SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 11D1 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Toán-TC   NghềPT
2 Văn-BD T.Anh-BD T.Anh-BD Lý-TC   NghềPT
3 Toán-BD Toán-BD Văn-BD T.Anh-TC    
4 Toán-BD Toán-BD Văn-BD Văn-TC    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018