SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 11A6 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán-BD   Hóa-BD Lý-TC Lý-BD  
2 Toán-BD   Hóa-BD T.Anh-TC Lý-BD  
3 Lý-BD   Toán-BD Toán-TC T.Anh-BD NghềPT
4 Hóa-BD   Toán-BD Hóa-TC T.Anh-BD NghềPT
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018