SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12D1 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán-TC Sinh Văn Công nghệ
2 Toán Toán Hoá Văn Văn
3 Toán Địa T.Anh-TC Hoá T. Anh Văn-TC
4 Sử GDCD T.Anh-TC Địa T. Anh T. Anh
5 Tin   Sinh     S-hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018