SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12C1 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), 12
12C2 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), 12
12C3 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), 12
12C4 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), 12
12C5 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C6 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C7 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C8 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C9 Toán-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-BD(4), 12
12C10 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C11 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C12 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C13 Toán-BD(4), T.Anh-BD(4), 8
12C14 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
11B1 0
11B2 0
11B3 0
11B4 0
11B5 0
11B6 0
11B7 0
11B8 0
11B9 0
11B10 0
11B11 0
10A1 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A2 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A3 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A4 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A5 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A6 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A7 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A8 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A9 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A10 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A11 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24
10A12 S-hoạt(1), Toán(4), Lý(3), Hoá(3), Sinh(1), Văn(4), Sử(1), GDCD(1), Địa(2), T. Anh(4), 24

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 17-10-2021