SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12C1 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), 12
12C2 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), 12
12C3 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), 12
12C4 Toán-BD(4), Lý-BD(4), Hóa-BD(4), 12
12C5 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C6 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C7 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C8 Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C9 Toán-BD(4), Hóa-BD(4), Sinh-BD(4), 12
12C10 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C11 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C12 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
12C13 Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), 12
11B1 0
11B2 0
11B3 0
11B4 0
11B5 0
11B6 0
11B7 0
11B8 0
11B9 0
11B10 0
11B11 0
11B12 0
11B13 0
10A1 0
10A2 0
10A3 0
10A4 0
10A5 0
10A6 0
10A7 0
10A8 0
10A9 0
10A10 0
10A11 0
10A12 0
10A13 0
10A14 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 4-7-2020