SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C12 12C13 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12 11B13 11B14 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Toán Sử GDCD Tin T. Anh Hoá Toán Toán Tin Công nghệ T. Anh Sinh Hoá T. Anh GDCD Sinh T. Anh GDQP Địa Hoá Sinh Văn Toán Văn Tin T. Anh Sinh Văn Địa Công nghệ GDCD T. Anh T. Anh Địa Toán Sử Toán
3 Toán Hoá Toán T. Anh Tin Hoá Toán Toán Hoá Sử Văn Tin Hoá Địa Tin Văn Toán Sử Toán Hoá Toán Văn Toán Văn Sinh T. Anh Sử Địa T. Anh Sử Địa Văn T. Anh Sinh Toán Sinh Toán
4 Sinh Hoá Toán T. Anh Sinh Tin Sử GDCD Hoá Tin Văn Văn Địa Công nghệ Sử Văn Toán T. Anh Toán Địa Toán Sinh GDQP Tin Sử Sinh GDCD                      
5                           NghềPT NghềPT   NghềPT NghềPT NghềPT NghềPT NghềPT       NghềPT   NghềPT                      
T.3 1 Tin Địa Sử Toán Hoá T. Anh Địa Sử Tin Hoá T. Anh Văn Sinh GDQP Văn Hoá Văn T. Anh Văn Địa Văn Toán Sinh Tin Toán Văn Văn Tin Toán Văn T. Anh GDCD Sinh
2 Địa T. Anh Tin Toán Hoá T. Anh Tin GDCD Sử Hoá T. Anh Văn Công nghệ Sinh Văn Hoá Văn T. Anh Văn Hoá Văn Toán Địa Tin GDCD Văn Văn Tin T. Anh Địa T. Anh GDQP Công nghệ
3 Sử Toán Sinh GDCD Tin Toán T. Anh Văn T. Anh Hoá Địa T. Anh Toán Văn T. Anh Toán Văn Sinh Văn Toán Hoá Toán T. Anh Văn Công nghệ Địa GDQP Toán Hoá Toán T. Anh T. Anh Tin Tin
4 Công nghệ Toán T. Anh Sử GDCD Toán T. Anh Văn Địa Hoá Công nghệ T. Anh Toán Văn Công nghệ Toán Văn Công nghệ Văn Toán GDQP Toán Tin Văn GDQP Công nghệ Sinh Toán Hoá Địa Công nghệ Công nghệ Tin Tin
5                               NghềPT           NghềPT NghềPT NghềPT   NghềPT                        
T.4 1 Văn Hoá Sinh Văn Địa Sinh Sử GDCD Văn Toán Toán Toán T. Anh Hoá T. Anh Văn Sinh Tin T. Anh T. Anh Toán Hoá Hoá Toán Công nghệ Văn Văn T. Anh Tin Địa Toán Toán GDQP Hoá Toán
2 GDCD Hoá Sử Văn Văn Sử Công nghệ Tin Văn Toán Toán Toán T. Anh Hoá T. Anh Văn Địa GDQP Sử Sinh Toán Hoá Hoá Toán Địa Văn Văn T. Anh Tin GDQP Toán Toán Địa Hoá Toán
3 T. Anh Văn Tin Toán Văn Hoá Toán Văn Toán GDCD Sử Văn Toán Toán Toán Tin Toán Sử Toán GDQP Địa Địa T. Anh Công nghệ Văn T. Anh Toán Hoá Toán T. Anh Toán Địa GDQP Sinh Toán Công nghệ Văn
4 T. Anh Văn Văn Toán Công nghệ Hoá Toán Văn Toán Sử GDCD Tin Toán Toán Toán GDCD Toán Sinh Toán Tin GDQP Công nghệ T. Anh Địa Văn Tin Toán Hoá Toán Sinh Toán Công nghệ Địa GDQP Toán Địa Văn
