SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
12A1 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 23
12A2 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 23
12A3 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 23
12A4 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 23
12A5 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 23
12A6 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 23
12B S-hoạt(1), Toán(6), Lý(2), Hoá(5), Sinh(5), Văn(2), T. Anh(2), 23
12C S-hoạt(1), Toán(4), Văn(6), Sử(4), GDCD(2), Địa(4), T. Anh(2), 23
12D1 S-hoạt(1), Toán(6), Văn(5), Sử(2), GDCD(2), Địa(2), T. Anh(5), 23
12D2 S-hoạt(1), Toán(6), Văn(5), Sử(2), GDCD(2), Địa(2), T. Anh(5), 23
12D3 S-hoạt(1), Toán(6), Văn(5), Sử(2), GDCD(2), Địa(2), T. Anh(5), 23
12E1 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(5), Hoá(2), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(5), 23
12E2 S-hoạt(1), Toán(6), Lý(5), Hoá(2), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(5), 23
11A1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11A2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11A3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11A4 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11A5 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11A6 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11B S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11C S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11D1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11D2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11E1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11E2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11E3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
11E4 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(1), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 23
10A1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10A2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10A3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10A4 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10B S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10C S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10D1 S-hoạt(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(2), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10D2 S-hoạt(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(2), GDQP(1), 24
10D3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10E1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Văn-BD(2), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 26
10E2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10E3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24
10E4 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), GDQP(1), 24

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018