SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12E1 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa Công nghệ T.Anh-TC Toán Văn
2 Toán Tin Lý-TC T. Anh Toán Văn
3 Toán-TC Sinh Hoá GDCD T. Anh
4 Sử Văn Hoá Hóa-TC T. Anh
5     Địa   Sinh S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018