SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 12E3 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán-BD T.Anh-BD Lý-TC   Lý-BD  
2 Toán-BD T.Anh-BD Toán-TC   Lý-BD  
3 Lý-BD Toán-BD Hóa-TC Thể dục T.Anh-BD  
4 Lý-BD Toán-BD T.Anh-TC Thể dục T.Anh-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-11-2018