SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12D3 12E1 12E2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11B 11C 11D1 11D2 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10B 10C 10D1 10D2 10D3 10E1 10E2 10E3 10E4
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Lý-TC GDCD Địa Sử Văn Sinh Địa Địa-TC Toán Toán-TC T. Anh Toán Tin Tin Toán Toán Địa Sinh T. Anh Tin Tin GDCD Toán T. Anh T. Anh T. Anh Hoá Toán Sử T. Anh Toán T. Anh Toán-TC GDCD Hoá Văn T. Anh Hoá Công nghệ
3 Công nghệ Văn Toán Công nghệ Sử Sinh T. Anh Toán Toán Toán Tin Toán-TC Hoá Công nghệ Địa Sinh Tin Toán Văn Công nghệ Địa Văn Toán Hoá Văn Hoá Toán Tin Tin Sinh Văn T. Anh Toán Hoá Văn T. Anh Hoá Sử
4 Địa Văn Toán-TC Lý-TC GDCD GDCD T. Anh Toán Sử Văn Địa Sử Hoá T. Anh Địa Công nghệ Văn Công nghệ GDCD Văn Sinh Tin Sinh Toán Hoá Văn T. Anh Công nghệ Tin Tin Văn Sinh Công nghệ Toán T. Anh Địa Sử Toán Toán
5 Hóa-TC Địa     Địa Sử     Tin Văn                                                            
T.3 1 Sinh Hoá Toán Văn Văn Công nghệ Toán-TC Hoá Văn-TC Địa Địa Toán Hoá Công nghệ Tin GDCD Địa Tin Sinh Sinh Toán Toán Hoá Văn GDCD Văn Công nghệ GDCD Tin Tin Toán T. Anh Văn Văn Sinh Sử Toán
2 Sinh-TC Hoá Toán Văn Văn Lý-TC Toán Hoá Văn Tin Sinh Toán Hoá Sinh GDCD Sinh Văn Toán GDCD Địa Công nghệ Toán Hoá Văn Sử Văn Sinh Toán Tin Tin Toán T. Anh Văn Sử Văn Địa Toán
3 Văn Sinh Sinh-TC Hoá Toán Văn Sinh Địa Tin T.Anh-TC Sinh Lý-TC T. Anh T. Anh Văn Hoá Toán Tin Địa Công nghệ Toán Tin Địa GDCD Công nghệ Sử Hoá Văn Văn Công nghệ Tin Sử GDCD Toán Toán Toán Địa
4 Sinh T. Anh Địa Hoá Toán Địa Tin GDCD Địa T.Anh-TC Văn Công nghệ T. Anh T. Anh Văn Hoá Công nghệ Sử Công nghệ Tin Toán Công nghệ Sinh Tin Toán Địa Hoá Sử Văn Sử Tin Văn Sinh Toán Sử Toán Sinh
5   Sử Văn GDCD   Tin         Công nghệ                                                          
T.4 1 Tin Lý-TC Toán Toán Hoá Văn Văn Toán Văn Công nghệ Văn T. Anh Văn Hoá Tin T. Anh Toán Hoá Sử T. Anh Công nghệ T. Anh Văn Sử T. Anh Hoá Văn Toán Tin Tin Hoá Văn GDCD
2 T. Anh Công nghệ Toán-TC Toán Hoá Văn Văn-TC Toán Văn Lý-TC Văn T. Anh Văn Hoá Công nghệ T. Anh Toán Hoá Tin T. Anh Tin T. Anh Văn GDCD T. Anh Hoá Văn Toán-TC Tin Tin Hoá Văn T. Anh
3 Toán Toán Sử Hóa-TC Lý-TC T. Anh Toán Địa T.Anh-TC Văn Sinh Hoá Hóa-TC Sinh Văn Toán T. Anh Tin Văn Toán Địa Văn Hoá Địa Công nghệ Công nghệ Sử T. Anh Văn Hoá Toán Sinh Văn T. Anh Hoá Tin Tin
4 Toán Toán-TC Sinh T. Anh Công nghệ T. Anh Toán Địa T.Anh-TC Văn-TC Toán-TC Hoá Toán Công nghệ Văn Toán Tin Sinh Văn Toán T. Anh Văn Hoá Công nghệ Tin Sinh GDCD T. Anh Văn Hoá Toán Sử Văn T. Anh Hoá Tin Tin
