SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 12A1 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán-BD Toán-TC Lý-BD Hóa-BD  
2 Thể dục Toán-BD Hóa-TC Lý-BD Hóa-BD  
3   Lý-BD Lý-TC Hóa-BD Toán-BD  
4   Lý-BD Sinh-TC Hóa-BD Toán-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018