SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12E2 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa GDCD Toán-TC Địa
2 Tin Sinh Sử Toán T. Anh
3 Hoá Lý-TC Hóa-TC Văn Văn T.Anh-TC
4 Hoá Công nghệ Toán Văn T. Anh Sinh
5     Toán   T. Anh S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018