SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12D3 12E1 12E2 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11B 11C 11D1 11D2 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10B 10C 10D1 10D2 10D3 10E1 10E2 10E3 10E4
T.2 1     Toán-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Sinh-BD Văn-BD     T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD NghềPT NghềPT T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Tin-TC Tin-TC     Sinh-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD Lý-BD Lý-BD T.Anh-BD
2     Toán-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Sinh-BD Văn-BD     T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD NghềPT NghềPT T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Tin-TC Tin-TC     Sinh-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD
3     Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD Sử-BD     Toán-BD T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Văn-BD     Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD     Tin-TC Tin-TC T.Anh-BD Văn-BD Văn-BD Văn-BD T.Anh-BD Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD
4     Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Sử-BD     Toán-BD T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD Văn-BD     Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD     Tin-TC Tin-TC T.Anh-BD Văn-BD Văn-BD Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD
5                                                                                
T.3 1 Lý-BD Toán-BD     Toán-BD Lý-BD Sinh-BD Địa-BD Toán-BD T.Anh-BD   Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD     Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Địa-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Lý-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Tin-TC Tin-TC T.Anh-BD Lý-BD   Toán-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD
2 Lý-BD Toán-BD     Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Địa-BD Toán-BD T.Anh-BD   Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD     Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Địa-BD T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Tin-TC Tin-TC Lý-BD T.Anh-BD   Toán-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD
3 Toán-BD Hóa-BD     Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Văn-BD Văn-BD Toán-BD   T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-BD Hóa-BD NghềPT NghềPT Lý-BD Lý-BD Sinh-BD Sử-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD     Toán-BD Văn-BD Tin-TC Lý-BD Hóa-BD T.Anh-BD T.Anh-BD
4 Toán-BD Hóa-BD     Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Văn-BD Văn-BD Toán-BD   T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD NghềPT NghềPT Lý-BD Lý-BD Sinh-BD Sử-BD Toán-BD Văn-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD     Toán-BD Văn-BD Tin-TC Lý-BD Hóa-BD T.Anh-BD T.Anh-BD
5                                                                                
T.4 1 Toán-TC Hóa-TC Sinh-TC Lý-TC Toán-TC Hóa-TC Sinh-TC Địa-TC Văn-TC Văn-TC T.Anh-TC Toán-TC Lý-TC Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD   Hóa-BD     Văn-BD Toán-BD     NghềPT NghềPT Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD Hóa-BD Địa-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD Tin-TC Tin-TC Hóa-BD Toán-BD
2 Hóa-TC Lý-TC Hóa-TC Sinh-TC Hóa-TC Toán-TC Toán-TC Toán-TC Toán-TC Toán-TC T.Anh-TC Lý-TC Hóa-TC Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD   Hóa-BD     Văn-BD Toán-BD     NghềPT NghềPT Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD Sinh-BD Địa-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD Tin-TC Tin-TC Hóa-BD Toán-BD
3 Lý-TC Toán-TC Toán-TC Toán-TC Sinh-TC Lý-TC Lý-TC Sử-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Toán-TC Hóa-TC T.Anh-TC T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD   Toán-BD NghềPT NghềPT Toán-BD T.Anh-BD NghềPT NghềPT     T.Anh-BD Toán-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD     Toán-BD Lý-BD
4 Sinh-TC Sinh-TC Lý-TC Hóa-TC Lý-TC Sinh-TC Hóa-TC Văn-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Văn-TC T.Anh-TC Toán-TC T.Anh-BD Toán-BD Hóa-BD T.Anh-BD   Toán-BD NghềPT NghềPT Toán-BD T.Anh-BD NghềPT NghềPT     T.Anh-BD Toán-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD     Toán-BD Lý-BD
5                                                                                
T.5 1 Lý-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Sử-BD Toán-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD Hóa-TC T.Anh-TC Toán-TC Toán-TC Toán-TC T.Anh-TC Toán-TC Địa-TC Lý-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Lý-TC Văn-TC Văn-TC Lý-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Sử-BD Tin-TC Tin-TC Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD    
2 Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Địa-BD Toán-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-TC Toán-TC Lý-TC Hóa-TC T.Anh-TC Hóa-TC Hóa-TC T.Anh-TC Văn-TC Lý-TC Lý-TC T.Anh-TC Toán-TC Toán-TC Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Sử-BD Tin-TC Tin-TC Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD    
3 Toán-BD Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD Văn-BD Lý-BD Lý-BD Lý-TC Hóa-TC Hóa-TC Lý-TC Lý-TC Toán-TC Lý-TC Toán-TC T.Anh-TC Toán-TC Toán-TC Toán-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Hóa-BD Hóa-BD Văn-BD     Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Tin-TC Tin-TC
4 Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Lý-BD Lý-BD Toán-TC Lý-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Hóa-TC Lý-TC T.Anh-TC Văn-TC Toán-TC Văn-TC Văn-TC Văn-TC Lý-TC Lý-TC Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD Văn-BD     T.Anh-BD Hóa-BD T.Anh-BD Tin-TC Tin-TC
5                                                                                
T.6 1 Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Hóa-BD         Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD         Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD   Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Hóa-BD T.Anh-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-TC Lý-TC T.Anh-TC Hóa-TC Toán-TC Toán-TC Văn-TC Lý-TC Toán-TC Lý-TC Văn-TC T.Anh-TC Lý-TC
2 Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD         Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD         Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD   Toán-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-TC Toán-TC Lý-TC Lý-TC Hóa-TC T.Anh-TC Toán-TC Toán-TC T.Anh-TC Văn-TC T.Anh-TC Toán-TC Văn-TC
3 Toán-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD         T.Anh-BD Văn-BD Văn-BD     NghềPT NghềPT Hóa-BD Hóa-BD Lý-BD   Hóa-BD T.Anh-BD Văn-BD Văn-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD Lý-BD Lý-TC T.Anh-TC Toán-TC Toán-TC T.Anh-TC Văn-TC Lý-TC Văn-TC Lý-TC T.Anh-TC Toán-TC Lý-TC T.Anh-TC
4 Toán-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD         T.Anh-BD Toán-BD Văn-BD     NghềPT NghềPT Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD   Sinh-BD T.Anh-BD Văn-BD Văn-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-TC Hóa-TC Hóa-TC T.Anh-TC Lý-TC Địa-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Văn-TC Toán-TC Lý-TC Văn-TC Toán-TC
5                                                                                
T.7 1                                                                                
2                                                                                
3                                   NghềPT NghềPT                                          
4                                   NghềPT NghềPT                                          
5                                                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 16-9-2017