SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12D3 12E1 12E2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11B 11C 11D1 11D2 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10B 10C 10D1 10D2 10D3 10E1 10E2 10E3 10E4
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Địa Tin Sử Sinh Công nghệ Sử Sử Sinh GDCD Tin T. Anh Toán Tin T. Anh GDQP Văn Văn Sử Toán Công nghệ Công nghệ Tin Văn Văn T. Anh T. Anh T. Anh T. Anh Toán Sử T. Anh Toán Công nghệ T. Anh GDCD T. Anh Địa GDQP Văn
3 Sinh Văn Toán Sử T. Anh GDCD T. Anh Toán Toán Toán Tin Toán Sinh T. Anh Văn Văn GDQP Toán Toán Hoá Văn Văn Toán Sử Văn T. Anh Tin Tin Sử Sinh Công nghệ Hoá Hoá T. Anh Hoá Văn
4 Văn Văn Toán Tin GDCD Sinh T. Anh Toán Toán Toán Sinh Sử T. Anh Địa Công nghệ T. Anh Công nghệ Tin Toán Hoá Sử GDCD Toán Sinh Văn Công nghệ Tin Tin T. Anh Toán Văn Hoá Hoá T. Anh Sử Hoá Công nghệ
5                                                                                
T.3 1 GDCD Hoá Hoá Toán Hoá Công nghệ Toán Toán Công nghệ Sử Địa Toán Văn Văn Toán GDCD Địa Văn Sinh Sinh GDQP Văn Hoá GDCD Tin Toán Địa Sinh Tin Tin GDQP Toán Văn Văn Công nghệ GDCD Toán
2 Sử Hoá Hoá Toán Hoá GDCD Toán Toán Sinh Tin Sử Toán Văn Văn Toán Sinh Sử Văn GDCD Địa Công nghệ Văn Hoá Công nghệ GDCD Toán Sinh Toán Tin Tin Sử Văn Công nghệ Địa Địa Địa Toán
3 Văn Tin Sinh Toán Hoá Văn Toán Sinh Hoá GDCD Địa Sinh T. Anh T. Anh Hoá T. Anh Hoá Toán T. Anh Địa Văn Toán Toán Toán Công nghệ Văn Toán Sử Hoá Địa Hoá Văn Tin Tin GDQP T. Anh T. Anh Công nghệ
4 Văn Sinh T. Anh Toán Hoá Văn Toán Tin Hoá T. Anh Sử Văn T. Anh T. Anh Hoá Địa Hoá Toán T. Anh GDQP Văn Toán Toán Toán GDCD Văn Toán Địa Hoá Công nghệ Hoá Văn Tin Tin Sinh GDQP T. Anh Sinh
5                                                                                
T.4 1 Tin Hoá Toán T. Anh Văn Toán Sử Toán Sinh Văn T. Anh Toán Văn T. Anh Văn Hoá GDCD T. Anh Toán T. Anh T. Anh T. Anh Công nghệ Toán Toán Toán Văn T. Anh Tin Tin Văn T. Anh GDCD
2 Tin Hoá Toán T. Anh Văn Toán Văn Toán Sử Văn T. Anh Toán Văn T. Anh Văn Hoá GDQP T. Anh Toán T. Anh T. Anh T. Anh Văn Toán Toán Toán Văn Công nghệ Tin Tin Toán Sinh T. Anh
3 Toán Toán Toán Tin T. Anh Văn Hoá Văn Hoá Toán Hoá Hoá T. Anh Toán Toán Địa Văn Toán T. Anh Văn Hoá Văn Toán Văn GDQP T. Anh Văn Văn T. Anh Địa T. Anh Hoá Tin Toán Địa
4 Toán Toán Toán Địa T. Anh T. Anh Hoá Địa Hoá Toán Hoá Hoá T. Anh Toán Toán Tin Văn Toán T. Anh Văn Hoá Văn Toán Văn Địa T. Anh Văn GDQP T. Anh Văn T. Anh Hoá Tin Công nghệ Toán
