SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12D2 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hoá Toán T. Anh T. Anh Sinh
2 Toán-TC Hoá Toán GDCD T. Anh Công nghệ
3 Toán Tin Văn Sử T.Anh-TC
4 Văn Địa Văn-TC Địa T.Anh-TC
5 Văn   Sinh     S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018