SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12A5 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn Toán T. Anh Sinh
2 Văn Văn Toán T. Anh Địa
3 Sử Hoá Lý-TC Hóa-TC Toán T. Anh
4 GDCD Hoá Công nghệ Sinh Toán-TC Sinh-TC
5 Địa   Tin     S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018