SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12A1 0
12A2 0
12A3 0
12A4 0
12A5 0
12A6 0
12B 0
12C 0
12D1 0
12D2 0
12D3 0
12E1 0
12E2 0
11A1 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A2 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A3 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A4 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A5 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11A6 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), NghềPT(2), 18
11B Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), Sinh-BD(3), NghềPT(2), 18
11C Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Địa-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(3), Văn-BD(3), T.Anh-BD(2), Sử-BD(2), Địa-BD(2), NghềPT(2), 18
11D1 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), NghềPT(2), 18
11D2 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(4), NghềPT(2), 18
11E1 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), 18
11E2 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), 18
11E3 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), 18
11E4 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), NghềPT(2), 18
10A1 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 18
10A2 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 18
10A3 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 18
10A4 Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), 18
10B Hóa-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Hóa-BD(3), T.Anh-BD(2), Sinh-BD(3), 18
10C Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Địa-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(2), Tin-TC(2), Văn-BD(4), T.Anh-BD(2), Sử-BD(2), Địa-BD(2), 18
10D1 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(1), Văn(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), 18
10D2 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(1), Văn-BD(4), T. Anh(1), T.Anh-BD(3), 18
10D3 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(1), Văn-BD(4), T.Anh-BD(3), 18
10E1 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 18
10E2 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 18
10E3 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 18
10E4 Văn-TC(1), T.Anh-TC(1), Toán-TC(1), Toán-BD(4), Tin-TC(2), Lý-TC(1), Lý-BD(3), Hóa-BD(2), T.Anh-BD(3), 18

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018