SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


Thời khóa biểu lớp: 10A9 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD Thể dục Hóa-TC  
2 Toán-BD Văn-BD T.Anh-BD Thể dục Lý-TC  
3 Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD Tin-TC Toán-TC  
4 Văn-BD T.Anh-BD Toán-BD Tin-TC T.Anh-TC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021