SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Công Lập Toán-TC 10A2(1), 1
Nguyễn Công Lập Toán-BD 10A2(3), 3
Phan Thanh Xuyên Toán-TC 12A6(1), 12E1(1), 2
Phan Thanh Xuyên Toán-BD 12A6(4), 12E1(4), 8
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán-TC 12B(1), 12D2(1), 11A1(1), 3
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán-BD 12B(4), 12D2(4), 11A1(4), 12
Phạm Bình Nguyên Toán-TC 12A1(1), 12C(1), 12D1(1), 3
Phạm Bình Nguyên Toán-BD 12A1(4), 12C(2), 12D1(4), 10
Võ Văn Tùng Toán-TC 10A6(1), 10D3(1), 10D5(1), 3
Võ Văn Tùng Toán-BD 10A6(3), 10D3(4), 10D5(4), 11
Trương Văn Vạn Toán-TC 12A5(1), 12E4(1), 2
Trương Văn Vạn Toán-BD 12A5(4), 12E4(4), 8
Nguyễn Thị Xuân Toán-TC 12E3(1), 10A5(1), 10D2(1), 3
Nguyễn Thị Xuân Toán-BD 12E3(4), 10A5(3), 10D2(4), 11
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán-TC 12A2(1), 10A1(1), 10A7(1), 3
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán-BD 12A2(4), 10A1(3), 10A7(3), 10
Trần Thị Nhường Toán-TC 11E2(1), 11E4(1), 10A4(1), 3
Trần Thị Nhường Toán-BD 11E2(4), 11E4(4), 10A4(3), 11
Nguyễn Trọng Khôi Toán-TC 11A3(1), 11D4(1), 11E3(1), 3
Nguyễn Trọng Khôi Toán 11D4(1), 1
Nguyễn Trọng Khôi Toán-BD 11A3(4), 11D4(4), 11E3(4), 12
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-TC 12A3(1), 10D1(1), 10D4(1), 3
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-BD 12A3(4), 10D1(4), 10D4(4), 12
Nguyễn T Phương Thảo Toán-TC 11A4(1), 11D2(1), 10A3(1), 3
Nguyễn T Phương Thảo Toán-BD 11A4(4), 11D2(4), 10A3(3), 11
Nguyễn Hoàng Vi Toán-TC 11B(1), 11D3(1), 11E1(1), 3
Nguyễn Hoàng Vi Toán-BD 11B(4), 11D3(4), 11E1(4), 12
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-TC 12A4(1), 12E2(1), 11A2(1), 3
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-BD 12A4(4), 12E2(4), 11A2(4), 12
Võ Đức Toàn Toán-TC 11D1(1), 10A8(1), 2
Võ Đức Toàn Toán-BD 11D1(4), 10A8(3), 7
Lưu Công Trừng Lý-TC 11A2(1), 1
Lưu Công Trừng Lý-BD 11A2(3), 3
Ngô Thị Hải Minh Lý-TC 12E1(1), 11A1(1), 2
Ngô Thị Hải Minh Lý-BD 12E1(4), 11A1(3), 7
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-TC 12A3(1), 12A6(1), 2
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-BD 12A3(4), 12A6(4), 10A1(3), 11
Nguyễn Thanh Phong Lý-TC 12A1(1), 12E3(1), 12E4(1), 3
Nguyễn Thanh Phong Lý-BD 12A1(4), 12E3(4), 12E4(4), 12
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lý-TC 11D1(1), 11D4(1), 10A5(1), 10A7(1), 4
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lý-BD 10A5(3), 10A7(3), 6
Phan Thị Kim Hoa Lý-TC 11D2(1), 10A4(1), 10A8(1), 10D1(1), 4
Phan Thị Kim Hoa Lý-BD 10A4(3), 10A8(3), 6
Lê Thị Hoan Lý-TC 12A2(1), 12A5(1), 11D3(1), 3
Lê Thị Hoan Lý-BD 12A2(4), 12A5(4), 8
Trần Thị Thanh Phương Lý-TC 10A3(1), 10A6(1), 10D3(1), 10D4(1), 4
