SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Thị Xuân Toán-TC 11A4(1), 10E2(1), 10E4(1), 3
Nguyễn Thị Xuân Toán-BD 11A4(4), 10E2(4), 10E4(4), 12
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán-TC 10A1(1), 1
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán-BD 10A1(4), 4
Phạm Bình Nguyên Toán-TC 11A1(1), 11C(1), 11E2(1), 3
Phạm Bình Nguyên Toán-BD 11A1(4), 11C(3), 11E2(4), 11
Trần Thị Nhường Toán-TC 11D2(1), 10A4(1), 10B(1), 3
Trần Thị Nhường Toán-BD 11D2(4), 10A4(4), 10B(4), 10D2(4), 16
Nguyễn Trọng Khôi Toán-TC 10A3(1), 10C(1), 10E3(1), 3
Nguyễn Trọng Khôi Toán-BD 10A3(4), 10C(2), 10E3(4), 10
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-TC 11A3(1), 11E4(1), 2
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán-BD 11A3(4), 11E4(4), 8
Nguyễn T Phương Thảo Toán-TC 10A2(1), 10D3(1), 10E1(1), 3
Nguyễn T Phương Thảo Toán-BD 10A2(4), 10D3(4), 10E1(4), 12
Nguyễn Hoàng Vi Toán-TC 11A2(1), 11B(1), 11D1(1), 3
Nguyễn Hoàng Vi Toán-BD 11A2(4), 11B(4), 11D1(4), 12
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-TC 11E1(1), 1
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán-BD 11E1(4), 4
Võ Đức Toàn Toán-TC 11A5(1), 11A6(1), 11E3(1), 3
Võ Đức Toàn Toán-BD 11A5(4), 11A6(4), 11E3(4), 10D1(4), 16
Lưu Công Trừng Lý-TC 11A2(1), 1
Lưu Công Trừng Lý-BD 11A2(3), 3
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-TC 11A1(1), 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý-BD 11A1(3), 3
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lý-TC 11A5(1), 10A4(1), 2
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lý-BD 11A5(3), 10A4(3), 6
Cao Thanh Long NghềPT 11A3(2), 11A6(2), 4
Phan Thị Kim Hoa Lý-TC 11E4(1), 10A3(1), 10B(1), 10D2(1), 4
Phan Thị Kim Hoa Lý-BD 11E4(3), 10A3(3), 10D2(1), 7
Phan Thị Kim Hoa NghềPT 11A5(2), 11B(2), 11E4(2), 6
Lê Thị Hoan NghềPT 11A2(2), 2
Trần Thị Thanh Phương Lý-TC 11A6(1), 11D2(1), 10D1(1), 10E2(1), 4
Trần Thị Thanh Phương Lý-BD 11A6(3), 10D1(1), 10E2(3), 7
Trần Thị Thanh Phương NghềPT 11D2(2), 2
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-TC 10A1(1), 10A2(1), 2
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý-BD 10A1(3), 10A2(3), 6
Nguyễn Thanh Phong Lý-TC 11B(1), 11E1(1), 2
Nguyễn Thanh Phong Lý-BD 11E1(3), 3
Vũ Thị Giang Lý-TC 11A3(1), 11E2(1), 10D3(1), 10E1(1), 4
Vũ Thị Giang Lý-BD 11A3(3), 11E2(3), 10D3(1), 10E1(3), 10
Vũ Thị Giang NghềPT 11E2(2), 2
Hà Quốc Dũng Lý-TC 10E3(1), 10E4(1), 2
Hà Quốc Dũng Lý-BD 10E3(3), 10E4(3), 6
Hà Quốc Dũng NghềPT 11A4(2), 11E3(2), 4
Đinh Thị Yến Lý-TC 11A4(1), 11D1(1), 11E3(1), 3
Đinh Thị Yến Lý-BD 11A4(3), 11E3(3), 6
Đinh Thị Yến NghềPT 11C(2), 2
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-TC 11A1(1), 11A3(1), 2
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa-BD 11A1(3), 11A3(3), 6
Lê Thị Phượng Hóa-TC 10A1(1), 1
Lê Thị Phượng Hóa-BD 10A1(3), 3
Nguyễn Duy Hồ Hóa-TC 10A2(1), 1
Nguyễn Duy Hồ Hóa-BD 11E1(2), 10A2(3), 5
Trương Thị Tố Thanh Hóa-TC 11A2(1), 1
Trương Thị Tố Thanh Hóa-BD 11A2(3), 3
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-TC 11B(1), 1
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa-BD 11B(3), 3
Bế Thị Mai Hương Hóa-TC 11A6(1), 10A4(1), 2
