SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12A2 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán-BD Hóa-TC Lý-BD Lý-BD  
2   Toán-BD T.Anh-TC Lý-BD Lý-BD  
3   Hóa-BD Lý-TC Hóa-BD Toán-BD  
4   Hóa-BD Sinh-TC Toán-BD Toán-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017