SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12E1 12E2 12E3 12E4 11A1 11A2 11A3 11A4 11B 11D1 11D2 11D3 11D4 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Tin Tin Sử GDCD Công nghệ Văn Hoá Tin Sử T. Anh Sử Toán Sinh Sinh Văn Sinh T. Anh T. Anh T. Anh Văn Địa Văn Toán Hoá Văn Toán Sử Địa Toán Văn Toán T. Anh T. Anh Sinh Hoá
3 Sinh Toán Toán Hoá Tin Văn Hoá GDCD Địa Tin T. Anh Toán Sử Toán Văn Toán Toán T. Anh Văn Văn Văn Toán Hoá Văn Tin T. Anh Tin Văn Văn Toán Hoá Văn GDCD Hoá
4 Văn Toán Toán Hoá Sinh Sinh Sử Công nghệ Sử Tin Sử T. Anh GDCD Tin Toán GDCD Toán Toán T. Anh Công nghệ Sinh Công nghệ Sinh Văn Sinh T. Anh T. Anh Sử Tin T. Anh Tin Địa Địa GDCD Hoá Văn Toán Địa T. Anh
5                                                                                
T.3 1 Toán Văn T. Anh Sử Hoá Tin Văn T. Anh Toán Toán Sinh T. Anh Hoá Sử Hoá Toán T. Anh Địa Công nghệ Toán Toán T. Anh Tin Tin Toán Sinh Toán Sử Tin Văn T. Anh Địa GDCD T. Anh Công nghệ
2 Toán Văn Tin Tin Hoá Địa Văn T. Anh Toán Toán Tin T. Anh Hoá Công nghệ Hoá Toán T. Anh Sinh Sử Toán Toán T. Anh Sinh Tin Toán Văn Toán Sinh Tin Văn T. Anh Toán Công nghệ Văn Địa
3 T. Anh Tin Công nghệ Toán Toán Tin GDCD Hoá Toán Công nghệ Hoá Công nghệ Hoá Công nghệ Sử T. Anh Văn Địa Văn Văn Toán Sinh Hoá Sử T. Anh T. Anh Công nghệ T. Anh Sử Văn Toán Toán GDCD T. Anh Văn Tin Địa Sinh
4 T. Anh T. Anh Sinh Toán Toán T. Anh Sinh Hoá Toán Sử Hoá Văn Hoá Sử Sinh T. Anh Văn Tin Văn Văn Toán Địa Hoá Sinh Tin T. Anh Toán Sinh T. Anh Văn Văn Toán Sử T. Anh Sử Tin Toán Toán
5                                                                                
T.4 1 GDCD Toán Văn Sử Văn T. Anh Tin Văn Tin GDQP Văn Văn T. Anh Văn Địa Hoá T. Anh T. Anh Văn Văn Toán Toán T. Anh Hoá Hoá Hoá Sinh GDCD Toán Văn Hoá Địa Toán Tin
2 Văn Toán Sử Tin Sinh T. Anh GDCD Văn Văn Văn Văn Văn T. Anh Văn Sinh Hoá T. Anh T. Anh Văn Văn Toán Công nghệ T. Anh Hoá Hoá Hoá Sử Công nghệ Sử GDCD Hoá Địa Toán Tin
3 Tin GDCD T. Anh Toán Văn Toán Toán Toán T. Anh Toán Công nghệ Hoá Toán Văn Tin Toán Toán GDCD Văn GDQP Hoá Sinh Sinh Toán Sử Văn Văn Công nghệ Địa GDCD Hoá Văn T. Anh Hoá Tin Công nghệ Sử Hoá T. Anh
4 Địa Sử T. Anh Toán Tin Toán Toán Toán T. Anh Toán T. Anh Hoá Toán Địa Sinh Toán Toán Sử Văn GDCD Hoá Sử Tin Toán GDQP Văn Văn Văn GDCD Địa Hoá Văn T. Anh Hoá Tin GDCD Sinh Hoá T. Anh
5                                                                                
