SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12A6 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Văn Hoá Toán-TC Sinh-TC
2 Sinh Văn Hoá Toán Địa
3 Sinh Toán T. Anh T. Anh Địa Công nghệ
4 GDCD Toán T. Anh Hóa-TC Văn Lý-TC
5 Sử Tin       S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018