SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


Thời khóa biểu lớp: 11B10 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 T.Anh-BD Văn-BD NghềPT Toán-TC Toán-BD  
2 T.Anh-BD Văn-BD NghềPT Lý-TC Hóa-BD  
3 Toán-BD Lý-BD Thể dục Văn-TC Văn-BD  
4 Toán-BD T.Anh-BD Thể dục T.Anh-TC Văn-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021