SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12A1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), 16
12A2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), 16
12A3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), 16
12A4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), 16
12A5 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), 16
12A6 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), 16
12B Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), Sinh-BD(4), 16
12C Sử-TC(1), Toán-TC(1), Địa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(2), Văn-BD(4), Sử-BD(3), Địa-BD(3), 16
12D1 Toán-TC(1), Địa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
12D2 Toán-TC(1), Địa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
12E1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
12E2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
12E3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
12E4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
11A1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
11A2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
11A3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
11A4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
11B Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), Sinh-BD(3), 16
11D1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
11D2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
11D3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
11D4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
11E1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 16
11E2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 16
11E3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 16
11E4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 16
10A1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
10A2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
10A3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
10A4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
10A5 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
10A6 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
10A7 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
10A8 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
10A9 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 16
10A10 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
10A11 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
10A12 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
10A13 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 16

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018