SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Công Lập                         11E2 11E2             11E2 11E2                
Phan Thanh Xuyên           12E1 12E1       12A6 12A6 12E1 12E1                           12A6 12A6 12A6
Nguyễn Thị Ngân Thoa     11A1 11A1       12D2 12D2       12B 12B   11A1 11A1 12D2 12D2     12B 12B             11A1
Phạm Bình Nguyên           12A1 12A1           12C 12C             12A1 12A1           12C 12C 12A1
Trương Văn Vạn               12A5 12A5       12E4 12E4   12E4 12E4 12A5 12A5                      
Nguyễn Thị Xuân   12E3 12E3       10A10 10A5               10A10 10A10         12E3 12E3     10A5 10A5      
Đỗ ánh Linh   10A6 11B 11B   11B 11B 10A6 10A6                 11D2 11D2                 11D2 11D2  
Bùi Thị Tuyết Trinh     12A2 12A2         10A1             10A9 10A9         10A9       10A1 10A1 12A2 12A2 10A1
Trần Thị Nhường   11E4 11E4 10A11   10A4 10A4       11E4             10A4     11E4         10A11 10A11     10A4
Nguyễn Trọng Khôi     11A3 11A3   11D4 11D4       11E3 11E3 11A3 11A3   11D4 11D4                     11E3 11E3 11A3
Nguyễn Thị Thu Hiền     12A3 12A3   10A2 10A2   10A12   10A12 10A12                           10A2   12A3 12A3  
Nguyễn T Phương Thảo   10A3             10A13             10A13 10A13   10A7             10A3 10A3 10A7 10A7  
Nguyễn Hoàng Vi           11E1 11E1 11D3 11D3       12D1 12D1       12D1 12D1   11D3 11D3           11E1 11E1 11E1
Nguyễn Thị Hồng ánh           12E2 12E2 12A4 12A4       12A4 12A4       11A2 11A2   12E2 12E2       11A2 11A2     12E2
Võ Đức Toàn   10A8 10A8               10A8   11A4 11A4       11D1 11D1             11A4 11A4 11D1 11D1 10A8
Lưu Công Trừng                                         11A2 11A2                
Ngô Thị Hải Minh           12D2 12D2 12E1     12A2 12A2         12D2 12A2     12E1 12E1       11A1 11A1     12E1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh               12A3     12A3 12A3 12A6 12A6   10A1 10A1 12A6                       12A3
Nguyễn Thanh Phong           12E4 12E4 12E3     12A1 12A1       12E3 12E3 12E4 12A1                      
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo   11D1 11D1 11D4   10A5 10A5       10A7 10A7                 11D1         11D4 11D4      
Cao Thanh Long       11D2   11D3 11A3 11A1                 11E2 11E1 11E3       11A2 11A4            
Phan Thị Kim Hoa   11D3 11D3         10A9 10A9             10A4 10A4 10A12 10A12             11D2 11D2     11D2
Lê Thị Hoan                                                           12A5
Trần Thị Thanh Phương   10A11 10A11                             10A6 10A6             10A8 10A8 10A3 10A3 10A6
Đoàn Thị Thanh Huyền   12A5   12C   12A5 12A5 12C 12C   12A4 12A4 12E2     12E2 12E2 12A4                       12A4
Vũ Thị Giang   11E1 11E1                         10A2 10A2 10A10 10A10   10A13 10A13               10A2
Hà Quốc Dũng   12B 12B     11E3 11E3       12D1 12D1             12B             12D1 11A3 11A3   11E4
Đinh Thị Yến     11A4 11A4               11E4           11E4 11E4   11B         11B 11B 11E2 11E2  
Lê Thị Diệu Tuyền   10A1 10A1                         12A3 12A3 11E2 11E2                      
Lê Thị Phượng                         12E3 12E3   12A1 12A1                 12A5 12A5      
