SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12A3 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hoá Lý-TC T. Anh GDCD
2 Địa Hoá Công nghệ T. Anh Địa
3 Toán Sinh Sử Hóa-TC Văn Toán
4 Toán-TC T. Anh Sinh Tin Văn Toán
5   Văn Sinh-TC     S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018