SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12A4 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Toán Hoá Văn
2 Sử Toán Toán-TC Hoá Tin
3 Công nghệ Sinh-TC Hóa-TC Văn T. Anh Địa
4 Lý-TC Địa T. Anh Văn Sinh Sinh
5   GDCD T. Anh     S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018