SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Công Lập Toán-TC 10A3(1), 1
Nguyễn Công Lập Toán-BD 10A3(3), 3
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán-TC 12C1(1), 12C9(1), 12C13(1), 3
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán-BD 12C1(4), 12C9(4), 12C13(4), 12
Phạm Bình Nguyên Toán-TC 12C3(1), 11B1(1), 11B13(1), 3
Phạm Bình Nguyên Toán-BD 12C3(4), 11B1(4), 11B13(4), 12
Võ Văn Tùng Toán-TC 11B3(1), 11B7(1), 11B10(1), 3
Võ Văn Tùng Toán-BD 11B3(4), 11B7(4), 11B10(4), 12
Trương Văn Vạn Toán-TC 12C2(1), 12C11(1), 2
Trương Văn Vạn Toán-BD 12C2(4), 12C11(4), 8
Nguyễn Thị Xuân Toán-TC 11B8(1), 11B9(1), 11B11(1), 3
Nguyễn Thị Xuân Toán-BD 11B8(4), 11B9(4), 11B11(4), 12
Đỗ ánh Linh Toán-TC 12C4(1), 12C5(1), 12C12(1), 3
Đỗ ánh Linh Toán-BD 12C4(4), 12C5(4), 12C12(4), 12
Trần Thị Nhường Toán-TC 10A5(1), 10A9(1), 10A11(1), 10A14(1), 4
Trần Thị Nhường Toán-BD 10A5(3), 10A9(3), 10A11(3), 10A14(4), 13
Nguyễn Trọng Khôi Toán-TC 11B4(1), 11B6(1), 11B12(1), 3
Nguyễn Trọng Khôi Toán-BD 11B4(4), 11B6(4), 11B12(4), 12
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-TC 12C7(1), 10A1(1), 10A6(1), 3
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-BD 12C7(4), 10A1(3), 10A6(3), 10
Nguyễn T Phương Thảo Toán-TC 10A2(1), 10A7(1), 10A10(1), 10A13(1), 4
Nguyễn T Phương Thảo Toán-BD 10A2(3), 10A7(3), 10A10(3), 10A13(4), 13
Nguyễn Hoàng Vi Toán-TC 11B2(1), 11B5(1), 2
Nguyễn Hoàng Vi Toán-BD 11B2(4), 11B5(4), 8
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-TC 12C6(1), 12C8(1), 12C10(1), 3
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-BD 12C6(4), 12C8(4), 12C10(4), 12
Võ Đức Toàn Toán-TC 10A4(1), 10A12(1), 2
Võ Đức Toàn Toán-BD 10A4(3), 10A8(3), 10A12(4), 10
Lưu Công Trừng Lý-TC 11B3(1), 1
Lưu Công Trừng Lý-BD 11B3(3), 3
Ngô Thị Hải Minh Lý-TC 12C1(1), 12C8(1), 11B8(1), 3
Ngô Thị Hải Minh Lý-BD 12C1(4), 12C8(4), 8
Ngô Thị Hải Minh NghềPT 11B12(2), 2
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-TC 12C5(1), 10A7(1), 2
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-BD 12C5(4), 10A7(3), 7
Nguyễn Thanh Phong Lý-TC 12C3(1), 12C9(1), 10A9(1), 3
Nguyễn Thanh Phong Lý-BD 12C3(4), 10A9(3), 7
Hoàng Thị Huyền Trang Lý-TC 12C4(1), 10A1(1), 2
Hoàng Thị Huyền Trang Lý-BD 12C4(4), 10A1(3), 7
Hoàng Thị Huyền Trang NghềPT 11B3(2), 2
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lý-TC 10A5(1), 10A8(1), 10A13(1), 3
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lý-BD 10A5(3), 10A8(3), 6
Nguyễn Thị Ngọc Thảo NghềPT 11B11(2), 2
Cao Thanh Long NghềPT 11B4(2), 11B5(2), 4
Phan Thị Kim Hoa Lý-TC 11B9(1), 11B13(1), 10A4(1), 10A11(1), 4
Phan Thị Kim Hoa Lý-BD 10A4(3), 10A11(3), 6
Phan Thị Kim Hoa NghềPT 11B6(2), 11B13(2), 4
Lê Thị Hoan Lý-TC 12C2(1), 10A2(1), 10A12(1), 3
Lê Thị Hoan Lý-BD 12C2(4), 10A2(3), 7
Trần Thị Thanh Phương Lý-TC 11B10(1), 11B11(1), 10A6(1), 10A10(1), 4
