SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 10A1 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý-BD Hóa-BD Toán-BD Tin-TC Toán-TC  
2 Lý-BD Hóa-BD Lý-BD Tin-TC Hóa-TC  
3 Toán-BD Sinh-BD T.Anh-BD Thể dục T.Anh-TC  
4 Toán-BD Sinh-BD T.Anh-BD Thể dục T. Anh  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018