SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 11D2 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   T.Anh-BD Toán-BD T.Anh-TC Toán-BD NghềPT
2   T.Anh-BD Toán-BD Lý-TC Toán-BD NghềPT
3   Văn-BD T.Anh-BD Toán-TC Văn-BD  
4   Văn-BD T.Anh-BD Văn-TC Văn-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018