SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12D3 12E1 12E2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11B 11C 11D1 11D2 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10B 10C 10D1 10D2 10D3 10E1 10E2 10E3 10E4
T.2 1                                                                                
2                                                                                
3                                                                                
4                                                                                
5                                                                                
T.3 1                                                                                
2                                                                                
3                                                                                
4                                                                                
5                                                                                
T.4 1                                                                                
2                                                                                
3                                                                                
4                                                                                
5                                                                                
T.5 1                                                                                
2                                                                                
3                                                                                
4                                                                                
5                                                                                
T.6 1                                                                                
2                                                                                
3                                                                                
4                                                                                
5                                                                                
T.7 1                                                                                
2                                                                                
3                                                                                
4                                                                                
5                                                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-6-2018