5     Sinh-TC T. Anh Tin   Hóa-TC Sinh Sinh Sinh Toán Địa Toán                                                      
T.5 1 Hoá Sinh Lý-TC Hoá T. Anh Toán-TC Tin Toán Sinh T. Anh Sinh T.Anh-TC GDCD Công nghệ Sinh Địa T. Anh Công nghệ T. Anh T. Anh T. Anh T. Anh Toán Tin Toán Sử Toán Toán Hoá T. Anh GDCD Hoá Địa Công nghệ Toán Tin
2 Hoá Hóa-TC Công nghệ Hoá T. Anh Toán Sử Toán-TC Hoá GDCD Sử T. Anh Sử Tin Tin Sinh T. Anh Tin T. Anh T. Anh T. Anh T. Anh Toán Sinh Toán Sinh Toán Toán Hoá T. Anh Sử Hoá Toán T. Anh Toán Tin
3 Sinh Tin Hóa-TC Văn Hóa-TC T. Anh Toán Sử Hoá Toán GDCD Văn Hoá Sử T. Anh Toán Văn T. Anh Hoá Hoá Toán Văn T. Anh Tin Sinh T. Anh Văn Văn T. Anh Sinh Sử GDCD Toán Sinh Toán T. Anh T. Anh T. Anh Sử
4 Văn T. Anh Tin Văn Sinh Hóa-TC Toán-TC Sử-TC Địa Toán Hóa-TC Văn Hoá Toán Tin Toán Văn T. Anh Hoá Hoá Tin Sinh GDCD Toán Sử T. Anh                   Toán      
5                                                                                
T.6 1 Sử Toán T. Anh Sinh T. Anh Văn T. Anh Toán Toán-TC Sử T. Anh GDCD T. Anh Toán Sinh Sử Văn Công nghệ Toán Văn Công nghệ Văn Tin Tin Tin Toán Địa Công nghệ Địa T. Anh Công nghệ GDCD T. Anh
2 GDCD Toán T. Anh Địa T. Anh Văn T. Anh Toán Toán Sinh Toán Sử T. Anh Toán Công nghệ GDCD Văn Sinh Toán Văn Văn Công nghệ Toán Tin Tin Văn Sử Toán T. Anh Văn T. Anh T. Anh
3 Toán Hoá Văn T. Anh Toán Địa GDCD Hoá T. Anh Sử Hoá Văn Toán Toán Văn Công nghệ T. Anh T. Anh Sinh Sử T. Anh Công nghệ Sinh Văn Toán Toán Sinh T. Anh Địa Công nghệ Toán Địa Sử Sử Văn-BD GDCD T. Anh Văn
4 Toán-TC Hoá Văn Sinh Toán-TC Văn T. Anh Hoá T. Anh Địa Hoá T. Anh                                               Văn-BD      
5 Địa           Sinh-TC GDCD       Sinh T. Anh                                                      
T.7 1 T. Anh Địa GDCD Văn Sinh-TC Sinh Công nghệ Công nghệ Sinh Địa Văn Địa GDCD Công nghệ Hoá Công nghệ Văn Hoá Sử Văn Hoá Văn Sinh Văn Công nghệ Sử T. Anh T. Anh GDCD Sử Tin T. Anh Địa Văn Hoá
2 T. Anh Sinh-TC Địa Tin Địa Sinh Văn Văn Công nghệ GDCD Văn T. Anh Văn Văn Hoá Sử Hoá GDCD Văn Hoá Sinh T. Anh Địa GDCD T. Anh T. Anh Địa Văn Tin Sinh Công nghệ Sử Hoá
3 Văn T. Anh Toán Địa T. Anh Công nghệ Hoá Văn Văn-TC T.Anh-TC T. Anh T. Anh T.Anh-TC Tin Sinh Tin Toán Sinh Văn Văn Sinh Sử GDCD T. Anh Hoá Toán Hoá Văn T. Anh Văn Hoá Địa Sử GDCD Văn Công nghệ Văn
4 Văn T. Anh Toán Sinh Sinh-TC Lý-TC Hoá T. Anh T. Anh T.Anh-TC T. Anh T. Anh Sinh Địa GDCD Sinh Sử Toán Văn Toán Công nghệ T. Anh Tin Sử Địa Hoá Toán Địa Hoá Văn Sử Toán Hoá Công nghệ Toán Sử Văn Sinh Văn
5 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018