Trần Thị Thanh Phương Lý-BD 10A6(3), 10A10(3), 6
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-TC 12C6(1), 12C7(1), 10A3(1), 3
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-BD 12C6(4), 12C7(4), 10A3(3), 11
Vũ Thị Giang Lý-TC 11B1(1), 11B7(1), 10A14(1), 3
Vũ Thị Giang Lý-BD 11B1(3), 11B7(3), 6
Vũ Thị Giang NghềPT 11B9(2), 2
Hà Quốc Dũng Lý-TC 11B2(1), 11B5(1), 2
Hà Quốc Dũng Lý-BD 11B2(3), 11B5(3), 6
Đinh Thị Yến Lý-TC 11B4(1), 11B6(1), 11B12(1), 3
Đinh Thị Yến Lý-BD 11B4(3), 11B6(3), 6
Đinh Thị Yến NghềPT 11B10(2), 2
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-TC 12C2(1), 12C5(1), 11B1(1), 3
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-BD 12C2(4), 11B1(3), 7
Lê Thị Phượng Hóa-TC 12C3(1), 12C7(1), 10A1(1), 3
Lê Thị Phượng Hóa-BD 12C3(4), 10A1(2), 6
Đỗ như Thanh Cao Hóa-TC 11B3(1), 11B4(1), 2
Đỗ như Thanh Cao Hóa-BD 11B3(3), 11B4(3), 6
Nguyễn Duy Hồ Hóa-TC 11B2(1), 11B6(1), 11B7(1), 10A12(1), 4
Nguyễn Duy Hồ Hóa-BD 11B2(3), 11B6(2), 11B7(2), 7
Trương Thị Tố Thanh Hóa-TC 12C1(1), 12C4(1), 12C8(1), 3
Trương Thị Tố Thanh Hóa-BD 12C1(4), 12C4(4), 8
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-TC 12C6(1), 12C9(1), 10A2(1), 3
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-BD 12C9(4), 10A2(2), 6
Bế Thị Mai Hương Hóa-TC 11B5(1), 11B8(1), 10A9(1), 3
Bế Thị Mai Hương Hóa-BD 11B5(2), 11B8(3), 10A9(2), 7
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa-TC 10A4(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A13(1), 4
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa-BD 10A4(2), 10A7(2), 10A8(2), 6
Phạm Thị Khánh Phương Hóa-TC 10A5(1), 10A10(1), 10A14(1), 3
Phạm Thị Khánh Phương Hóa-BD 10A5(2), 10A10(2), 4
Hồ Ngọc Vân Hà Hóa-TC 10A3(1), 10A6(1), 10A11(1), 3
Hồ Ngọc Vân Hà Hóa-BD 10A3(2), 10A6(2), 10A11(2), 6
Huỳnh Thị Phong Sinh-BD 12C9(4), 10A3(2), 10A7(2), 8
Huỳnh Thị Phong Sinh-TC 12C2(1), 12C9(1), 2
Phạm Thị Thuỷ Sinh-BD 11B8(3), 3
Phạm Thị Thuỷ Sinh-TC 12C4(1), 1
Thái Vi Hạ Sinh-BD 10A1(2), 10A6(2), 10A11(2), 6
Thái Vi Hạ NghềPT 11B1(2), 2
Trần Thị Hưng Sinh-BD 10A2(2), 10A5(2), 10A9(2), 6
Trần Thị Hưng Sinh-TC 12C3(1), 1
Trần Thị Hưng NghềPT 11B2(2), 2
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh-BD 10A4(2), 10A8(2), 10A10(2), 6
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh-TC 12C1(1), 1
Phạm Như Dạ Thảo Văn-TC 12C10(1), 1
Phạm Như Dạ Thảo Văn-BD 12C10(4), 4
Võ Thị Quỳnh Như Văn-TC 12C11(1), 1
Võ Thị Quỳnh Như Văn-BD 12C11(4), 4
Đậu Thị Nguyệt Văn-TC 12C13(1), 1
Đậu Thị Nguyệt Văn-BD 12C13(4), 4
Trần Thị Thanh Văn-TC 12C12(1), 1
Trần Thị Thanh Văn-BD 12C12(4), 10A12(4), 8
Lê Thị Minh Hiền Văn-TC 11B11(1), 1
Lê Thị Minh Hiền Văn-BD 11B11(4), 4
Lê Minh Chiến Văn-TC 11B10(1), 1
Lê Minh Chiến Văn-BD 11B10(4), 4
Trần Thị Thuỳ Linh Văn-BD 10A13(4), 4
Nguyễn Thị Lan Anh Văn-TC 11B13(1), 1
Nguyễn Thị Lan Anh Văn-BD 11B13(4), 4
