SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 12E4 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý-BD Toán-BD T.Anh-TC   T.Anh-BD  
2 Lý-BD Toán-BD Hóa-TC   T.Anh-BD  
3 Toán-BD T.Anh-BD Toán-TC Thể dục Lý-BD  
4 Toán-BD T.Anh-BD Lý-TC Thể dục Lý-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018