SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12E1 12E2 12E3 12E4 11A1 11A2 11A3 11A4 11B 11D1 11D2 11D3 11D4 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Tin Tin Sử Toán Toán Văn T. Anh Tin Hoá Văn Sinh Sử GDCD Sinh Công nghệ Toán T. Anh T. Anh Công nghệ Toán Địa GDCD Hoá Tin Địa Công nghệ Văn T. Anh Sử Công nghệ Địa Văn Văn Văn Hoá T. Anh Toán Văn
3 Sinh Văn Toán Toán Văn T. Anh Sinh Hoá Sinh Công nghệ T. Anh Sinh Sử Toán Toán T. Anh Tin Toán Tin Văn Hoá Văn Sử Toán Sử Công nghệ Địa T. Anh T. Anh Công nghệ Văn T. Anh Hoá Địa Địa Hoá
4 Văn Văn GDCD Địa Sinh Công nghệ Công nghệ Sử Công nghệ Sử T. Anh Tin Tin Toán GDCD Địa Hoá T. Anh Công nghệ Sinh Văn Sử Văn Sinh Toán Địa Sinh Sinh T. Anh T. Anh Sinh GDCD Công nghệ Địa Văn Văn Hoá T. Anh
5                                                                                
T.3 1 Hoá Toán Tin T. Anh Tin Tin Văn Sinh Toán Văn T. Anh Văn Hoá Toán GDCD Hoá Toán Văn T. Anh Công nghệ Văn Hoá Địa Văn Hoá GDCD Văn Toán Công nghệ Hoá T. Anh Văn Địa Sử T. Anh Công nghệ
2 Hoá Toán T. Anh Địa Sinh GDCD Văn T. Anh Toán Văn T. Anh Văn Hoá Toán Công nghệ Hoá Toán Văn Sinh Tin Văn Hoá Tin Văn Hoá Toán Văn Sinh Địa Hoá T. Anh Địa Toán Công nghệ T. Anh Toán
3 T. Anh Tin Công nghệ Hoá Hoá Toán Địa Toán Toán Sinh Toán Văn Toán Văn T. Anh T. Anh Toán Công nghệ Văn Hoá Toán T. Anh T. Anh T. Anh T. Anh Tin Địa Hoá GDCD GDQP Toán Tin Văn Sinh T. Anh Toán Sinh
4 T. Anh Công nghệ Sinh Hoá Hoá Toán Sinh Toán Toán Văn Toán Văn Toán Văn T. Anh T. Anh Toán Địa Văn Hoá Toán T. Anh T. Anh T. Anh T. Anh Tin Sử Hoá GDQP Công nghệ Toán Tin Văn Sử T. Anh Sinh Địa
5                                                                                
T.4 1 Văn Hoá Văn Toán Toán Văn Sử Sử T. Anh Hoá Hoá Tin Toán Văn T. Anh Công nghệ Văn Toán Địa T. Anh Địa Toán T. Anh Toán Hoá Toán Toán Toán Địa GDCD Sử Toán Toán Tin Công nghệ Công nghệ
2 Văn Hoá Văn Toán Toán Sử Tin Địa T. Anh Hoá Hoá Văn Toán Văn Sử Sinh Văn Toán GDCD T. Anh Sử Toán Địa Toán Hoá Toán GDQP Toán Công nghệ T. Anh GDCD Toán Toán Tin T. Anh Địa
3 Địa Hoá T. Anh Công nghệ Hoá Toán Toán Tin Toán Địa Toán Toán Hoá Toán Sử Tin Văn Văn Toán T. Anh Công nghệ Toán Văn Văn GDCD Văn T. Anh Hoá Tin Sử Công nghệ Sinh GDQP GDCD Toán T. Anh
4 Tin Hoá T. Anh Tin Hoá Toán Toán T. Anh Toán Tin Toán Toán Hoá Toán GDCD Hoá Văn Văn Toán T. Anh GDCD Toán Văn Văn GDQP Công nghệ T. Anh Hoá Tin Toán Sinh Sử Công nghệ Địa Toán T. Anh
