SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12E1 12E2 12E3 12E4 11A1 11A2 11A3 11A4 11B 11D1 11D2 11D3 11D4 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Tin Tin Sử T. Anh Công nghệ Văn T. Anh Tin Tin T. Anh Sinh Sử GDCD Sinh Sinh Văn Toán T. Anh Hoá Toán Toán Sử Văn Sinh Địa GDQP Toán Văn Toán T. Anh Sử Địa Văn Văn Văn T. Anh T. Anh T. Anh
3 Sinh Toán Toán T. Anh Sử Văn T. Anh Sinh Sinh T. Anh Công nghệ T. Anh Công nghệ Sử Toán Văn Toán Hoá Toán Toán Hoá Văn Toán Văn Sử Toán Sử Văn Địa T. Anh T. Anh Toán Văn T. Anh T. Anh Văn Hoá
4 Văn Toán Toán GDCD Sinh Sinh Công nghệ Công nghệ Sử Tin Văn T. Anh Văn Tin Toán GDCD GDQP Sử T. Anh Công nghệ Hoá Công nghệ Toán Văn Sinh T. Anh Lý-TC Văn Văn T. Anh T. Anh Địa Địa Toán Địa Văn Toán Hoá T. Anh
5                                                                                
T.3 1 Toán Tin Toán Toán Hoá Tin Văn T. Anh T. Anh Văn Sinh Hoá T. Anh Hoá Hoá GDQP Văn Địa T. Anh Toán Toán Sinh Tin Toán Văn Văn Toán Công nghệ Tin Văn Hoá Địa Địa T. Anh Công nghệ
2 Toán T. Anh Toán Toán Hoá Địa Văn T. Anh T. Anh Văn Tin Hoá T. Anh Hoá Hoá Sinh Văn Sinh T. Anh Toán Toán Tin Tin Toán Văn Văn Sinh Sinh Tin Văn Hoá Toán Sinh T. Anh Toán
3 T. Anh Hoá Công nghệ Sử Tin GDCD Toán Toán Toán Toán Toán Toán Công nghệ Địa T. Anh Toán Văn Hoá Văn Sinh Sinh Hoá T. Anh T. Anh Toán T. Anh T. Anh Hoá Địa Sử Hoá GDCD T. Anh Văn Tin Toán Sinh
4 T. Anh Hoá Sinh Tin T. Anh Sinh Toán Toán Toán Toán Toán Toán Sử T. Anh T. Anh Toán Văn Hoá Văn Công nghệ Địa Hoá T. Anh Tin Toán T. Anh Sinh Hoá T. Anh Văn Hoá Sử T. Anh Sử Tin Toán Địa
5                                                                                
T.4 1 Văn GDCD Toán Văn Sử Toán Hoá Sử Văn Tin Toán Văn Văn T. Anh Toán GDQP T. Anh Địa GDCD T. Anh Toán Toán Hoá Toán Toán Tin GDCD Sử Toán Hoá T. Anh Tin
2 Văn Văn Toán Sử Tin Toán Hoá GDCD Văn Văn Toán Văn Văn T. Anh Toán Sinh T. Anh T. Anh GDQP T. Anh Toán Toán Hoá GDCD Toán Tin Sử GDCD Toán Hoá T. Anh Tin
3 Sử Sử T. Anh Toán Văn Toán Hoá Sinh Hoá T. Anh Hoá Tin T. Anh Toán Toán T. Anh Văn Toán Sinh Sinh Toán Văn Văn Văn Văn T. Anh GDCD Toán Toán Địa Tin Công nghệ Địa GDCD T. Anh
4 Tin Địa T. Anh Toán Tin Toán Hoá Văn Hoá Công nghệ Hoá GDQP T. Anh Toán Toán GDCD Văn Toán Sử Công nghệ Toán Văn Văn Văn Công nghệ T. Anh Địa Toán Toán Sinh Tin GDCD Sử Địa T. Anh
5                                                                                
