SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu lớp: 12D1 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Văn-BD T.Anh-TC Văn-BD Toán-BD  
2   Văn-BD T.Anh-TC Toán-BD Toán-BD  
3   Toán-BD Địa-TC T.Anh-BD T.Anh-BD  
4   Toán-BD Văn-TC T.Anh-BD T.Anh-BD  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017