SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12C - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn-BD Toán-BD Văn-TC Sử-BD    
2 Văn-BD Toán-BD Sử-TC Địa-BD    
3 Sử-BD Địa-BD T.Anh-TC Văn-BD    
4 Sử-BD Địa-BD Địa-TC Văn-BD    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017