SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 12A4 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán-BD Hóa-BD Sinh-TC Thể dục Lý-BD  
2 Toán-BD Hóa-BD Hóa-TC Thể dục Lý-BD  
3 Lý-BD Toán-BD Lý-TC   Hóa-BD  
4 Lý-BD Toán-BD Toán-TC   Hóa-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018