5                                                                            
T.5 1 Sử T. Anh T. Anh T. Anh Sinh Văn Văn Sử Hoá Công nghệ Văn Địa Văn Sinh Công nghệ Toán Văn Sử Hoá T. Anh Văn Văn GDCD Toán Tin T. Anh Văn T. Anh Tin GDCD Văn Văn Địa Văn Toán
2 T. Anh T. Anh T. Anh Toán Văn Tin Toán Hoá Sử Văn Sinh Văn Địa Sinh Toán Văn GDCD Hoá GDCD Văn Văn Sử Toán Tin T. Anh Văn T. Anh Tin T. Anh Văn Văn Toán Văn Sử
3 Văn Tin Công nghệ Toán Địa Sử T. Anh Toán T. Anh Văn T. Anh T. Anh Sinh Văn Toán Sử Văn Văn Toán Toán GDCD Toán Sinh T. Anh Hoá T. Anh Hoá Toán Hoá Toán GDCD Tin Tin Văn T. Anh
4                           GDCD Văn Toán Công nghệ Văn Văn Toán Toán T. Anh Toán GDCD Sinh Hoá T. Anh Hoá Toán Hoá GDQP Công nghệ Tin Tin T. Anh T. Anh
5                                                                            
T.6 1 Hoá Văn Tin Văn Toán GDCD Toán Sử T. Anh Toán Sinh Địa Hoá T. Anh Tin T. Anh T. Anh Công nghệ GDCD Văn T. Anh Sử Toán Văn Toán GDCD Địa Sinh Hoá T. Anh Toán Tin Sử Hoá
2 Hoá Văn Địa Văn Toán Tin Toán Tin T. Anh Toán Sử Hoá T. Anh Sử T. Anh T. Anh T. Anh GDQP Văn T. Anh Sinh Toán Văn GDCD Sử T. Anh Toán Hoá GDCD Địa Tin Văn Hoá
3 Văn Sinh Toán Sử Toán Văn T. Anh Toán T. Anh Toán GDCD Sử Toán Sinh Toán Hoá Sinh Hoá Văn Sử Toán GDQP Công nghệ T. Anh Toán Tin Sử Sử Văn Hoá T. Anh Hoá Địa Địa
4 Văn Tin Toán Văn Toán Văn T. Anh Toán T. Anh Tin Toán Sử Sinh Toán GDQP Toán Hoá GDCD Hoá Văn Sinh Toán GDCD Địa T. Anh Sinh Tin Địa Địa Văn Hoá T. Anh Hoá T. Anh GDCD
5                                                                            
T.7 1 Tin Công nghệ Sử Công nghệ T. Anh T. Anh Tin Hoá Sử Sinh T. Anh Tin Sinh GDQP T. Anh Địa Văn GDCD T. Anh Sinh Công nghệ Tin Tin Công nghệ T. Anh Văn Hoá Văn Địa Công nghệ T. Anh GDQP Hoá GDCD T. Anh Văn
2 GDCD Sử Văn Địa T. Anh Sử Công nghệ Hoá Sinh Tin T. Anh Công nghệ Tin Tin GDQP GDCD Văn Tin T. Anh Tin Địa Công nghệ Sinh T. Anh T. Anh Văn Hoá GDQP Văn Hoá T. Anh Sinh Hoá Công nghệ T. Anh Địa
3 Toán Toán Hoá Sử GDCD Địa Công nghệ Văn Toán Văn Văn Toán Hoá Hoá T. Anh T. Anh Sử Văn Toán Toán Sinh GDQP T. Anh Hoá Văn Sử Sử Văn Sinh GDQP
4 Toán Toán Hoá Công nghệ T. Anh Sinh Văn Địa Toán Văn Văn Toán Hoá Hoá T. Anh T. Anh Sinh Văn Toán Toán GDQP Sinh Sử Văn Sử Văn GDCD Văn Toán T. Anh
5 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-9-2020