Đỗ như Thanh Cao   10A13 10A13               10A2 10A2                 10A6 10A6           10A11 10A11  
Nguyễn Duy Hồ     12A4 12A4   11A2 11A2 12E2 12E2                                         11A2
Trương Thị Tố Thanh               12E4 12E4   11D2 11D2       12A2 12A2 11A1 11A1               12D2 12D2    
Phan Thị Tuyết Nhung           12A6 12A6           11D3 11D3   12B 12B 12E1 12E1             11D1 11D1      
Bế Thị Mai Hương     10A9 10A9             10A3 10A3 10A5 10A5                               10A5
Đặng Thị Minh Hiếu               11E1 11E1   10A10 10A10 10A12 10A12                 11D4 11D4   11E4 11E4 11B 11B  
Phạm Thị Khánh Phương           11A4 11A4 12D1 12D1             11A3 11A3                 11E3 11E3     11A4
Phan Thị Thanh Nhàn   12C 12C               10A4 10A4 10A8 10A8   10A7 10A7                         10A7
Huỳnh Thị Phong     12A1 12A6         12B                                         12B
Phạm Thị Thuỷ   11A1   11D3     11E4   11E2             11B 11B 12E2 12A2   11A1   11E4 11E2         11D3 11B
Thái Vi Hạ   11A3   11E1   12E3 10A6   11A2       11E1 11A2       10A1 11A3                   12D1 12E3
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng           10A3                   10A3 12A4   12C             10A7 10A7 10A8   10A3
Hoàng Anh Tuấn   10A12         10A11 10A1       10A6 10A10           10A8   10A10 10A4       10A12        
Lê Thị Cẩm Thạch   12E4   11E3     11D2 11D4 12A3     11D1 11D4 10A11     11D1 11A4 10A4     11A4 11D2 11E3   12E1        
Lê Thị Thu Nga       12A5   10A13   10A13 10A2   10A5 12D2 10A2         10A9     10A9 10A5                
Phạm Như Dạ Thảo   12A6 12A6                         12D1         12A6 12D1 12D1             12D1
Võ Thị Quỳnh Như   11A2 11A2         11D1 11D1   11A2 11A2 11D1 11D1             12A3 12A3 12E1       12A3 12E1 12E1  
Đậu Thị Nguyệt               11A4 11A4   12D2 11A1 11A1     11A4 11A4       12D2 12D2 12E2     12E2 12E2 11A1 11A1  
Trần Thị Thanh     10A10 10A10   12C 12C 10A10                         12A4 12A4       12C 12A4     12C
Lê Thị Minh Hiền   11E3 11E3     12A2 12A2   12E3   12E3 12E3           11D3 11D3   12A2 11E3 11E3     11D3 11D3     11E3
Lê Minh Chiến                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng   10A7 10A7 12A1         10A5   10A9 12A5 12A5     10A5 10A5       10A7   12A5     12A1 12A1 10A9 10A9  
Trần Thị Thuỳ Linh           10A8 10A8       11B 11B 11E4 11E4   11E4 11E4 10A11 10A11   10A8 10A11 11B 11B            
Nguyễn Thị Lan Anh   10A2 10A2       10A12 10A4 10A4   11A3 11A3   10A2             10A4 11A3 11A3         10A12 10A12 10A12
Nguyễn Thị Dịu Huyền     10A6       10A3 11D2 11D2   11E1 11E1 10A6 10A6   11D2 11D2 10A3 10A3   11E1 11E1                
Đinh Thị Thu Thuỷ     11E2 11E2             11E2 11E2 10A1 10A1       10A13               10A13 10A13 10A1   10A13
Lê Thị Kim Thùy   11D4 11D4               12B 12E4                 12E4 12E4       12B 12B 11D4 11D4 11D4
Bùi Thị Lanh                                                            
Đỗ Thị Hồng Hà   12A3   12B             12C 12B   12A2   12C                   12A3 12A2      
Nguyễn Thị Ngà   12E2   12D1                   11D4   12A6 12A5 12A1 12E2         11D1   12A6 12D1 12A1 12A5  
Trần Thị Bích Nga   10A4   11A2   10A6   10A3       10A5 11B 11D2             11A4 11D1 11D3 11A1         11A3  
