SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12D3 12E1 12E2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11B 11C 11D1 11D2 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10B 10C 10D1 10D2 10D3 10E1 10E2 10E3 10E4
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Địa Tin Sử GDCD Công nghệ Văn T. Anh GDCD Tin Toán Toán Tin Sinh Sinh Toán Văn Địa Sinh Công nghệ Công nghệ Tin Văn Văn Toán Công nghệ T. Anh T. Anh Toán Sử T. Anh Văn Sinh Toán Địa Hoá Toán GDQP Công nghệ
3 T. Anh Văn Hoá Sử T. Anh Văn T. Anh Sử Toán Toán Toán Sinh GDQP Toán Văn T. Anh Tin GDCD Toán Văn Văn Toán Toán Địa Văn T. Anh Tin Tin Toán T. Anh Công nghệ Toán Hoá Hoá Văn
4 Sinh Văn Hoá Địa GDCD Sinh Sử Sinh Địa Toán T. Anh Sử Văn Tin GDQP T. Anh Công nghệ T. Anh Địa Toán T. Anh GDCD Công nghệ Toán Văn Công nghệ Tin Tin Toán T. Anh Văn Toán Công nghệ Sử Hoá Văn
5                           GDQP GDCD Địa Sinh Tin Công nghệ Tin Địa Sinh Sử Sử GDCD Tin                          
T.3 1 Sử Văn Hoá Toán Văn Công nghệ Toán Toán Toán Sinh Toán Hoá Văn Toán GDCD Địa Văn Sinh GDCD GDQP Văn Hoá Văn Tin Toán Địa Sinh Tin Tin Văn Hoá Văn Văn Công nghệ GDCD Toán
2 Văn Tin Hoá Toán Sử GDCD Toán Toán Toán Công nghệ Toán Hoá Văn Toán Sinh Sử Văn GDCD Địa Sinh Văn Hoá Văn GDCD Toán Sinh GDQP Tin Tin Văn Hoá GDCD Địa Địa Địa Toán
3 Toán Tin Địa Toán Hoá Toán Toán T. Anh Hoá Sử Địa Sinh Sử Tin Văn T. Anh Hoá T. Anh Toán Toán Văn Toán Hoá Toán Sinh Sinh Toán Sử Hoá Địa Toán Văn T. Anh Tin Tin GDQP T. Anh T. Anh T. Anh GDCD
4 Toán Văn T. Anh Toán Hoá Toán Toán Tin Hoá T. Anh Sử T. Anh T. Anh GDCD Văn Tin Hoá T. Anh Toán Toán Văn Toán Hoá Toán T. Anh T. Anh Toán Địa Hoá Sinh Toán Văn Địa Tin Tin Sinh Sử GDQP T. Anh Sử
5                                                                                
T.4 1 Tin T. Anh Toán T. Anh Sử Hoá Sử Toán Sinh Sử Văn Hoá GDCD Văn Sinh Toán Toán GDCD Hoá T. Anh Văn T. Anh Văn T. Anh GDQP T. Anh T. Anh Sử Toán GDQP Sinh Tin Tin Văn Văn Hoá
2 GDCD T. Anh Toán T. Anh Văn Hoá Văn Toán Sử Tin Văn Hoá Sử Văn GDCD Toán Toán GDQP Hoá T. Anh Văn T. Anh Văn T. Anh Sinh T. Anh T. Anh Công nghệ Toán Sử Văn Tin Tin Toán Văn Hoá
3 Toán Toán Toán Tin T. Anh Văn Hoá T. Anh Địa Hoá Tin Công nghệ Hoá T. Anh Toán Văn Văn Văn T. Anh Văn Toán Tin Hoá Văn GDQP T. Anh Văn Văn T. Anh Địa T. Anh T. Anh Hoá Tin Địa
4 Toán Toán Toán Địa Tin T. Anh Hoá Tin Văn Hoá Công nghệ Tin Hoá T. Anh Toán Văn Văn Văn T. Anh Văn Toán GDQP Hoá Văn Địa T. Anh Văn Văn T. Anh GDQP T. Anh T. Anh Hoá Tin Toán