T.5 1 Hoá Hoá Hoá Địa T. Anh Sử Hoá Sử Văn Tin GDCD Toán Toán T. Anh Hoá Văn Sinh Tin Văn Địa Toán T. Anh T. Anh T. Anh Văn Công nghệ Văn Địa Hoá Tin Toán Toán T. Anh T. Anh Toán
2 Hoá Hoá Hoá Sinh Sử GDCD Hoá T. Anh T. Anh Công nghệ Địa Toán Toán T. Anh Hoá Văn Sinh Sinh Văn T. Anh Toán T. Anh Công nghệ T. Anh Văn Địa Văn T. Anh Hoá Tin Toán Toán T. Anh T. Anh Toán
3 Sử Công nghệ GDCD Công nghệ Toán Công nghệ Tin Tin Toán Toán Hoá Sinh Sử Công nghệ Hoá Toán T. Anh Sinh T. Anh Toán Toán Văn GDQP Công nghệ Hoá GDCD Sinh T. Anh Văn Toán T. Anh T. Anh Địa Sinh Văn Văn
4 Công nghệ Sinh Địa Sử Toán Tin Công nghệ Sinh Toán Toán Hoá Sử Tin GDCD Hoá Toán Sinh GDQP T. Anh Toán Toán Văn T. Anh Sử Hoá Công nghệ Địa T. Anh Văn Sinh T. Anh Toán Công nghệ Địa Văn Địa
5                                                                                
T.6 1 Toán Văn Văn Văn T. Anh Văn T. Anh T. Anh Tin Văn Toán T. Anh Văn Sinh GDQP GDCD Công nghệ Công nghệ T. Anh Toán GDCD Văn Toán Địa Toán GDCD Địa T. Anh Văn Địa Hoá Văn Văn Công nghệ Sinh T. Anh Tin
2 Toán T. Anh Văn Văn T. Anh T. Anh Toán T. Anh Văn Văn Toán Toán Văn Tin Văn Sinh GDQP GDCD Sử Toán Tin Văn Toán Văn GDCD Địa GDCD T. Anh Công nghệ Công nghệ Hoá Địa T. Anh Toán Địa Văn Tin
3 T. Anh T. Anh Tin T. Anh Văn T. Anh Toán Địa Văn Sử Văn Văn Toán T. Anh T. Anh Công nghệ Văn Tin Văn GDQP Sinh GDCD Hoá GDCD Tin Văn Sinh                          
4                             GDCD GDQP Tin Công nghệ Văn Sử Tin Tin Hoá T. Anh Sinh Sinh Địa                          
5                                                                                
T.7 1 Văn Địa Sử Tin Hoá Sử Văn Văn Công nghệ GDCD Sinh Văn T. Anh Địa Toán Địa Toán Hoá Văn GDQP GDCD Hoá Hoá Toán Toán Toán Tin Toán Tin Công nghệ Địa T. Anh Toán Công nghệ Văn
2 Văn Sử Văn Văn Hoá Địa Văn GDCD Sử Hoá Tin Văn T. Anh Sử Toán Toán Hoá Văn Địa GDQP Hoá Hoá Toán Địa Toán Tin Toán Tin Sinh Sử T. Anh Toán Sử Văn
3 Sử Toán Toán T. Anh Địa Toán T. Anh Toán Địa Hoá Văn Địa Sử T. Anh Văn T. Anh Địa Hoá Toán Toán GDQP Văn Toán Toán Sử Văn Tin T. Anh GDCD T. Anh Toán Sinh Văn Tin Hoá Văn GDCD
4 GDCD Toán Toán T. Anh Sử Toán T. Anh Toán Sinh T. Anh Văn Tin Địa T. Anh Văn Địa GDCD Sử Hoá Toán Toán Sinh Văn Toán Toán GDQP Sử Tin Địa T. Anh T. Anh Toán Địa Văn Tin Hoá Văn Sử
5 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018