Bế Thị Mai Hương Hóa-BD 11A6(3), 11E2(2), 10A4(3), 8
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa-TC 11A4(1), 1
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa-BD 11A4(3), 11E4(2), 10E1(2), 10E3(2), 9
Phạm Thị Khánh Phương Hóa-TC 10A3(1), 10B(1), 2
Phạm Thị Khánh Phương Hóa-BD 10A3(3), 10B(3), 10E2(2), 8
Phan Thị Thanh Nhàn Hóa-TC 11A5(1), 1
Phan Thị Thanh Nhàn Hóa-BD 11A5(3), 11E3(2), 10E4(2), 7
Phạm Thị Thuỷ Sinh-BD 11B(3), 3
Thái Vi Hạ NghềPT 11D1(2), 2
Trần Thị Hưng NghềPT 11A1(2), 2
Lê Thị Thu Nga Sinh-BD 10B(3), 3
Lê Thị Thu Nga NghềPT 11E1(2), 2
Võ Thị Quỳnh Như Văn-TC 11D1(1), 1
Võ Thị Quỳnh Như Văn-BD 11D1(4), 4
Đậu Thị Nguyệt Văn-TC 11E1(1), 1
Trần Thị Thanh Văn-TC 10D1(1), 1
Trần Thị Thanh Văn 10D1(1), 1
Trần Thị Thanh Văn-BD 10D1(4), 4
Lê Thị Minh Hiền Văn-TC 11D2(1), 1
Lê Thị Minh Hiền Văn-BD 11D2(4), 4
Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn-TC 10E1(1), 10E2(1), 2
Trần Thị Thuỳ Linh Văn-TC 10E4(1), 1
Nguyễn Thị Lan Anh Văn-TC 11E4(1), 10D3(1), 2
Nguyễn Thị Lan Anh Văn-BD 10D3(4), 4
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn-TC 11E2(1), 11E3(1), 2
Đinh Thị Thu Thuỷ Văn-TC 10C(1), 10E3(1), 2
Đinh Thị Thu Thuỷ Văn-BD 10C(4), 4
Lê Thị Kim Thùy Văn-TC 11C(1), 1
Lê Thị Kim Thùy Văn-BD 11C(3), 3
Bùi Thị Lanh Văn-TC 10D2(1), 1
Bùi Thị Lanh Văn-BD 10D2(4), 4
Nguyễn Thị Ngà Sử-BD 10C(2), 2
Nguyễn Thị Thu Thảo Sử-BD 11C(2), 2
Trần Trung Trinh T.Anh-TC 10D3(1), 1
Trần Trung Trinh T.Anh-BD 10D3(3), 3
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-TC 11E1(1), 11E2(1), 2
Lê Thị Kiều Châu T.Anh-BD 11E1(3), 11E2(3), 6
Hoàng Thị Như T.Anh-TC 10A4(1), 10E4(1), 2
Hoàng Thị Như T.Anh-BD 10A4(2), 10E4(3), 5
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-TC 10D2(1), 1
Nguyễn Thị Thoa T. Anh 10D2(1), 1
Nguyễn Thị Thoa T.Anh-BD 10D2(3), 3
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-TC 10A1(1), 10A2(1), 10E2(1), 3
Đỗ Thị Kim Thanh T.Anh-BD 10A1(2), 10A2(2), 10E2(3), 7
Lê Đoàn Thùy Dương T.Anh-TC 11D1(1), 1
Lê Đoàn Thùy Dương T.Anh-BD 11D1(4), 4
Bùi Thị Thu Bình T.Anh-TC 10A3(1), 10B(1), 10C(1), 10D1(1), 4
Bùi Thị Thu Bình T.Anh-BD 10A3(2), 10B(2), 10C(2), 10D1(3), 9
Đỗ Thị Thanh Hương T.Anh-TC 11A3(1), 11D2(1), 11E3(1), 3
Đỗ Thị Thanh Hương T.Anh-BD 11A3(2), 11D2(4), 11E3(3), 9
Nguyễn Thị Hiền T.Anh-TC 11A1(1), 11B(1), 10E3(1), 3
Nguyễn Thị Hiền T.Anh-BD 11A1(2), 11B(2), 10E3(3), 7
Nguyễn Thị Hoa Lý T.Anh-TC 11A2(1), 11A5(1), 11E4(1), 3
Nguyễn Thị Hoa Lý T.Anh-BD 11A2(2), 11A5(2), 11E4(3), 7
Dương Thị Tường Vy T.Anh-TC 10E1(1), 1
Dương Thị Tường Vy T.Anh-BD 10E1(3), 3
Đặng Thị Ti Na T.Anh-TC 11A4(1), 11A6(1), 11C(1), 3
Đặng Thị Ti Na T.Anh-BD 11A4(2), 11A6(2), 11C(2), 6
Trần Thị Thanh Thương Địa-TC 10C(1), 1
Trần Thị Thanh Thương Địa-BD 10C(2), 2
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa-TC 11C(1), 1
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa-BD 11C(2), 2
Văn Ngọc Tường Tin-TC 10A4(2), 10E1(2), 10E4(2), 6
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin-TC 10A1(2), 10D1(2), 10E2(2), 6
Lê Quang Vũ Tin-TC 10A3(2), 10D3(2), 10E3(2), 6
Huỳnh Lê Khắc Chiến Tin-TC 10A2(2), 10B(2), 4
Phạm Khánh Thiện Tin-TC 10C(2), 10D2(2), 4

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018