SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C12 12C13 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12 11B13 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 T. Anh Hoá Sinh Sinh Văn Văn T. Anh T. Anh Hoá Toán Toán Toán Toán                                                      
3 Sinh Hoá T. Anh Hoá Văn Văn Văn T. Anh Hoá Toán Toán Toán Toán                                                      
4                                                                                
5                                                                                
T.3 1 Toán T. Anh Toán T. Anh Sinh Toán Sinh Sử Văn Văn GDCD                                                      
2 Toán Toán Toán Toán Sinh Toán Toán Địa Văn Văn Địa                                                      
3 Văn Toán Toán Hoá T. Anh Toán Văn GDCD Sử Sử Địa                                                      
4                                                                                
5                                                                                
T.4 1 T. Anh Hoá Văn T. Anh Văn Hoá T. Anh Sinh Văn GDCD Địa T. Anh Sử                                                      
2 T. Anh T. Anh T. Anh Toán T. Anh Văn Văn Văn Toán T. Anh Sử                                                      
3 Văn T. Anh Sinh Toán Sinh T. Anh Sinh Văn Toán Địa T. Anh                                                      
4                                                                                
5                                                                                
T.5 1 Toán Toán Hoá Hoá Hoá Sinh Văn Văn T. Anh GDCD Văn                                                      
2 Toán Toán Hoá Hoá Hoá Toán Văn Sinh Văn GDCD Địa Văn                                                      
3 Hoá Sinh Sinh Toán T. Anh T. Anh GDCD Địa Địa                                                      
4                                                                                
5                                                                                
T.6 1 Sinh Văn T. Anh T. Anh Toán Hoá Hoá Toán Sử Sử GDCD T. Anh                                                      
2 Hoá Văn T. Anh Toán Toán Toán Địa Địa Sử T. Anh                                                      
3 Hoá Hoá Văn Toán Văn Hoá Địa Địa T. Anh GDCD                                                      
4                                                                                
5                                                                                
T.7 1                                                                                
2                                                                                
3                                                                                
4 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt                                                      
5                                                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 4-7-2020