SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12D3 12E1 12E2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11B 11C 11D1 11D2 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10B 10C 10D1 10D2 10D3 10E1 10E2 10E3 10E4
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Hoá Hoá Hoá T. Anh Sinh Văn T. Anh T. Anh T. Anh T. Anh Địa Tin Toán Văn Công nghệ Văn Sinh Văn Tin GDCD Toán Công nghệ GDCD T. Anh Sinh Toán Sử Toán T. Anh Sinh Toán-TC GDCD GDQP Văn T. Anh Toán Công nghệ
3 Toán Toán Hoá Toán T. Anh T. Anh Văn T. Anh T. Anh Toán T. Anh Sinh Địa Sinh T. Anh Toán Văn T. Anh Công nghệ Sinh Toán Văn Văn Địa Toán T. Anh Tin Sinh Địa GDQP Toán GDCD Văn Công nghệ Hoá Sử
4 Toán Toán Hoá Toán T. Anh Địa Văn Văn Toán T. Anh T. Anh T. Anh Sử GDCD Sinh Văn Tin GDQP Văn Toán Văn Văn Sử Sinh T. Anh Tin Văn Văn Công nghệ Toán Sinh Địa Sử Hoá Toán
5                                                                                
T.3 1 Toán Hoá Hoá Hoá Sinh Văn Văn Toán Văn Toán T. Anh Toán Công nghệ Tin Văn Văn Địa GDCD Công nghệ Toán Toán Hoá Sinh GDQP Văn Tin Công nghệ GDQP Hoá Tin Toán Hoá Văn Văn Sử T. Anh Toán
2 Toán Hoá Hoá Hoá Sinh Văn Văn Toán Văn Toán T. Anh Toán GDQP Công nghệ Sinh Văn Toán Công nghệ Địa Sử Toán Hoá Địa Công nghệ Văn Tin Sinh Công nghệ Hoá Tin Toán Hoá Văn T. Anh Văn Sử Toán
3 Hoá Văn Văn Sinh Toán Văn Hoá Toán Toán Sử T. Anh Văn Hoá Công nghệ Văn Văn Hoá Toán Tin GDQP Sinh Toán Địa Công nghệ Toán T. Anh Sử Hoá GDCD Văn T. Anh Tin Văn Công nghệ Sử Toán Toán T. Anh
4 Hoá Văn Văn Sinh Toán Văn Hoá Toán Toán Sử T. Anh Văn Hoá GDQP Văn Văn Hoá Công nghệ Sử Công nghệ Tin Toán Toán Tin Toán T. Anh GDCD Hoá Văn Văn T. Anh Tin Sử Sử Công nghệ Sinh Toán T. Anh
5                                                                                
T.4 1 Sinh Hoá T. Anh Toán Sinh Toán Toán Sử Địa Văn Văn T. Anh Văn Hoá T. Anh Văn T. Anh Công nghệ T. Anh Công nghệ Văn Văn T. Anh GDQP Hoá GDQP Sử Văn T. Anh Toán Hoá Toán Tin Tin Toán Văn Công nghệ
2 Sinh Hoá T. Anh Toán Sinh Toán Toán Sử Địa Văn Văn T. Anh Văn Hoá T. Anh Văn T. Anh GDCD T. Anh Toán Văn Tin T. Anh Tin Hoá Văn GDCD Văn T. Anh Toán Hoá Toán-TC Tin Tin Toán Văn Sinh
3 Toán Toán Sinh Văn Hoá Toán T. Anh T. Anh Địa Toán Toán T. Anh T. Anh Tin Công nghệ Văn Tin Toán T. Anh Hoá Hoá Văn GDQP Công nghệ Văn T. Anh Văn Sử Toán T. Anh Công nghệ T. Anh Hoá Tin GDCD Tin
4 Toán Toán Sinh Văn Hoá Toán T. Anh T. Anh Địa Toán Toán T. Anh T. Anh Công nghệ GDQP Văn Địa Toán T. Anh Hoá Hoá Văn T. Anh Tin GDCD T. Anh Toán T. Anh Toán T. Anh Sử T. Anh Hoá Tin Công nghệ Tin
