SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


Thời khóa biểu lớp: 10A2 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh-BD Tin-TC Toán-BD Lý-BD Lý-TC  
2 Sinh-BD Tin-TC Toán-BD Toán-BD Hóa-TC  
3 Hóa-BD Thể dục Lý-BD T.Anh-BD Toán-TC  
4 Hóa-BD Thể dục Lý-BD T.Anh-BD Văn-TC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021