SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12A3 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán-BD   Sinh-TC Lý-BD Toán-BD  
2 Toán-BD   T.Anh-TC Lý-BD Toán-BD  
3 Lý-BD   Hóa-TC Hóa-BD Hóa-BD  
4 Lý-BD   Lý-TC Toán-BD Hóa-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017