SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C12 12C13 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12 11B13 11B14 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Hoá Hoá Văn Toán Hoá T. Anh Sinh Toán Sử Văn Địa GDCD Công nghệ Sinh T. Anh GDQP Văn Công nghệ T. Anh Văn GDCD Địa Địa Tin Văn Văn Công nghệ Tin Văn Sử Toán Văn Toán Sử Toán Toán Văn
3 Hoá Toán Toán Hoá T. Anh T. Anh Văn Toán Toán Văn Văn Văn Tin Tin Sinh Toán Văn T. Anh T. Anh Toán Công nghệ GDCD Sử Hoá Văn Toán GDCD Tin T. Anh Sinh Công nghệ Văn Sử Toán Địa Toán Toán
4 T. Anh Toán Hoá T. Anh T. Anh Hoá Văn GDCD Toán Sử Văn Văn GDCD T. Anh Văn Toán GDQP Tin Tin Toán Tin Công nghệ Công nghệ Hoá Công nghệ Toán Địa Văn T. Anh Địa Sử Toán T. Anh Công nghệ Sử Văn Toán
5                           NghềPT NghềPT   NghềPT NghềPT NghềPT NghềPT NghềPT       NghềPT NghềPT NghềPT                      
T.3 1 Toán Toán Sinh Sinh Văn Hoá Địa Văn Địa GDCD Sử T. Anh Văn GDQP T. Anh Sử Văn Hoá Toán T. Anh Tin T. Anh Toán Toán Văn T. Anh Toán T. Anh GDCD Tin Hoá GDQP Văn Hoá Văn
2 Toán Toán Hoá Văn T. Anh Hoá Toán Toán Sử GDCD T. Anh Toán Địa T. Anh Văn Công nghệ T. Anh Sinh Văn Hoá Toán T. Anh GDQP Toán Toán Tin T. Anh T. Anh Toán GDCD Văn Tin Hoá Văn GDQP Hoá Văn
3 T. Anh Hoá Văn T. Anh Sinh Toán Toán Văn GDCD T. Anh Toán Địa Toán T. Anh Văn Công nghệ Công nghệ Văn GDCD Sử Hoá Công nghệ Tin T. Anh Hoá GDQP Toán T. Anh T. Anh Địa Tin Tin
4                           Toán T. Anh Công nghệ Công nghệ Tin GDCD T. Anh T. Anh Hoá GDQP Sử T. Anh Hoá T. Anh Toán Địa T. Anh GDQP Tin Tin
5                               NghềPT           NghềPT NghềPT NghềPT                            
T.4 1 Hoá Toán Văn Sinh Toán Sinh Văn Toán T. Anh Văn T. Anh GDCD T. Anh T. Anh Công nghệ Văn GDQP Toán Sử Hoá Tin GDCD Sinh Văn Văn Văn Sinh Tin Sử Công nghệ T. Anh Công nghệ T. Anh Văn
2 Hoá Toán Văn Hoá Toán Toán Toán Toán Văn T. Anh Toán Sử T. Anh Tin Địa Toán Toán GDQP Hoá Công nghệ Sử Tin Văn Văn Văn GDCD Tin Công nghệ Địa T. Anh Sinh T. Anh Văn
3 Sinh Văn Hoá Toán Văn T. Anh Toán Sử Địa Toán Địa Hoá Sử Hoá Toán Văn GDQP Văn T. Anh T. Anh Công nghệ Sinh Công nghệ Hoá Văn Toán Tin Văn Toán GDQP GDCD
4                           Toán Hoá Công nghệ Hoá GDCD Văn Địa GDQP T. Anh T. Anh T. Anh Công nghệ Sinh Hoá Văn Toán Tin Văn Toán Sinh GDQP
5                                                                            
T.5 1 T. Anh Văn Sinh Hoá Văn T. Anh Văn Sử GDCD Toán Địa Hoá Toán Toán Sử Toán Hoá Địa Địa Tin Toán Văn Công nghệ Hoá Tin Toán Văn GDQP T. Anh Toán Công nghệ T. Anh Tin Công nghệ Sử
2 T. Anh Văn T. Anh T. Anh Văn Toán Toán Văn Văn Toán Toán Văn Hoá Công nghệ Toán Địa Toán Hoá Hoá Toán Văn Toán Sinh Văn Hoá Tin Toán Văn T. Anh T. Anh Toán GDCD T. Anh Tin Sử Công nghệ
3 Văn Hoá T. Anh T. Anh Sinh Văn Toán Toán Sử Văn Toán GDCD Văn Văn Địa Tin Tin Tin Địa Hoá Công nghệ Văn T. Anh Toán Văn Toán GDCD GDQP T. Anh Toán T. Anh Sinh T. Anh Toán Toán Công nghệ Địa Toán
4                                                       Toán Địa Sử Công nghệ GDQP Văn Toán Toán Công nghệ Toán T. Anh
5                                                                            
T.6 1 Văn Văn Toán T. Anh Toán Sinh Hoá Hoá T. Anh T. Anh T. Anh Sử Toán Văn Sử Văn Sinh Toán T. Anh Toán Văn T. Anh Tin Địa GDCD T. Anh Địa Tin Sinh Tin T. Anh GDCD Hoá
2 Văn Toán Toán Toán Toán Hoá T. Anh T. Anh T. Anh Địa Sử Toán Văn GDCD Văn Toán Tin T. Anh Tin Văn T. Anh Sinh Sinh GDQP T. Anh Công nghệ Tin Sử Tin GDCD Sử Hoá
3 Sinh T. Anh Toán Hoá Toán Sinh T. Anh GDCD Địa Địa Địa T. Anh Sinh Văn Tin T. Anh T. Anh Toán GDQP Tin Công nghệ Công nghệ GDCD Văn Hoá Sử Toán Công nghệ Tin Sử Hoá Hoá Văn T. Anh Sinh Công nghệ Sử
4                           Công nghệ Tin Toán GDCD T. Anh Văn Công nghệ Công nghệ Toán Sử T. Anh Tin Hoá Địa Toán GDCD Tin Toán Hoá Hoá Sinh Địa Sử T. Anh Công nghệ
5                                                                            
T.7 1 Sinh Sinh Hoá Sinh Văn T. Anh Văn Hoá Văn Văn GDCD T. Anh T. Anh GDQP Công nghệ Địa Văn GDCD Sử Công nghệ Sinh Sinh Tin Văn T. Anh Công nghệ Tin Sử Toán Công nghệ Văn Văn GDQP Văn Hoá Hoá T. Anh Địa
2 Toán T. Anh Văn Văn Hoá Địa Địa Toán Văn T. Anh Tin GDQP GDCD Văn T. Anh Sinh Sử Tin Văn Toán Văn T. Anh Văn Sinh Sử GDQP Sử Công nghệ Văn Công nghệ Văn Hoá Hoá T. Anh Sinh
3 Toán T. Anh T. Anh Sinh Địa Địa Toán Văn Sử Toán Hoá Hoá Sinh T. Anh Hoá Văn Toán Toán T. Anh GDQP Hoá Sử Hoá GDCD Sử GDCD Văn T. Anh
4 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt Toán Hoá Hoá T. Anh T. Anh Hoá Văn Toán Toán Địa Công nghệ Hoá Sử Hoá Sử Công nghệ Sử Văn T. Anh
5                           S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021