Trần Thị Thanh Phương Lý-BD 10A3(3), 10A6(3), 6
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-TC 12A4(1), 12E2(1), 2
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-BD 12A4(4), 12E2(4), 8
Vũ Thị Giang Lý-TC 11E1(1), 10A2(1), 10D2(1), 10D5(1), 4
Vũ Thị Giang Lý-BD 11E1(3), 10A2(3), 6
Hà Quốc Dũng Lý-TC 12B(1), 11A3(1), 11E4(1), 3
Hà Quốc Dũng Lý-BD 11A3(3), 11E4(3), 6
Đinh Thị Yến Lý-TC 11A4(1), 11B(1), 11E2(1), 11E3(1), 4
Đinh Thị Yến Lý-BD 11A4(3), 11E2(3), 11E3(3), 9
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-TC 12A3(1), 10A1(1), 2
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-BD 12A3(4), 10A1(2), 6
Lê Thị Phượng Hóa-TC 12A1(1), 12A5(1), 12E3(1), 3
Lê Thị Phượng Hóa-BD 12A1(4), 12A5(4), 8
Đỗ như Thanh Cao Hóa-TC 10A2(1), 10A6(1), 10D1(1), 10D3(1), 4
Đỗ như Thanh Cao Hóa-BD 10A2(2), 10A6(2), 4
Nguyễn Duy Hồ Hóa-TC 12A4(1), 12E2(1), 11A2(1), 3
Nguyễn Duy Hồ Hóa-BD 12A4(4), 11A2(3), 7
Trương Thị Tố Thanh Hóa-TC 12A2(1), 12E4(1), 11A1(1), 3
Trương Thị Tố Thanh Hóa-BD 12A2(4), 11A1(3), 7
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-TC 12A6(1), 12B(1), 12E1(1), 3
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-BD 12A6(4), 12B(4), 8
Bế Thị Mai Hương Hóa-TC 11E2(1), 10A3(1), 10A5(1), 3
Bế Thị Mai Hương Hóa-BD 11E2(2), 10A3(2), 10A5(2), 6
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa-TC 11B(1), 11E1(1), 11E4(1), 10D2(1), 4
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa-BD 11B(3), 11E1(2), 11E4(2), 7
Phạm Thị Khánh Phương Hóa-TC 11A3(1), 11A4(1), 2
Phạm Thị Khánh Phương Hóa-BD 11A3(3), 11A4(3), 6
Phan Thị Thanh Nhàn Hóa-TC 10A4(1), 10A8(1), 2
Phan Thị Thanh Nhàn Hóa-BD 10A4(2), 10A8(2), 4
Hồ Ngọc Vân Hà Hóa-TC 11E3(1), 10A7(1), 10D4(1), 10D5(1), 4
Hồ Ngọc Vân Hà Hóa-BD 11E3(2), 10A7(2), 4
Huỳnh Thị Phong Sinh-BD 12B(4), 4
Huỳnh Thị Phong Sinh-TC 12A1(1), 12A6(1), 12B(1), 3
Phạm Thị Thuỷ Sinh-BD 11B(3), 3
Phạm Thị Thuỷ Sinh-TC 12A2(1), 1
Thái Vi Hạ Sinh-BD 10A1(2), 10A6(2), 4
Trần Thị Hưng Sinh-BD 10A3(2), 10A7(2), 4
Trần Thị Hưng Sinh-TC 12A4(1), 12A5(1), 2
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh-BD 10A4(2), 10A8(2), 4
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh-TC 12A3(1), 1
Lê Thị Thu Nga Sinh-BD 10A2(2), 10A5(2), 4
Phạm Như Dạ Thảo Văn-TC 12D1(1), 1
Phạm Như Dạ Thảo Văn-BD 12D1(4), 4
Võ Thị Quỳnh Như Văn-TC 11D1(1), 1
Võ Thị Quỳnh Như Văn-BD 11D1(4), 4
Đậu Thị Nguyệt Văn-TC 12D2(1), 1
Đậu Thị Nguyệt Văn-BD 12D2(4), 4
Trần Thị Thanh Văn-TC 12C(1), 1
Trần Thị Thanh Văn-BD 12C(4), 10D2(4), 8
Lê Thị Minh Hiền Văn-TC 11D3(1), 1
Lê Thị Minh Hiền Văn-BD 11D3(4), 4
Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn-BD 10D1(4), 4