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn-TC 11B12(1), 1
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn-BD 11B12(4), 4
Đinh Thị Thu Thuỷ Văn-BD 10A14(4), 4
Lê Thị Kim Thùy Văn-TC 11B9(1), 1
Lê Thị Kim Thùy Văn-BD 11B9(4), 4
Trần Trung Trinh T.Anh-TC 12C5(1), 12C8(1), 12C12(1), 3
Trần Trung Trinh T.Anh-BD 12C5(4), 12C8(4), 12C12(4), 12
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-TC 12C6(1), 12C10(1), 11B7(1), 11B10(1), 4
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-BD 12C6(4), 12C10(4), 11B7(3), 11B10(4), 15
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-TC 12C13(1), 10A7(1), 2
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-BD 12C13(4), 10A3(2), 10A7(2), 10A11(2), 10
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-TC 12C7(1), 10A4(1), 10A5(1), 3
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-BD 12C7(4), 10A4(2), 10A5(2), 8
Lê Đoàn Thùy Dương T.Anh-TC 11B6(1), 11B8(1), 10A6(1), 10A10(1), 4
Lê Đoàn Thùy Dương T.Anh-BD 11B6(3), 11B8(2), 10A6(2), 10A10(2), 9
Bùi Thị Thu Bình T.Anh-TC 12C11(1), 10A12(1), 2
Bùi Thị Thu Bình T.Anh-BD 12C11(4), 10A12(4), 8
Đỗ Thị Thanh Hương T.Anh-TC 11B4(1), 11B13(1), 10A8(1), 10A13(1), 4
Đỗ Thị Thanh Hương T. Anh 10A8(1), 1
Đỗ Thị Thanh Hương T.Anh-BD 11B4(2), 11B13(4), 10A8(2), 10A13(4), 12
Nguyễn Thị Hiền T.Anh-TC 11B5(1), 11B12(1), 2
Nguyễn Thị Hiền T.Anh-BD 11B5(3), 11B11(4), 11B12(4), 11
Nguyễn Thị Hoa Lý T.Anh-TC 11B2(1), 11B9(1), 10A2(1), 10A14(1), 4
Nguyễn Thị Hoa Lý T.Anh-BD 11B2(2), 11B9(4), 10A2(2), 10A14(4), 12
Dương Thị Tường Vy T.Anh-TC 11B3(1), 10A1(1), 10A9(1), 3
Dương Thị Tường Vy T.Anh-BD 11B3(2), 10A1(2), 10A9(2), 6
Đặng Thị Ti Na T.Anh-TC 11B1(1), 11B11(1), 10A3(1), 10A11(1), 4
Đặng Thị Ti Na T.Anh-BD 11B1(2), 2
Nguyễn Duy Quốc Địa-TC 12C13(1), 1
Trần Thị Thanh Thương Địa-TC 12C12(1), 1
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa-TC 12C10(1), 1
Huỳnh Thị Hoàng Địa-TC 12C11(1), 1
Văn Ngọc Tường Tin-TC 10A4(2), 10A8(2), 10A11(2), 6
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin-TC 10A3(2), 10A7(2), 10A12(2), 6
Nguyễn Thị Tuyết Nhung NghềPT 11B7(2), 2
Lê Quang Vũ Tin-TC 10A1(2), 10A9(2), 10A14(2), 6
Lê Quang Vũ NghềPT 11B8(2), 2
Huỳnh Lê Khắc Chiến Tin-TC 10A5(2), 10A10(2), 4
Phạm Khánh Thiện Tin-TC 10A2(2), 10A6(2), 10A13(2), 6
Nguyễn Vinh Quang Thể dục 10A1(2), 10A3(2), 10A5(2), 10A7(2), 10A9(2), 10A11(2), 12
Lý Nguyễn Lễ Thể dục 12C1(2), 12C3(2), 12C5(2), 12C7(2), 12C9(2), 12C11(2), 12C13(2), 11B12(2), 16
Thái Duy Đương Thể dục 12C2(2), 12C4(2), 12C6(2), 12C8(2), 12C10(2), 12C12(2), 11B2(2), 11B4(2), 16
Nguyễn Bảo Đức Thể dục 11B1(2), 11B3(2), 11B5(2), 11B7(2), 11B9(2), 11B11(2), 11B13(2), 10A13(2), 10A14(2), 18
Trần Kim Phong Thể dục 11B6(2), 11B8(2), 11B10(2), 10A2(2), 10A4(2), 10A6(2), 10A8(2), 10A10(2), 10A12(2), 18

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 7-12-2019