SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán 12C1(4), 12C9(4), 12C13(4), 12
Phạm Bình Nguyên Toán 12C3(4), 4
Trương Văn Vạn Toán 12C2(4), 12C12(4), 8
Đỗ ánh Linh S-hoạt 12C11(1), 1
Đỗ ánh Linh Toán 12C4(4), 12C5(4), 12C11(4), 12
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán 12C7(4), 4
Nguyễn Thị Hồng ánh S-hoạt 12C6(1), 1
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán 12C6(4), 12C8(4), 12C10(4), 12
Ngô Thị Hải Minh 12C1(3), 12C8(3), 6
Nguyễn Thị Mỹ Khánh S-hoạt 12C5(1), 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 12C5(3), 3
Nguyễn Thanh Phong S-hoạt 12C3(1), 1
Nguyễn Thanh Phong 12C3(3), 12C9(3), 6
Hoàng Thị Huyền Trang 12C4(3), 3
Lê Thị Hoan 12C2(3), 3
Đoàn Thị Thanh Huyền 12C6(3), 12C7(3), 6
Lê Thị Diệu Tuyền Hoá 12C2(3), 12C5(3), 6
Lê Thị Phượng Hoá 12C3(3), 12C7(3), 6
Trương Thị Tố Thanh S-hoạt 12C1(1), 1
Trương Thị Tố Thanh Hoá 12C1(3), 12C4(3), 12C8(3), 9
Phan Thị Tuyết Nhung Hoá 12C6(3), 12C9(3), 6
Huỳnh Thị Phong S-hoạt 12C9(1), 1
Huỳnh Thị Phong Sinh 12C2(2), 12C9(2), 4
Phạm Thị Thuỷ Sinh 12C4(2), 12C5(2), 4
Thái Vi Hạ S-hoạt 12C7(1), 1
Thái Vi Hạ Sinh 12C7(2), 2
Trần Thị Hưng S-hoạt 12C8(1), 1
Trần Thị Hưng Sinh 12C3(2), 12C8(2), 4
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh 12C1(2), 12C6(2), 4
Phạm Như Dạ Thảo S-hoạt 12C10(1), 1
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12C7(3), 12C10(4), 7
Võ Thị Quỳnh Như Văn 12C4(3), 12C11(4), 7
Đậu Thị Nguyệt S-hoạt 12C13(1), 1
Đậu Thị Nguyệt Văn 12C9(3), 12C13(4), 7
Trần Thị Thanh Văn 12C12(4), 4
Lê Thị Minh Hiền Văn 12C8(3), 3
Lê Minh Chiến Văn 12C1(3), 12C5(3), 6
Trần Thị Thuỳ Linh Văn 12C2(3), 12C6(3), 6
Lê Thị Kim Thùy Văn 12C3(3), 3
Nguyễn Thị Ngà Sử 12C10(2), 12C12(2), 4
Nguyễn Thị Thu Thảo Sử 12C11(2), 12C13(2), 4
Trần Quốc Vương GDCD 12C10(2), 12C11(2), 12C12(2), 12C13(2), 8
Trần Trung Trinh T. Anh 12C5(3), 12C8(3), 12C9(3), 12C12(3), 12
Lê Thị Kiều Châu T. Anh 12C6(3), 12C10(3), 6
Nguyễn Thị Thoa S-hoạt 12C4(1), 1
Nguyễn Thị Thoa T. Anh 12C4(3), 12C13(3), 6
Đỗ Thị Kim Thanh T. Anh 12C3(3), 12C7(3), 6
Bùi Thị Thu Bình T. Anh 12C1(3), 12C11(3), 6
Nguyễn Thị Hiền S-hoạt 12C2(1), 1
Nguyễn Thị Hiền T. Anh 12C2(3), 3
Nguyễn Duy Quốc Địa 12C13(3), 3
Trần Thị Thanh Thương S-hoạt 12C12(1), 1
Trần Thị Thanh Thương Địa 12C12(3), 3
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa 12C10(3), 3
Huỳnh Thị Hoàng Địa 12C11(3), 3

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 4-7-2020