Trần Thị Thuỳ Linh Văn-BD 10D3(4), 4
Nguyễn Thị Lan Anh Văn-BD 10D4(4), 4
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn-TC 11D2(1), 1
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn-BD 11D2(4), 4
Đinh Thị Thu Thuỷ Văn-BD 10D5(4), 4
Lê Thị Kim Thùy Văn-TC 11D4(1), 1
Lê Thị Kim Thùy Văn-BD 11D4(4), 4
Đỗ Thị Hồng Hà Sử-TC 12C(1), 1
Đỗ Thị Hồng Hà Sử-BD 12C(3), 3
Trần Trung Trinh T.Anh-TC 12E1(1), 10A5(1), 10D1(1), 3
Trần Trung Trinh T.Anh-BD 12E1(4), 10A5(2), 10D1(4), 10
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-TC 12D1(1), 12E2(1), 11A3(1), 11A4(1), 4
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-BD 12D1(4), 12E2(4), 11A3(2), 11A4(2), 11D4(4), 16
Hoàng Thị Như T.Anh-TC 11B(1), 11E4(1), 2
Hoàng Thị Như T.Anh-BD 11B(2), 11E4(3), 5
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-TC 12E4(1), 10A3(1), 10D3(1), 3
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-BD 12E4(4), 10A3(2), 10D3(4), 10
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-TC 11D2(1), 11E3(1), 10A1(1), 3
Đỗ Thị Kim Thanh T. Anh 10A1(1), 1
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-BD 11D2(4), 11E3(3), 10A1(2), 9
Lê Đoàn Thùy Dương T.Anh-TC 12D2(1), 12E3(1), 11A1(1), 11A2(1), 4
Lê Đoàn Thùy Dương T.Anh-BD 12D2(4), 12E3(4), 11A1(2), 11A2(2), 12
Bùi Thị Thu Bình T.Anh-TC 11E2(1), 10A6(1), 10D2(1), 3
Bùi Thị Thu Bình T.Anh-BD 11E2(3), 10A6(2), 10D2(4), 9
Đỗ Thị Thanh Hương T.Anh-TC 11D3(1), 10A8(1), 10D5(1), 3
Đỗ Thị Thanh Hương T.Anh-BD 11D3(4), 10A8(2), 10D5(4), 10
Nguyễn Thị Hiền T.Anh-TC 11D1(1), 10A7(1), 2
Nguyễn Thị Hiền T.Anh-BD 11D1(4), 10A7(2), 6
Đặng Thị Ti Na T.Anh-TC 11E1(1), 10A2(1), 10A4(1), 10D4(1), 4
Đặng Thị Ti Na T.Anh-BD 11E1(3), 10A2(2), 10A4(2), 10D4(4), 11
Nguyễn Duy Quốc Địa-TC 12C(1), 1
Nguyễn Duy Quốc Địa-BD 12C(3), 3
Trần Thị Thanh Thương Địa-TC 12D2(1), 1
Hồ Thị Mai Địa-TC 12D1(1), 1
Văn Ngọc Tường Tin-TC 10A4(2), 10A7(2), 10D2(2), 6
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin-TC 10A1(2), 10D3(2), 10D5(2), 6
Lê Quang Vũ Tin-TC 10A3(2), 10A6(2), 10D1(2), 6
Huỳnh Lê Khắc Chiến Tin-TC 10A2(2), 10A8(2), 4
Phạm Khánh Thiện Tin-TC 10A5(2), 10D4(2), 4
Nguyễn Vinh Quang Thể dục 11D1(2), 10A1(2), 10A5(2), 10A7(2), 10D1(2), 10D3(2), 12
Lý Nguyễn Lễ Thể dục 12A1(2), 12A4(2), 12A5(2), 12C(2), 12D1(2), 12E2(2), 12E4(2), 11A1(2), 16
Thái Duy Đương Thể dục 12A2(2), 12A3(2), 12A6(2), 12B(2), 12D2(2), 12E1(2), 12E3(2), 11E2(2), 16
Nguyễn Bảo Đức Thể dục 11A2(2), 11A3(2), 11B(2), 11D3(2), 11E1(2), 11E3(2), 10A2(2), 10A4(2), 10A6(2), 18
Trần Kim Phong Thể dục 11A4(2), 11D2(2), 11D4(2), 11E4(2), 10A3(2), 10A8(2), 10D2(2), 10D4(2), 10D5(2), 18

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 17-12-2018