(4), 10A3(3), 10A6(3), 14
Đinh Thị Thu Thuỷ S-hoạt 10A13(1), 1
Đinh Thị Thu Thuỷ Văn 11E2(4), 10A1(3), 10A13(3), 10
Lê Thị Kim Thùy S-hoạt 11D4(1), 1
Lê Thị Kim Thùy Văn 12B(3), 12E4(3), 11D4(4), 10
Đỗ Thị Hồng Hà Sử 12A2(2), 12A3(2), 12B(2), 12C(2), 8
Nguyễn Thị Ngà Sử 12A1(2), 12A5(2), 12A6(2), 12D1(2), 12E2(2), 11D1(1), 11D4(1), 12
Trần Thị Bích Nga Sử 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 4
Trần Thị Bích Nga GDCD 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11B(1), 11D1(1), 11D2(1), 11D3(1), 8
Trần Trọng Phương Sử 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1), 4
Trần Trọng Phương GDCD 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12D1(1), 12E1(1), 12E2(1), 12E3(1), 12E4(1), 8
Nguyễn Thị Thu Hà Sử 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11B(1), 11E1(1), 11E3(1), 11E4(1), 8
Nguyễn Thị Thu Hà GDCD 11D4(1), 11E1(1), 11E2(1), 11E3(1), 11E4(1), 5
Nguyễn Thị Thu Thảo S-hoạt 11E2(1), 1
Nguyễn Thị Thu Thảo Sử 12A4(2), 12D2(2), 12E1(2), 12E3(2), 12E4(2), 11D2(1), 11D3(1), 11E2(1), 13
Bùi Quốc Vương S-hoạt 10A11(1), 1
Bùi Quốc Vương GDCD 12A1(1), 12A2(1), 12A6(1), 12B(1), 12C(1), 12D2(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1), 12
Lương Thị Thu Hà S-hoạt 10A9(1), 1
Lương Thị Thu Hà Sử 10A1(1), 10A2(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 5
Lương Thị Thu Hà GDCD 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 7
Trần Trung Trinh T. Anh 12A1(3), 12E1(3), 10A11(3), 9
Lê Thị Kiều Châu T. Anh 12D1(3), 12E2(3), 11A3(3), 11A4(3), 12
Hoàng Thị Như T. Anh 12A4(3), 12A5(3), 11B(3), 11E4(3), 12
Nguyễn Thị Thoa S-hoạt 12E4(1), 1
Nguyễn Thị Thoa T. Anh 12C(3), 12E4(3), 10A13(3), 9
Đỗ Thị Kim Thanh T. Anh 12A3(3), 12A6(3), 11D4(3), 11E3(3), 12
Lê Đoàn Thùy Dương T. Anh 12D2(3), 12E3(3), 11A1(3), 11A2(3), 12
Bùi Thị Thu Bình S-hoạt 10A10(1), 1
Bùi Thị Thu Bình T. Anh 11E2(3), 10A6(3), 10A10(3), 9
Đỗ Thị Thanh Hương S-hoạt 11D3(1), 1
Đỗ Thị Thanh Hương T. Anh 11D3(3), 10A7(3), 10A8(3), 10A9(3), 12
Nguyễn Thị Hiền S-hoạt 12A2(1), 1
Nguyễn Thị Hiền T. Anh 12A2(3), 12B(3), 11D1(3), 9
Dương Thị Tường Vy T. Anh 11D2(3), 10A1(3), 10A5(3), 10A12(3), 12
Đặng Thị Ti Na T. Anh 11E1(3), 10A2(3), 10A3(3), 10A4(3), 12
Nguyễn Duy Quốc Địa 12A2(1), 12C(1), 12E2(1), 11E1(1), 11E2(1), 11E3(1), 11E4(1), 10A7(2), 10A8(2), 10A13(2), 13
Trần Thị Thanh Thương S-hoạt 12D2(1), 1
Trần Thị Thanh Thương Địa 12A5(1), 12B(1), 12D2(1), 12E3(1), 10A5(2), 10A9(2), 10A10(2), 10A12(2), 12
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa 12A1(1), 12A4(1), 11B(1), 11D4(1), 4
Huỳnh Thị Hoàng S-hoạt 11D1(1), 1
Huỳnh Thị Hoàng Địa 12A3(1), 12A6(1), 12E1(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11D1(1), 11D2(1), 11D3(1), 10
Hồ Thị Mai Địa 12D1(1), 12E4(1), 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A6(2), 10A11(2), 14
Văn Ngọc Tường Tin 12A1(2), 12E4(2), 11A4(1), 11E1(1), 10A4(2), 10A7(2), 10A10(2), 12
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin 12A5(2), 12D1(2), 12D2(2), 11A2(1), 11D2(1), 11D4(1), 11E2(1), 10A1(2), 10A11(2), 10A13(2), 16
Lê Quang Vũ Tin 12A3(2), 12A6(2), 12C(2), 12E2(2), 11A1(1), 11B(1), 11D3(1), 11E4(1), 10A3(2), 10A9(2), 16
Huỳnh Lê Khắc Chiến Tin 12A4(2), 12E1(2), 10A2(2), 10A8(2), 8
Phạm Khánh Thiện Tin 12A2(2), 12B(2), 12E3(2), 11A3(1), 11D1(1), 11E3(1), 10A5(2), 10A6(2), 10A12(2), 15
Nguyễn Quang Thiết GDQP 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11B(1), 11D1(1), 11D2(1), 11D3(1), 11D4(1), 11E1(1), 11E2(1), 11E3(1), 11E4(1), 13

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018