SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


Thời khóa biểu lớp: 10A5 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý-BD Toán-BD Thể dục Toán-BD Lý-TC  
2 Lý-BD Toán-BD Thể dục Lý-BD Toán-TC  
3 Sinh-BD T.Anh-BD Tin-TC Hóa-BD Văn-TC  
4 Sinh-BD T.Anh-BD Tin-TC Hóa-BD Hóa-TC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021