SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C12 12C13 12C14 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12
T.2 1                                                   Hoá T. Anh Hoá T. Anh GDCD Hoá Hoá Sử Địa Văn T. Anh
2                                                   Hoá T. Anh T. Anh Sử Sinh Địa Hoá Hoá GDCD Văn T. Anh
3                                                   Văn Toán T. Anh Toán Toán GDCD T. Anh Văn Sử Sinh
4                                                   Văn Toán T. Anh Toán Toán Sử T. Anh Văn Sinh Hoá
5                                                                          
T.3 1                                                   Địa Sử Toán Văn T. Anh Hoá Sinh T. Anh Văn Địa
2                                                   Sinh Địa Toán Văn T. Anh Hoá Địa Sử T. Anh Văn
3                                                   GDCD Địa Hoá Sinh Địa T. Anh Địa Toán Địa Văn
4                                                   Hoá GDCD Hoá Địa T. Anh Địa Toán Sinh Địa Văn
5                                                                          
T.4 1                                                   Văn Hoá Văn Toán Địa Toán Toán Toán Văn T. Anh T. Anh T. Anh
2                                                   Văn Hoá Văn Toán Địa Toán Toán Toán Văn T. Anh T. Anh T. Anh
3                                                   T. Anh Văn T. Anh Hoá Văn Văn Văn Sinh Toán Toán Toán
4                                                   T. Anh Văn T. Anh Hoá Văn Văn Văn Toán Toán Toán
5                                                                          
T.5 1                                                   T. Anh T. Anh Toán T. Anh GDCD GDCD Toán Hoá Văn
2                                                   T. Anh T. Anh Toán T. Anh Sử Sinh Toán Hoá Văn
3                                                   Địa Toán Sinh Địa Văn Hoá T. Anh T. Anh Sử Hoá Văn
4                                                   Sử Toán Địa Sử Văn Hoá T. Anh T. Anh Địa Hoá Văn
5                                                                          
T.6 1                                                   Toán Sinh Hoá Hoá T. Anh Toán Văn Văn Toán Toán Hoá
2                                                   Toán Hoá Hoá Địa T. Anh Toán Văn Văn Toán Toán Hoá
3                                                   T. Anh Văn Văn Văn Văn Toán Toán GDCD T. Anh T. Anh Địa
4                                                   T. Anh Văn Văn Văn Văn Toán Toán Địa T. Anh T. Anh Sử
5                                                                          
T.7 1                                                   Toán GDCD Toán Sinh Hoá T. Anh T. Anh Hoá Hoá Văn GDCD
2                                                   Toán Địa Toán GDCD Văn T. Anh T. Anh Hoá Văn GDCD Toán
3                                                   Sử Văn Hoá Địa Hoá Hoá Toán
4                                                   S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt S-hoạt
5                                                                          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 17-10-2021