SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12C1 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Thể dục(2), 14
12C2 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Thể dục(2), 14
12C3 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Thể dục(2), 14
12C4 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Thể dục(2), 14
12C5 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 14
12C6 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 14
12C7 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 14
12C8 Toán-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-BD(4), Thể dục(2), 14
12C9 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 14
12C10 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 14
12C11 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 14
12C12 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 14
12C13 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 14
11B1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), Sinh-BD(1), Sinh-TC(1), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), Sinh-BD(1), Sinh-TC(1), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), Sinh-BD(1), Sinh-TC(1), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), Sinh-BD(1), Sinh-TC(1), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B5 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(1), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B6 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(1), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B7 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(1), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B8 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(1), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B9 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(1), Hóa-BD(3), Sinh-BD(3), Sinh-TC(1), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B10 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(1), Hóa-BD(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B11 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(1), Hóa-BD(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B12 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(1), Hóa-BD(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B13 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(1), Hóa-BD(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
11B14 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Lý-BD(1), Hóa-BD(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), Thể dục(2), 20
10A1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A5 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A6 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A7 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A8 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A9 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 20
10A10 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 20
10A11 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 20

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021