5                                                                                
T.5 1 Hoá Hoá Tin Tin T. Anh Toán Tin T. Anh Toán Hoá Sử Toán Toán Toán Sử Công nghệ Hoá T. Anh GDQP T. Anh Sinh T. Anh Sinh Công nghệ Toán Toán Hoá Hoá Toán Toán GDCD Sinh Tin
2 Hoá Hoá Sử Công nghệ T. Anh Toán Địa T. Anh Toán Hoá Tin Toán Toán Toán T. Anh GDQP Hoá T. Anh Công nghệ T. Anh Địa T. Anh Sử Sinh Toán Toán Hoá Hoá Toán Toán GDQP GDCD Tin
3 Công nghệ Địa GDCD Văn Tin T. Anh Toán Sử T. Anh Tin Địa Văn Sinh Văn Hoá T. Anh GDQP Văn Toán Toán Hoá Sinh Công nghệ Toán Toán Văn Hoá Văn Địa Toán Sinh Hoá Địa GDCD Sử Toán Hoá Toán Tin
4 Tin Sử Sinh Văn Sinh T. Anh Toán Sử T. Anh GDCD Sử Văn T. Anh Văn Hoá T. Anh Sử Văn Toán Toán Hoá Địa Sinh Toán Toán Văn Hoá Văn Công nghệ Địa Địa Hoá GDCD Toán Địa Toán Hoá Toán Tin
5                                                                                
T.6 1 Toán T. Anh Toán Tin Văn Văn T. Anh GDCD Toán Địa Công nghệ T. Anh Toán T. Anh Sinh Sử T. Anh GDCD Toán Văn Văn T. Anh Tin Tin GDQP GDCD GDCD Toán T. Anh Văn T. Anh Văn Toán Văn T. Anh
2 Toán T. Anh Toán Sử Văn Văn T. Anh Tin Toán Sử Địa T. Anh Toán T. Anh T. Anh Sinh Sinh Công nghệ Toán Văn Văn T. Anh Tin Tin Văn Địa GDQP Công nghệ T. Anh Văn Toán Văn Toán T. Anh T. Anh
3 T. Anh Công nghệ Văn T. Anh Văn Văn GDCD GDCD Toán Văn Hoá T. Anh Toán Sinh Sử Văn Toán Hoá Tin Toán Toán Hoá Tin GDQP Toán Toán Văn Toán Sử T. Anh Văn Địa Địa Văn Công nghệ T. Anh Sử Sinh
4 T. Anh Sử Văn Sử Văn Tin Tin Sinh Toán Văn Hoá T. Anh Toán Công nghệ Sinh Văn Toán Hoá GDQP Toán Toán Hoá Sử GDCD Toán Sinh GDQP GDCD Công nghệ Toán GDCD Sinh T. Anh Văn Địa T. Anh Toán Văn
5                                                                                
T.7 1 Văn Sinh Công nghệ Tin GDCD Hoá Công nghệ Công nghệ Văn T. Anh T. Anh T. Anh Văn Sinh Sử Địa Văn Hoá GDQP Văn Sử Sinh Địa Sử Văn Địa Hoá T. Anh Địa Sử T. Anh Công nghệ T. Anh Văn Sinh GDQP
2 Văn GDCD Toán Sinh Địa Hoá Địa Tin Văn T. Anh T. Anh T. Anh Văn Toán Văn GDCD Văn Hoá Sinh Văn Văn GDQP Hoá Công nghệ GDCD Hoá T. Anh Văn Hoá Sử T. Anh Văn Địa Địa
3 Sử T. Anh Toán Văn Sử Công nghệ Sinh Văn Văn Công nghệ Văn Văn Địa Công nghệ Toán Văn Tin Sinh Sinh Sử T. Anh Văn Tin T. Anh Địa Hoá GDCD Sử T. Anh Văn Văn Hoá GDQP Địa Sinh Địa Công nghệ T. Anh
4 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt
5                                                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 16-9-2017