T.5 1 Hoá T. Anh Hoá Địa T. Anh Sử Hoá T. Anh Văn GDCD GDCD T. Anh Toán Hoá Công nghệ T. Anh Văn Sinh Tin Toán Hoá Văn T. Anh T. Anh Văn T. Anh Sử Văn Địa Toán Tin Sử Toán Công nghệ Văn Toán
2 Hoá GDCD Hoá T. Anh Sử Tin Hoá Sử T. Anh Sử Địa T. Anh Toán Hoá Sinh Sử Văn Địa Sinh Toán Hoá Văn Công nghệ T. Anh Văn T. Anh Sinh Văn T. Anh T. Anh Tin GDCD Toán T. Anh Sinh Toán
3 Địa Công nghệ GDCD Sinh Văn Công nghệ Tin Toán Hoá Toán Tin Sinh Sử Công nghệ Văn Toán Công nghệ Sinh Địa Văn Văn T. Anh Tin Hoá GDCD Hoá Toán Địa Công nghệ GDCD Toán Hoá Địa Sinh Tin Văn Địa Văn
4 Công nghệ Sinh Địa Công nghệ Sinh GDCD Sử Toán Hoá Toán Sử Tin Tin GDCD Văn Toán Sinh GDQP Công nghệ Văn Văn T. Anh Sử Hoá Công nghệ Hoá Địa Công nghệ Sinh Địa Toán Hoá Công nghệ Văn Tin Văn Toán Địa
5                                                                                
T.6 1 Toán Văn Văn Văn T. Anh Văn Toán T. Anh GDCD Văn Toán Toán T. Anh Văn Sinh Sinh GDCD Công nghệ GDQP Toán Tin Văn Sử Địa GDCD GDCD Địa Toán Văn T. Anh T. Anh Văn Công nghệ Địa GDCD Tin Hoá
2 Toán T. Anh Văn Văn T. Anh T. Anh Toán T. Anh Văn Văn Toán Toán Sử Văn GDCD Văn Công nghệ Tin Tin Toán T. Anh Văn Sinh Sinh Công nghệ Địa GDCD Toán Toán Công nghệ T. Anh Địa Địa Sinh Văn Tin Hoá
3 Văn T. Anh Toán Sử Toán T. Anh Sinh Toán Văn Sinh Sử Địa Toán T. Anh T. Anh GDQP Văn Tin Văn Toán Sinh GDCD Toán GDCD Tin Văn Sinh                          
4 Văn Sinh Toán Sinh Toán Sinh T. Anh Toán Tin T. Anh Tin Văn Toán Sử Địa Tin GDCD Sinh Văn Toán T. Anh Tin Toán T. Anh GDCD Văn Địa                          
5                                                                                
T.7 1 GDCD Tin Sử Tin Hoá Sử Văn Văn Công nghệ Sử T. Anh Hoá Địa Sinh Địa Văn Toán T. Anh GDCD Văn GDQP Sinh Hoá T. Anh Công nghệ Sử Tin Tin Hoá Văn Công nghệ Hoá Văn T. Anh Hoá Sử Văn
2 T. Anh Sử Văn Văn Hoá Địa Văn GDCD Sử Địa Sinh Hoá T. Anh Sử Tin Văn Toán T. Anh Sử Văn Địa GDQP Hoá T. Anh Sinh Địa Tin Tin Hoá Văn Sinh Hoá Văn T. Anh Hoá Công nghệ Văn
3 Sử Toán Tin Hoá Địa Toán Sinh Địa Tin Văn Sinh Sinh T. Anh Văn Toán Hoá Địa T. Anh GDCD Hoá GDQP Văn Toán Văn Toán Sử Hoá Tin Hoá Tin T. Anh Toán Toán Toán Văn GDCD
4 Sinh Toán Sinh Hoá Tin Toán Địa Sinh Công nghệ Văn Tin Địa Sinh Văn Toán Hoá Sử T. Anh Sử Hoá Sinh Văn Toán Văn Toán GDQP Hoá Tin Hoá Tin T. Anh Toán Toán-TC Toán Văn Sử
5 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018