SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 11D3 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 T.Anh-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-TC Thể dục  
2 T.Anh-BD Toán-BD Văn-BD Toán-TC Thể dục  
3 Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD Lý-TC NghềPT  
4 Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD Văn-TC NghềPT  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018