SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 10A4 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 T.Anh-BD Sinh-BD Lý-BD   Lý-TC Tin-TC
2 T.Anh-BD Sinh-BD Lý-BD   T.Anh-TC Tin-TC
3 Hóa-BD Toán-BD Toán-BD   Toán-TC Thể dục
4 Hóa-BD Lý-BD Toán-BD   Hóa-TC Thể dục
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018