SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 12A5 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý-BD Lý-BD Hóa-TC Hóa-BD    
2 Lý-BD Lý-BD Lý-TC Hóa-BD    
3 Hóa-BD Toán-BD Sinh-TC Toán-BD Thể dục  
4 Hóa-BD Toán-BD Toán-TC Toán-BD Thể dục  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018