Trần Trọng Phương   12A4 12D1 12E3         10A10   12A5 12E2 10A11     12E1   12A3 12E4               10A12   10A13  
Nguyễn Thị Thu Hà           11A3   11A2 11A1       11E3 11B       11E3 11E1   11D4 11E4 11E1     11E2   11E4 11A4  
Nguyễn Thị Thu Thảo   12D2 12E4 12E1   12A4 11D3 11E2 12E1                 12E3 12A4     11D2 12D2       12E4 12E3   11E2
Bùi Quốc Vương     10A12 10A8   10A11   12B       10A9 12A2 10A10     12A6                 12D2 12C 10A13 12A1 10A11
Lương Thị Thu Hà       10A2       10A7 10A7   10A6 10A8 10A4 10A3             10A1 10A2         10A9 10A5 10A1 10A9
Trần Trung Trinh   12E1           12A1 12A1   12E1 12E1       10A11 10A11       10A11   12A1              
Lê Thị Kiều Châu   11A4 12E2 12E2   12D1 12D1 11A3 11A3   11A4 11A4   12E2     12D1 11A3                        
Hoàng Thị Như   11B   11E4       11E4 11E4             12A5   11B 11B   12A5 12A5 12A4         12A4 12A4  
Nguyễn Thị Thoa       10A13                 10A13 10A13     12C       12C 12C 12E4         12E4 12E4 12E4
Đỗ Thị Kim Thanh           12A3   11E3 12A6   11D4 11D4 12A3 12A3   11E3 11E3   11D4     12A6 12A6              
Lê Đoàn Thùy Dương           11A1 11A1           12D2 12D2   11A2 11A2       12E3   11A1     12E3 12E3 11A2 12D2  
Bùi Thị Thu Bình   10A10       11E2 11E2                 11E2 10A6                 10A10 10A10 10A6 10A6 10A10
Đỗ Thị Thanh Hương   10A9       10A9 10A9 10A8 10A8   11D3 11D3 10A7 10A7     11D3 10A7       10A8               11D3
Nguyễn Thị Hiền       11D1   11D1 11D1   12A2                       12B 12A2 12A2         12B 12B 12A2
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Dương Thị Tường Vy   11D2 11D2 10A1   10A12         10A1 10A1       10A12 10A12 10A5 10A5   11D2               10A5  
Đặng Thị Ti Na     10A4 10A4       10A2 10A3             11E1 11E1 10A2 10A2   10A3 10A3   11E1       10A4    
Nguyễn Thị Bưởi                                                            
Nguyễn Duy Quốc   11E2   10A7     10A13                     10A8 10A13   11E3 10A7 12C 11E4   12A2 11E1 12E2 10A8  
Trần Thị Thanh Thương   10A5 12D2 10A12   10A10 12B 10A12                     10A9   10A5 10A10       10A9   12A5 12E3 12D2
Hoàng Thị Cẩm Vân               11B 11D4         12A1   12A4                            
Huỳnh Thị Hoàng           11D2         11D1     11A1   11D3 12E1   12A3             11A3 12A6 11A4 11A2 11D1
Hồ Thị Mai       10A6             10A11 10A11 10A3 10A4   10A6 10A3   10A1   10A2 10A1       12E4 10A2 12D1 10A4  
Văn Ngọc Tường   12A1   12E4   10A7 10A7       12E4   12A1 11E1                 11A4     10A4 10A4 10A10 10A10  
Nguyễn Thị Tuyết Nhung   12D1 12A5 12D2   10A1 10A1 10A11 10A11   10A13 10A13 11A2 12A5   12D2         12D1 11D4 11E2 11D2            
Lê Quang Vũ     10A3 10A3   11E4 12A3 12A6 11B   12E2 12C 10A9 10A9       12C 12A6     11A1 12A3 11D3         12E2  
Huỳnh Lê Khắc Chiến     12E1       12A4                 10A8 10A8                 12A4 12E1 10A2 10A2  
Phạm Khánh Thiện   12A2 10A5 10A5   12B 12E3 12A2 11E3             11D1   12B 12E3   10A12 10A12   11A3   10A6 10A6      
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                     11A1   11D2 11E3       11D4 11A4   11A3 11B 11D1 11A2   11E1 11E2 11D3 11E4  
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018