SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu lớp: 12C - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa-BD Địa-BD Địa-TC   Sử-BD Thể dục
2 Địa-BD Sử-BD Sử-TC   Sử-BD Thể dục
3 Văn-BD Toán-BD Văn-TC   Văn-BD  
4 Văn-BD Toán-BD Toán-TC   Văn-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-11-2018