SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
12A1 S-hoạt(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý-TC(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12A2 S-hoạt(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý-TC(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12A3 S-hoạt(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý-TC(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12A4 S-hoạt(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý-TC(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12A5 S-hoạt(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý-TC(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12A6 S-hoạt(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý-TC(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12B S-hoạt(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý-TC(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12C S-hoạt(1), Văn-TC(1), Sử-TC(1), Địa-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12D1 S-hoạt(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(2), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12D2 S-hoạt(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(2), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12D3 S-hoạt(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(2), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12E1 S-hoạt(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý-TC(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
12E2 S-hoạt(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(1), Lý-TC(1), Lý(2), Công nghệ(1), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(3), 26
11A1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11A2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11A3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11A4 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11A5 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11A6 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11B S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11C S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11D1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11D2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11E1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11E2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11E3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
11E4 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Công nghệ(2), Hoá(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(1), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 23
10A1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10A2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10A3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10A4 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10B S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10C S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10D1 S-hoạt(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(2), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10D2 S-hoạt(1), Toán-TC(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(2), 22
10D3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10E1 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Văn-BD(2), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 24
10E2 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10E3 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22
10E4 S-hoạt(1), Toán(3), Tin(2), Lý(2), Hoá(2), Sinh(1), Công nghệ(1), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), T. Anh(3), 22

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018