SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 SH S-hoạt Xã hội  
2 HOTC Hóa-TC Tự nhiên  
3 SITC Sinh-TC Tự nhiên  
4 VATC Văn-TC Xã hội  
5 TATC T.Anh-TC Xã hội  
6 SUTC Sử-TC Xã hội  
7 DITC Địa-TC Xã hội  
8 TOTC Toán-TC Tự nhiên  
9 TO Toán Tự nhiên  
10 TOBD Toán-BD Tự nhiên  
11 TI Tin Tự nhiên  
12 TITC Tin-TC Tự nhiên  
13 LYTC Lý-TC Tự nhiên  
14 LY Tự nhiên  
15 LYBD Lý-BD Tự nhiên  
16 KC Công nghệ Tự nhiên  
17 HO Hoá Tự nhiên  
18 HOBD Hóa-BD Tự nhiên  
19 SI Sinh Tự nhiên  
20 KN Công nghệ Tự nhiên  
21 VA Văn Xã hội  
22 VABD Văn-BD Xã hội  
23 SU Sử Xã hội  
24 CD GDCD Xã hội  
25 DI Địa Xã hội  
26 TA T. Anh Xã hội  
27 TABD T.Anh-BD Xã hội  
28 QP GDQP Xã hội  
29 SIBD Sinh-BD Tự nhiên  
30 SUBD Sử-BD Xã hội  
31 DIBD Địa-BD Xã hội  
32 NGPT NghềPT Tự nhiên  
33 TD Thể dục Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 12-6-2018