SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12B - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công nghệ Văn Tin Sinh
2 Địa Lý-TC Văn Sử Sinh
3 T. Anh Văn Toán Toán GDCD Hoá
4 T. Anh Địa Toán Toán-TC T. Anh Hoá
5     Hóa-TC   Sinh-TC S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018