SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12E1 12E2 12E3 12E4 11A1 11A2 11A3 11A4 11B 11D1 11D2 11D3 11D4 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5
T.2 1 Toán-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD   Địa-BD Văn-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD     Toán-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD     Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Sinh-BD Thể dục Thể dục Lý-BD Toán-BD Toán-BD Sinh-BD Toán-BD T.Anh-BD Tin-TC Tin-TC Văn-BD
2 Toán-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD   Địa-BD Văn-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD     Toán-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD     Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Sinh-BD Thể dục Thể dục Lý-BD Toán-BD Toán-BD Sinh-BD Toán-BD T.Anh-BD Tin-TC Tin-TC Văn-BD
3 Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD   Văn-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Lý-BD T.Anh-BD Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD     Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Sinh-BD T.Anh-BD Tin-TC Tin-TC T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Toán-BD
4 Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD   Văn-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Hóa-BD T.Anh-BD Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD     Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Sinh-BD T.Anh-BD Tin-TC Tin-TC T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Toán-BD
5                                                                                
T.3 1 Hóa-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Sinh-BD Địa-BD Thể dục Thể dục Lý-BD Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD     Sinh-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Hóa-BD Thể dục Thể dục Hóa-BD Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD T.Anh-BD
2 Hóa-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Sinh-BD Sử-BD Thể dục Thể dục Lý-BD Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD     Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Hóa-BD Thể dục Thể dục Hóa-BD Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD T.Anh-BD
3 Lý-BD Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD     T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD Lý-BD T.Anh-BD Thể dục Thể dục Toán-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD Hóa-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Lý-BD Toán-BD Tin-TC Tin-TC Sinh-BD Toán-BD Văn-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD Văn-BD
4 Lý-BD Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD     T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD Lý-BD T.Anh-BD Thể dục Thể dục Toán-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD Hóa-BD T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Lý-BD Lý-BD Tin-TC Tin-TC Sinh-BD Toán-BD Văn-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD Văn-BD
5                                                                                
T.4 1 Toán-TC Hóa-TC Lý-TC Sinh-TC Hóa-TC Hóa-TC Toán-TC Địa-TC T.Anh-TC Văn-TC Toán-TC Hóa-TC Lý-TC T.Anh-TC T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD     T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Lý-BD   Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD Hóa-BD Lý-BD T.Anh-BD Sinh-BD T.Anh-BD Thể dục Thể dục Toán-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD Tin-TC
2 Hóa-TC Toán-TC Sinh-TC Hóa-TC Lý-TC Toán-TC Sinh-TC Sử-TC Văn-TC Toán-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Toán-TC Hóa-TC T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD     T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Lý-BD   Hóa-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Sinh-BD T.Anh-BD Thể dục Thể dục Toán-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD Tin-TC
3 Lý-TC Sinh-TC Toán-TC Lý-TC Sinh-TC Sinh-TC Hóa-TC Văn-TC Toán-TC T.Anh-TC Lý-TC Toán-TC Hóa-TC Toán-TC Hóa-BD Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Văn-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Thể dục Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Tin-TC Tin-TC T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Thể dục
4 Sinh-TC Lý-TC Hóa-TC Toán-TC Toán-TC Lý-TC Lý-TC Toán-TC Địa-TC Địa-TC Hóa-TC Lý-TC T.Anh-TC Lý-TC Lý-BD Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Văn-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Thể dục Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Tin-TC Tin-TC T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Thể dục
5                                                                                
T.5 1 Lý-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD   T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Lý-BD     Hóa-TC T.Anh-TC Toán-TC Lý-TC Toán-TC Toán-TC Toán-TC T.Anh-TC Lý-TC Lý-TC T.Anh-TC Hóa-TC Toán-TC Tin-TC Tin-TC Sinh-BD Sinh-BD Hóa-BD Sinh-BD T.Anh-BD Hóa-BD Thể dục Thể dục T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD
2 Lý-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD   T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Lý-BD     T.Anh-TC Toán-TC Lý-TC Toán-TC Lý-TC Lý-TC T.Anh-TC Toán-TC Văn-TC T.Anh-TC Toán-TC Toán-TC Hóa-TC Tin-TC Tin-TC Sinh-BD Sinh-BD Hóa-BD Sinh-BD T.Anh-BD Hóa-BD Thể dục Thể dục T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD
3 Toán-BD Hóa-BD     Toán-BD Hóa-BD Sinh-BD   Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Lý-TC Lý-TC Hóa-TC T.Anh-TC Hóa-TC Văn-TC Lý-TC Lý-TC Toán-TC Toán-TC Lý-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Thể dục Thể dục Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Tin-TC Tin-TC Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD
4 Toán-BD Hóa-BD     Toán-BD Hóa-BD Sinh-BD   Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD Thể dục Thể dục Toán-TC Hóa-TC T.Anh-TC Hóa-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Văn-TC Văn-TC Toán Hóa-TC Hóa-TC Lý-TC Lý-TC Thể dục Thể dục Toán-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Lý-BD Lý-BD Tin-TC Tin-TC Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD
5                                                                                
T.6 1 Thể dục Thể dục Lý-BD Toán-BD     Toán-BD Sử-BD Toán-BD T.Anh-BD     Lý-BD T.Anh-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Sinh-BD Văn-BD Thể dục Thể dục T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD     Toán-TC T.Anh-TC Hóa-TC Hóa-TC Toán-TC Lý-TC T.Anh-TC Toán-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Hóa-TC Toán-TC Lý-TC
2 Thể dục Thể dục Lý-BD Toán-BD     Toán-BD Sử-BD Toán-BD T.Anh-BD     Lý-BD T.Anh-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD Lý-BD Sinh-BD Văn-BD Thể dục Thể dục T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD     Hóa-TC Toán-TC Toán-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Hóa-TC Toán-TC Lý-TC Toán-TC Lý-TC Toán-TC Lý-TC Hóa-TC
3     Toán-BD Lý-BD Thể dục Thể dục Hóa-BD Văn-BD T.Anh-BD Văn-BD     T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD T.Anh-BD     Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Thể dục Thể dục T.Anh-TC Lý-TC Lý-TC Lý-TC Hóa-TC Toán-TC Lý-TC Hóa-TC Hóa-TC Hóa-TC T.Anh-TC Hóa-TC T.Anh-TC
4     Toán-BD Lý-BD Thể dục Thể dục Hóa-BD Văn-BD T.Anh-BD Văn-BD     T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD T.Anh-BD T.Anh-BD     Văn-BD Lý-BD Lý-BD Thể dục Thể dục T. Anh Hóa-TC T.Anh-TC Toán-TC Lý-TC T.Anh-TC Hóa-TC T.Anh-TC Lý-TC Toán-TC Lý-TC T.Anh-TC Toán-TC
5                                                                                
T.7 1             Thể dục Thể dục                             Thể dục Thể dục                                
2             Thể dục Thể dục                             Thể dục Thể dục                                
3                     Thể dục Thể dục                                                        
4                     Thể dục Thể dục                                                        
5                                                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 17-12-2018