SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12A1 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(5), Lý-BD(4), Hóa-BD(3), 16
12A2 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(5), Lý-BD(4), Hóa-BD(3), 16
12A3 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(5), Lý-BD(4), Hóa-BD(3), 16
12A4 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(5), Lý-BD(4), Hóa-BD(3), 16
12A5 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(5), Lý-BD(4), Hóa-BD(3), 16
12A6 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(5), Lý-BD(4), Hóa-BD(3), 16
12B Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(5), Hóa-BD(4), Sinh-BD(3), 16
12C Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Sử-TC(1), Địa-TC(1), Toán-BD(2), Văn-BD(4), Sử-BD(3), Địa-BD(3), 16
12D1 Văn-TC(1), T.Anh-TC(2), Địa-TC(1), Toán-BD(5), Văn-BD(3), T.Anh-BD(4), 16
12D2 Văn-TC(1), T.Anh-TC(2), Địa-TC(1), Toán-BD(5), Văn-BD(3), T.Anh-BD(4), 16
12D3 Văn-TC(1), T.Anh-TC(2), Địa-TC(1), Toán-BD(5), Văn-BD(3), T.Anh-BD(4), 16
12E1 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
12E2 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(4), T.Anh-BD(4), 16
11A1 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A2 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A3 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A4 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A5 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A6 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11B Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), Sinh-BD(3), NghềPT(2), 18
11C Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Sử-TC(1), Địa-TC(1), Toán-BD(3), Văn-BD(3), T.Anh-BD(2), Sử-BD(2), Địa-BD(2), NghềPT(2), 18
11D1 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), NghềPT(2), 18
11D2 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), NghềPT(2), 18
11E1 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), 18
11E2 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), 18
11E3 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), 18
11E4 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), 18
10A1 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 18
10A2 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 18
10A3 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 18
10A4 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 18
10B Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Sinh-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), Sinh-BD(3), 18
10C Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Sử-TC(1), Địa-TC(1), Toán-BD(2), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(2), Sử-BD(2), Địa-BD(2), 18
10D1 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), 18
10D2 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), 18
10D3 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), 18
10E1 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 18
10E2 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 18
10E3 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 18
10E4 Lý-TC(1), Hóa-TC(1), Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 18

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017