SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 10C - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử-BD Tin-TC Toán-BD Văn-BD Toán-TC  
2 Sử-BD Tin-TC Toán-BD Văn-BD T.Anh-TC  
3 Văn-BD   T.Anh-BD Địa-BD Văn-TC  
4 Văn-BD   T.Anh-BD Địa-BD Địa-TC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018