5                                                                                
T.5 1 Hoá Toán Văn T. Anh Hoá Toán Văn Toán GDCD Sử Hoá Sinh Sử GDQP Địa Hoá Công nghệ Địa T. Anh T. Anh Tin T. Anh Toán Tin Toán T. Anh Toán Toán GDQP GDCD Văn T. Anh Công nghệ Hoá Tin
2 Hoá Toán Văn T. Anh Hoá Toán Văn Toán GDCD Sử Hoá Sinh Tin Công nghệ T. Anh Hoá Tin GDQP Sinh Sinh GDCD T. Anh Toán Toán Toán Văn Toán Toán Công nghệ Sử Văn Địa GDQP Hoá Tin
3 T. Anh Hoá Toán Hoá Toán Văn Địa GDCD Văn Toán Toán Văn Hoá Sử Toán Toán Hoá T. Anh Hoá Hoá Toán Địa T. Anh Tin Tin Sinh Sử Văn Công nghệ Hoá Công nghệ Sử Địa T. Anh Toán GDCD T. Anh GDQP T. Anh
4 T. Anh Hoá Toán Hoá Toán Văn Địa GDCD Văn Toán Toán Văn Hoá Toán Toán Toán Hoá T. Anh Hoá Hoá Tin Tin Địa Công nghệ Sử Sử Công nghệ Công nghệ T. Anh Hoá Sử GDCD Toán T. Anh Toán T. Anh T. Anh Sinh Sử
5                                                                         T. Anh      
T.6 1 Văn Sinh Toán Hoá Toán T. Anh Toán Toán Toán Toán Toán Công nghệ GDCD T. Anh Toán GDQP Sử Văn Công nghệ Toán Hoá T. Anh Văn Văn Tin Địa T. Anh Tin T. Anh Sử Công nghệ Sinh GDQP T. Anh Địa
2 Văn Sinh Toán Hoá Toán T. Anh Toán Toán Toán Toán Công nghệ Toán Sử T. Anh Toán Công nghệ GDCD Văn T. Anh Toán Hoá Văn Công nghệ T. Anh Tin Văn T. Anh Tin Công nghệ T. Anh Văn Toán GDCD T. Anh GDQP
3 Hoá Hoá Hoá Hoá Địa T. Anh T. Anh Văn T. Anh Sinh Toán Văn Tin Tin T. Anh Tin Sử T. Anh Công nghệ Công nghệ Văn Toán T. Anh T. Anh Địa Văn Công nghệ Công nghệ Hoá Sinh Sinh Hoá Toán GDCD
4                                                       Toán Sử GDQP Sinh GDCD Hoá Công nghệ Địa Hoá Văn-BD Văn
5                                                                         Văn-BD      
T.7 1 T. Anh Toán T. Anh Sinh Sinh Sử Văn Toán GDCD Toán Văn Văn Hoá Địa Sử Văn GDQP Sinh T. Anh GDCD Công nghệ Hoá Tin Sử GDQP Sử Văn Tin Sử Địa Văn Hoá
2 T. Anh Toán T. Anh Sinh Sinh Sử Văn Toán GDCD Toán GDCD Địa Hoá GDQP GDCD Văn Tin Văn T. Anh Địa GDQP Hoá Tin Địa Sử Văn Văn Tin Toán Công nghệ Sử Hoá
3 Hoá Toán Toán Toán Toán GDCD Sử Địa T. Anh Sinh T. Anh Tin Tin Tin GDCD Sử Toán T. Anh Toán Văn T. Anh Công nghệ Sử Hoá Hoá Toán Địa Văn GDQP Sử Văn Công nghệ Văn
4 Hoá Toán Toán Toán Toán GDCD Sử Địa T. Anh Sinh T. Anh T. Anh GDCD Sinh Toán Tin Toán Văn Toán GDQP T. Anh Sử GDCD Hoá Hoá Công nghệ Toán Toán Công nghệ Toán Văn Địa Văn
5 S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018