SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
12A1 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 23
12A2 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 23
12A3 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 23
12A4 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 23
12A5 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 23
12A6 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 23
12B S-hoạt(1), Toán(6), Lý(2), Hoá(6), Sinh(6), T. Anh(2), 23
12C S-hoạt(1), Toán(2), Văn(6), Sử(6), Địa(6), T. Anh(2), 23
12D1 S-hoạt(1), Toán(6), Văn(6), Sử(2), Địa(2), T. Anh(6), 23
12D2 S-hoạt(1), Toán(6), Văn(6), Sử(2), Địa(2), T. Anh(6), 23
12D3 S-hoạt(1), Toán(6), Văn(6), Sử(2), Địa(2), T. Anh(6), 23
12E1 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(6), Hoá(2), Sinh(2), T. Anh(6), 23
12E2 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(6), Hoá(2), Sinh(2), T. Anh(6), 23
11A1 0
11A2 0
11A3 0
11A4 0
11A5 0
11A6 0
11B 0
11C 0
11D1 0
11D2 0
11E1 0
11E2 0
11E3 0
11E4 0
10A1 Tin(2), 2
10A2 Tin(2), 2
10A3 Tin(2), 2
10A4 Tin(2), 2
10B Tin(2), 2
10C Tin(2), 2
10D1 Tin(2), 2
10D2 Tin(2), 2
10D3 Tin(2), 2
10E1 Tin(2), 2
10E2 Tin(2), 2
10E3 Tin(2), 2
10E4 Tin(2), 2

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 12-6-2018