SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 11A1 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 NghềPT Toán-BD T.Anh-BD Hóa-TC Hóa-BD  
2 NghềPT Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-TC Hóa-BD  
3 Thể dục Lý-BD Hóa-BD Lý-TC Toán-BD  
4 Thể dục Lý-BD Lý-BD Toán-TC Toán-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-11-2018