SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12B - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán-BD Sinh-BD Hóa-TC Toán-BD    
2 Toán-BD Toán-BD Sinh-TC Toán-BD    
3 Hóa-BD Hóa-BD T.Anh-TC Sinh-BD    
4 Hóa-BD Hóa-BD Lý-TC Sinh-BD    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017