5                                                                                
T.5 1 Toán T. Anh Toán Sinh T. Anh Sử Toán T. Anh Sinh Sử GDCD Sinh T. Anh Tin Toán Tin Địa Toán Sinh Toán Văn T.Anh-TC GDCD T. Anh Văn T. Anh Văn Sử Văn Địa Toán Tin T. Anh GDCD Công nghệ Địa Hoá
2 Toán T. Anh Toán Sử Sinh Tin Toán Địa T. Anh Tin Địa GDCD Sinh T. Anh Toán Văn Toán Hoá Toán Văn Toán Tin Văn T. Anh Văn Địa Văn Sử Toán Tin T. Anh Công nghệ GDQP GDCD Hoá
3 Sử Sử GDCD Văn Công nghệ Tin Hoá T. Anh Toán Tin Tin Sử Công nghệ T. Anh Địa Văn Sinh Hoá Tin GDCD Sinh Sinh GDCD T. Anh T. Anh Văn GDQP T. Anh Hoá Hoá T. Anh Địa GDCD Tin Văn Văn
4 Công nghệ Sinh Địa Văn GDCD Sử Hoá Tin Toán Sử Văn Tin GDCD                           T. Anh Văn T. Anh Sinh Hoá Hoá Địa GDQP Công nghệ Tin Văn Văn
5                                                                                
T.6 1 Toán Văn Toán T. Anh Văn Hoá T. Anh GDCD Văn T. Anh Công nghệ Hoá GDCD T. Anh Sinh T. Anh Văn Toán T. Anh Sử Hoá Văn Toán Công nghệ Địa GDCD Toán Văn Toán Văn Tin Hoá Sinh Công nghệ Tin
2 Toán Địa Toán T. Anh Sử Hoá T. Anh Văn Văn T. Anh Sử Hoá Địa Văn Văn T. Anh Văn Toán T. Anh Toán Hoá Văn Toán Toán Toán Toán Toán Địa GDQP Công nghệ Tin Hoá Sử Tin
3 Văn T. Anh Toán Sử Tin T. Anh Sinh Toán Văn Hoá Hoá Sinh Toán T. Anh T. Anh Văn Văn Tin T. Anh Địa Sử Toán T. Anh Tin Công nghệ Toán GDCD Công nghệ Toán Công nghệ GDCD T. Anh Địa Địa GDQP Văn Tin Văn
4 Văn Sinh Toán Sinh Sử T. Anh T. Anh Toán Tin Hoá Hoá T. Anh Toán Sử                           Lý-TC Địa Văn Sử T. Anh GDQP Toán Công nghệ Văn T. Anh Tin Sử
5                                                                                
T.7 1 GDCD GDCD Sử Tin Sử Sinh Văn Văn Công nghệ Sử T. Anh Công nghệ Địa Sử Sinh Văn Văn GDCD T. Anh Văn Địa Sinh Hoá Toán Công nghệ Tin Tin Toán Văn Công nghệ Hoá Văn T. Anh Hoá Địa Toán
2 T. Anh Sử Văn Văn GDCD Địa Văn GDCD Toán Địa Tin Sử T. Anh Sinh Sử Văn Văn T. Anh Văn T. Anh Sử Hoá Toán Hoá Tin Tin Toán Văn Sinh Hoá Văn T. Anh Hoá GDQP Toán
3 Sử Toán Tin T. Anh Văn T. Anh Sinh Toán Sinh Văn Toán Văn T. Anh Văn Tin Hoá Toán GDCD Hoá Công nghệ Văn Toán Văn Văn Sử Hoá Tin Công nghệ Công nghệ T. Anh Tin T. Anh Toán Toán Toán Văn GDCD
4 Sinh Toán Sinh T. Anh Công nghệ Tin Sử Văn GDCD Văn Toán Địa Sinh Văn Công nghệ Hoá Toán Sử Sử Hoá T. Anh Văn Toán Văn Văn Sinh Sinh Tin Địa Toán Văn Tin T. Anh Toán T. Anh Toán Văn GDQP
5 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 17-12-2018