SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12A1 Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 22
12A2 Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 22
12A3 Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 22
12A4 Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 22
12A5 Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 24
12A6 Toán(6), Lý(6), Hoá(6), Sinh(2), T. Anh(2), 22
12B Toán(6), Lý(2), Hoá(6), Sinh(6), T. Anh(2), 22
12C Toán(2), Văn(6), Sử(6), GDCD(1), Địa(6), T. Anh(2), 23
12D1 Toán(6), Văn(6), Sử(2), Địa(2), T. Anh(6), 22
12D2 Toán(6), Văn(6), Sử(2), Địa(2), T. Anh(6), 22
12D3 Toán(6), Văn(6), Sử(2), Địa(2), T. Anh(6), 22
12E1 Toán(6), Lý(6), Hoá(2), Sinh(2), T. Anh(6), 22
12E2 Toán(6), Lý(6), Hoá(2), Sinh(2), T. Anh(6), 22
11A1 0
11A2 0
11A3 0
11A4 0
11A5 0
11A6 0
11B 0
11C 0
11D1 0
11D2 0
11E1 0
11E2 0
11E3 0
11E4 0
10A1 0
10A2 0
10A3 0
10A4 0
10B 0
10C 0
10D1 0
10D2 0
10D3 0
10E1 0
10E2 0
10E3 0
10E4 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 12-6-2018