5                                                                                
T.5 1 Hoá Sử Tin Công nghệ T. Anh Tin Sử Tin Hoá Toán Toán Toán Địa T. Anh Hoá T. Anh Sinh T. Anh Toán Công nghệ Hoá Toán GDCD Toán Công nghệ T. Anh Công nghệ T. Anh Toán GDCD Sinh Tin
2 Hoá GDCD Sinh Sử T. Anh Sinh Sử Địa Hoá Toán Toán Toán GDQP T. Anh Hoá T. Anh Địa T. Anh Toán Sinh Hoá Toán Sinh Toán Văn T. Anh Địa T. Anh Toán Công nghệ GDCD Tin
3 Toán Địa Địa Văn Sử Tin Toán T. Anh Sử Văn Tin Sinh Văn GDQP Sử Toán T. Anh Văn Toán T. Anh Toán Toán Sinh T. Anh Toán Hoá Văn T. Anh Văn Địa Công nghệ Sinh Hoá Toán Toán GDCD Toán Hoá Toán Tin
4 Toán T. Anh GDCD Văn Văn Sinh Toán T. Anh T. Anh Văn GDCD Tin Văn GDCD Tin Toán T. Anh Văn Toán Tin Toán Toán Địa GDQP Toán Hoá Văn T. Anh Văn Công nghệ Địa Địa Hoá Toán Toán Địa Toán Hoá Toán Tin
5                                                                                
T.6 1 Toán T. Anh Toán Toán Văn Văn T. Anh GDCD Toán Địa Công nghệ GDQP Tin Toán Văn Sử Địa Công nghệ Toán Toán Văn Văn Toán Tin Tin GDQP Công nghệ Công nghệ Địa T. Anh Địa Sử Văn Toán Văn T. Anh
2 Toán T. Anh Toán Toán Văn Văn T. Anh T. Anh Toán Tin Toán GDCD GDCD Toán Văn Văn Sử GDQP Toán Toán Văn Văn Toán Tin Tin Văn Địa Địa Công nghệ T. Anh Sinh Địa Văn Toán Văn T. Anh
3 T. Anh Sử Văn T. Anh Tin Địa Văn Tin T. Anh Sử Toán Hoá Sinh Sử Toán Sinh Sinh T. Anh Công nghệ Văn Tin T. Anh GDCD Công nghệ Tin GDQP Sử Văn T. Anh GDCD Hoá GDCD Địa Văn Toán Công nghệ T. Anh GDQP
4 Sử Công nghệ Văn Tin Sinh Tin Tin GDCD T. Anh Sinh Toán Hoá Tin                             GDQP Toán Sử Hoá T. Anh Sinh Văn Công nghệ Sử T. Anh Văn
5                                                                                
T.7 1 T. Anh Sinh Tin Địa Công nghệ Sinh Công nghệ Công nghệ Sinh Văn Văn Văn Văn Văn Hoá Công nghệ Văn Hoá GDCD T. Anh Sử Văn Hoá Địa Tin GDQP Sinh Địa Hoá T. Anh GDCD Sử Hoá Công nghệ GDQP Văn Địa Sử
2 T. Anh Văn Công nghệ Sinh Sử Địa Địa Văn Tin Sử Văn GDCD Văn Văn Hoá Văn Hoá Sinh Văn GDCD Văn Hoá GDQP T. Anh Địa Công nghệ GDCD Hoá T. Anh GDQP Hoá Sử Sinh Văn Văn Địa
3 Công nghệ T. Anh Văn Văn Sinh T. Anh Hoá Văn Sinh Sử T. Anh Địa Sử Công nghệ Sinh Sử T. Anh Hoá Văn Văn Tin Sử Sinh T. Anh Hoá GDCD Sử T. Anh Văn Văn GDCD GDQP Văn Toán Địa Công nghệ Hoá
4 Sinh T. Anh Sử GDCD Sử Văn Hoá T. Anh Tin Công nghệ T. Anh Công nghệ Công nghệ Sinh GDCD Tin Sử Sinh Hoá GDQP Văn T. Anh Tin Sử Địa Hoá Toán Công nghệ T. Anh Văn GDQP Văn Toán Địa Văn T. Anh Công nghệ Sử Hoá
5 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017