SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
12C1 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(2), Văn(3), T. Anh(3), 19
12C2 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(2), Văn(3), T. Anh(3), 19
12C3 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(2), Văn(3), T. Anh(3), 19
12C4 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(2), Văn(3), T. Anh(3), 19
12C5 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(2), Văn(3), T. Anh(3), 19
12C6 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(2), Văn(3), T. Anh(3), 19
12C7 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(2), Văn(3), T. Anh(3), 19
12C8 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(2), Văn(3), T. Anh(3), 19
12C9 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(2), Văn(3), T. Anh(3), 19
12C10 S-hoạt(1), Toán(4), Văn(4), Sử(2), GDCD(2), Địa(3), T. Anh(3), 19
12C11 S-hoạt(1), Toán(4), Văn(4), Sử(2), GDCD(2), Địa(3), T. Anh(3), 19
12C12 S-hoạt(1), Toán(4), Văn(4), Sử(2), GDCD(2), Địa(3), T. Anh(3), 19
12C13 S-hoạt(1), Toán(4), Văn(4), Sử(2), GDCD(2), Địa(3), T. Anh(3), 19
11B1 0
11B2 0
11B3 0
11B4 0
11B5 0
11B6 0
11B7 0
11B8 0
11B9 0
11B10 0
11B11 0
11B12 0
11B13 0
10A1 0
10A2 0
10A3 0
10A4 0
10A5 0
10A6 0
10A7 0
10A8 0
10A9 0
10A10 0
10A11 0
10A12 0
10A13 0
10A14 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 4-7-2020