SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


Thời khóa biểu lớp: 11B1 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 T.Anh-BD NghềPT Toán-BD Lý-TC Hóa-BD  
2 T.Anh-BD NghềPT Toán-BD Sinh-TC Hóa-BD  
3 Lý-BD Thể dục Hóa-BD Toán-TC Lý-BD  
4 Toán-BD Thể dục Sinh-BD Hóa-TC Lý-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021