SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12A2 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lý-TC Sinh Toán Địa
2 GDCD Công nghệ Hóa-TC Toán Sinh-TC
3 Văn Văn Toán Tin Hoá T. Anh
4 Văn Sinh Toán-TC T. Anh Hoá T. Anh
5 Địa Sử       S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018