SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B 12C 12D1 12D2 12E1 12E2 12E3 12E4 11A1 11A2 11A3 11A4 11B 11D1 11D2 11D3 11D4 11E1 11E2 11E3 11E4 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13
T.2 1     Toán-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD   Địa-BD Văn-BD Toán-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD     Toán-BD Hóa-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD   Toán-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD T.Anh-BD      
2     Toán-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD   Địa-BD Văn-BD Toán-BD Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD     Toán-BD Hóa-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD   Toán-BD Hóa-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD T.Anh-BD      
3     Lý-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD   Văn-BD Toán-BD Văn-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD     Lý-BD T.Anh-BD Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Văn-BD   Lý-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Hóa-BD Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Lý-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD      
4     Lý-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD   Văn-BD Toán-BD Văn-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD     Hóa-BD T.Anh-BD Sinh-BD Toán-BD Toán-BD Văn-BD   Lý-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Hóa-BD Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD      
5                                                                                
T.3 1 Lý-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD Sinh-BD Địa-BD     Lý-BD Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD     Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Hóa-BD     T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD
2 Lý-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD Hóa-BD Sinh-BD Sử-BD     Lý-BD Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD     Hóa-BD Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Hóa-BD     T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD
3 Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD     T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD T.Anh-BD     T.Anh-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD     Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Văn-BD Văn-BD Toán-BD T.Anh-BD
4 Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD     T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD T.Anh-BD     T.Anh-BD T.Anh-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD T.Anh-BD Lý-BD Toán-BD Toán-BD     Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Văn-BD Văn-BD Toán-BD T.Anh-BD
5                                                                                
T.4 1 Toán-TC Lý-TC Sinh-TC Lý-TC Hóa-TC Toán-TC Toán-TC Văn-TC T.Anh-TC Địa-TC Hóa-TC Hóa-TC Lý-TC T.Anh-TC T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Lý-BD     Văn-BD Toán-BD Toán-BD     Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD     T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Văn-BD
2 Hóa-TC Sinh-TC Toán-TC Hóa-TC Lý-TC Lý-TC Sinh-TC Toán-TC Văn-TC Toán-TC Lý-TC T.Anh-TC Toán-TC Hóa-TC T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Lý-BD     Văn-BD Toán-BD Toán-BD     Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD     T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Văn-BD
3 Lý-TC Toán-TC Hóa-TC Sinh-TC Sinh-TC Sinh-TC Hóa-TC Sử-TC Toán-TC T.Anh-TC Toán-TC Toán-TC Hóa-TC Toán-TC Hóa-BD Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD     Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD     Toán-BD Lý-BD Lý-BD Toán-BD Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Hóa-BD     Hóa-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD
4 Sinh-TC Hóa-TC Lý-TC Toán-TC Toán-TC Hóa-TC Lý-TC Địa-TC Địa-TC Văn-TC T.Anh-TC Lý-TC T.Anh-TC Lý-TC Lý-BD Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD     Toán-BD T.Anh-BD Văn-BD     Toán-BD T.Anh-BD Hóa-BD Toán-BD Hóa-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD     Lý-BD Văn-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD
5                                                                                
T.5 1 Lý-BD Lý-BD     Lý-BD Toán-BD Toán-BD   T.Anh-BD Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD     Hóa-TC T.Anh-TC Toán-TC Lý-TC Toán-TC Toán-TC T.Anh-TC Văn-TC Lý-TC Toán-TC Toán-TC Hóa-TC Toán-TC         Toán-BD Lý-BD Toán-BD Hóa-BD     Văn-BD Toán-BD Văn-BD
2 Lý-BD Lý-BD     Lý-BD Toán-BD Toán-BD   T.Anh-BD Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD     T.Anh-TC Lý-TC Lý-TC Toán-TC Lý-TC Lý-TC Toán-TC Toán-TC T.Anh-TC Lý-TC Hóa-TC Toán-TC Hóa-TC         Toán-BD Lý-BD Toán-BD Hóa-BD     Văn-BD Toán-BD Văn-BD
3 Toán-BD Toán-BD     Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD   Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD     Lý-TC Toán-TC Hóa-TC T.Anh-TC Hóa-TC Văn-TC Văn-TC Lý-TC Toán-TC T.Anh-TC Lý-TC Lý-TC T.Anh-TC         Lý-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD     Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD
4 Toán-BD Toán-BD     Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD   Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD Lý-BD     Toán-TC Hóa-TC T.Anh-TC Hóa-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Lý-TC T.Anh-TC Văn-TC Hóa-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Lý-TC         Hóa-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD     Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD
5                                                                                
T.6 1 Toán-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD     Sinh-BD Sử-BD Toán-BD Toán-BD     T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Sinh-BD T.Anh-BD     Toán-BD T.Anh-BD Toán-BD     Lý-TC Hóa-TC Toán-TC Lý-TC Lý-TC Toán-TC Hóa-TC T.Anh-TC Hóa-TC Toán-TC Lý-TC Hóa-TC Lý-TC
2 Toán-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD     Sinh-BD Sử-BD Toán-BD Toán-BD     T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-BD Sinh-BD T.Anh-BD     Toán-BD Hóa-BD Toán-BD     Hóa-TC Lý-TC Lý-TC T.Anh-TC Toán-TC Hóa-TC Toán-TC Hóa-TC Lý-TC T.Anh-TC T.Anh-TC T.Anh-TC T.Anh-TC
3 Hóa-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD     Hóa-BD Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD     Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Lý-BD Toán-BD Văn-BD     T.Anh-BD Hóa-BD T.Anh-BD     T.Anh-TC Toán-TC T.Anh-TC Hóa-TC Hóa-TC Lý-TC T.Anh-TC Toán-TC Toán-TC Lý-TC Toán-TC Lý-TC Hóa-TC
4 Hóa-BD Hóa-BD Lý-BD Hóa-BD     Hóa-BD Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD     Lý-BD T.Anh-BD Toán-BD Toán-BD Toán-BD Hóa-BD Toán-BD Văn-BD     T.Anh-BD Lý-BD Lý-BD     Toán-TC T.Anh-TC Hóa-TC Toán-TC T.Anh-TC T.Anh-TC Lý-TC Lý-TC T.Anh-TC Hóa-TC Hóa-TC Toán-TC Toán-TC
5                                                                                
T.7 1                                                                                
2                                                                                
3                                                                                
4                                                                                
5                                                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018