SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 11A4 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán-BD   Toán-BD Lý-TC Lý-BD  
2 Toán-BD   Toán-BD Hóa-TC Lý-BD  
3 T.Anh-BD NghềPT Hóa-BD T.Anh-TC Hóa-BD  
4 T.Anh-BD NghềPT Lý-BD Toán-TC Hóa-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018