SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 10B - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh-BD Tin-TC Sinh-BD T.Anh-BD Lý-TC  
2 Hóa-BD Tin-TC Sinh-BD T.Anh-BD T.Anh-TC  
3 Toán-BD   Toán-BD Hóa-BD Hóa-TC  
4 Toán-BD   Toán-BD Hóa-BD Toán-TC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018