SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12A1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), Thể dục(2), 18
12A2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), Thể dục(2), 18
12A3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), Thể dục(2), 18
12A4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), Thể dục(2), 18
12A5 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), Thể dục(2), 18
12A6 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-TC(1), Thể dục(2), 18
12B Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Toán-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-BD(4), Sinh-TC(1), Thể dục(2), 18
12C Sử-TC(1), Toán-TC(1), Địa-TC(1), Văn-TC(1), Toán-BD(2), Văn-BD(4), Sử-BD(3), Địa-BD(3), Thể dục(2), 18
12D1 Toán-TC(1), Địa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
12D2 Toán-TC(1), Địa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
12E1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
12E2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
12E3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
12E4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
11A1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 18
11A2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 18
11A3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 18
11A4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 18
11B Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Hóa-BD(3), Sinh-BD(3), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 18
11D1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
11D2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
11D3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
11D4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Văn-TC(1), Toán(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 18
11E1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), Thể dục(2), 18
11E2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), Thể dục(2), 18
11E3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), Thể dục(2), 18
11E4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), Thể dục(2), 18
10A1 Toán-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T. Anh(1), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A5 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A6 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A7 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10A8 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(3), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), Sinh-BD(2), T.Anh-BD(2), Thể dục(2), 20
10D1 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 20
10D2 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 20
10D3 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 20
10D4 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 20
10D5 Toán-TC(1), Lý-TC(1), Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), Thể dục(2), 20

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 17-12-2018