SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 11E4 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý-BD T.Anh-BD NghềPT Văn-TC T.Anh-BD  
2 Lý-BD T.Anh-BD NghềPT Lý-TC Lý-BD  
3 Toán-BD Toán-BD   Toán-TC Hóa-BD  
4 Toán-BD Toán-BD   T.Anh-TC Hóa-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018