SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 10A2 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin-TC Toán-BD Hóa-BD Hóa-BD Toán-TC  
2 Tin-TC Toán-BD Lý-BD Hóa-BD Hóa-TC  
3   Lý-BD Toán-BD T.Anh-BD T.Anh-TC  
4   Lý-BD Toán-BD T.Anh-BD Lý-TC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018