SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Hữu Đôn   12E1 12E1     12C 12C       12C 12C       12E1 12E1                          
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa           12D1 12D1 12A1 12A1   10C 10C 12A1 12A1   12D1 12D1       10C               12A1  
Trương Văn Vạn   10E1 10B 10B       12A6 12A6             12A6 12A6 10E1 10E1         10B            
Phan Thanh Xuyên   10A2       12A5 12A5 12B 12B             10A2 10A2 12B 12B   12A5 12A5             10A2  
Nguyễn Công Lập   11E2 11E2                             11E2 11E2                      
Nguyễn Thị Xuân           10E4 10E4 11A6 11A6     10E2   10E4             10E2 10E2 11A6 11A6         10E4  
Bùi Thị Tuyết Trinh           10A1 10A1 12A4 12A4       12A4 12A4   12E2 12E2       12E2 12E2 10A1           12A4  
Đỗ ánh Linh               11D1 11D1             10D3 10D3         10D3 11D1 11D1            
Phạm Bình Nguyên     11C 11C   11A1 11A1           12A2 12A2   11A1 11A1 11C 11C   12A2 12A2             11A1  
Trần Thị Nhường     10D2 10D2       10A4 10A4       11D2 11D2       10A4 10D2       11D2 11D2         11D2  
Nguyễn Trọng Khôi     12D2 12D2   12D2 12D2                 10A3 10A3 10E3 10E3       10A3 10E3         10A3  
Nguyễn Thị Thu Hiền   11A3 11A3         11E4 11E4   12A3 12A3 11A3 11A3                 11E4 11E4     12A3 12A3 11A3  
Nguyễn T Phương Thảo                                                            
Nguyễn Hoàng Vi               11B 11B                 11B 11B       11A2 11A2     11A2 11A2    
Nguyễn Thị Hồng ánh   12D3 12D3     11A4 11A4 11E1 11E1   11A4 11A4                 11E1 11E1 12D3 12D3         12D3  
Võ Đức Toàn   10D1 11E3 11E3             11A5 11A5       10D1 10D1 11E3 11E3   11A5 11A5             10D1  
Lưu Công Trừng                     11A2 11A2                                    
Ngô Thị Hải Minh           12E1 12E1             12E1   10C 10C 12A1     12A1 12A1             12E1  
Nguyễn Thanh Sơn                                                            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh   12A5 11A1 11A1   12B                             12B 12B       12A5 12A5 11A1 12A5  
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo   11C   11A5             10A4 10A4 11A5 11A5   11C 11C                       11A5  
Cao Thanh Long   11B   11E2 11A6                     11E4         11A2 11D2   11A3            
Phan Thị Kim Hoa       11E4 11E4 10A3 10A3       11B 11B       10D2 10D2                          
Lê Thị Hoan                     10A2 10A2 12A3 12A3                 12A6 12A6   12A3   12A6 12A3  
Trần Thị Thanh Phương   10E2 10E2                   10D1 10D1   11A6 11A6                 11D2 11D2   10E2  
Đoàn Thị Thanh Huyền   12C 12C     12E2 12E2           12E2     10A1 10A1                 12C 10B 10B 10A1  
Nguyễn Thanh Phong           12A2 12A2                   12A4 11E1     12A4 12A4 12A2     11E1 11E1   11E1  
Vũ Thị Giang     10E1 10E1                 11E2 11E2   11A3 11A3                 10D3 10D3   11E2  
Hà Quốc Dũng             12D3           10E3 10E3   10E4 10E4 12D2 12D2   12D3 12D3 12D1 12D1   12D1   12D2    
Đinh Thị Yến   11E3 11D1 11D1                       11A4 11D1       11A4 11A4         11E3 11E3    
Lê Thị Diệu Tuyền               12A5 12A5             12A2 12A2 10A1 10A1                      
Lê Thị Phượng     12A3 12A3       12D1 12D1   12E1 12E1           11A3 11A3                      
Nguyễn Duy Hồ                     11C 11C 11A1 11A1   12D2 12D2 11D1 11D1       11E1 11E1   12B 12B      
Trương Thị Tố Thanh           11A2 11A2       12A6 12A6 12C 12C   12A1 12A1                       11A2  
Phan Thị Tuyết Nhung           12A4 12A4 10A2 10A2       12D3 12D3                 11B 11B         11B  
Bế Thị Mai Hương           11E2 11E2                 10A4 10A4 10E2 10E2             11A6 11A6   10A4  
Đặng Thị Minh Hiếu     10E3 10E3       11A4 11A4       10E1 10E1       10C 10C               11E4 11E4    
Phạm Thị Khánh Phương   10D3 10D3                         10B 10B           12E2 12E2   10A3 10A3   10D3  
Phan Thị Thanh Nhàn           10D2 10D2 11D2 11D2   10E4 10E4 11E3 11E3   11A5 11A5                   10D1 10D1    
Huỳnh Thị Phong   11A2   12A1                                           11A2 12A4 12B 12B  
Phạm Thị Thuỷ   11A1   12C 11A4 11C 11A5 11E3               11E3   11A1 12A5   11B 11C   11A4   12A2 11B 11A5    
Thái Vi Hạ   11A6     11D1 12D3 11D2 11E2     11A3 11E4       11E1 11E4 11D2 11E1     11D1 11A3 12D2   11E2   11A6 11A6  
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng   10C   12A6       12E1 10A3   12D1         10E2             10E4 10A1   10E3   10E1 12A6  
Hoàng Anh Tuấn   10E4 10D1 10D3   10E2                         10A3     10C 10E1 10A4   10D2 10A1 10E3    
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Lê Thị Thu Nga     12E2 10A2   10A4 10A2   10D3   10D2 10B           10B 12A3         10D1         10B  
Trần Thị Mỹ Hạnh                                                            
Phạm Như Dạ Thảo   12A6 12A6 12E2   12A6                       12E2 12E2   12D1 12D1           12D1    
Võ Thị Quỳnh Như     12A2 12A2   11E3 11E3   12A2     12A5 11D1 11D1             11E3 11E3 12A5 12A5     11D1 11D1    
Đậu Thị Nguyệt   11E1 11E1     11E1 11E1                           12C 12C           12C 12C  
Trần Thị Thanh       10D1   10D1 10D1             12D2                 12E1 12E1   12D2 12D2 12E1 12D2  
Lê Thị Minh Hiền   11D2 11D2     12A3 12A1       11D2 11D2 11A6 11A6       11A6 11A6       12A3 12A3   12A1 12A1      
Lê Minh Chiến                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng           10E1         10E2 12B 12B         12A4 12A4   10E1 10E1 12B     10E2 10E2 12A4    
Trần Thị Thuỳ Linh   10B 10E4 10E4       10B 10B       10A3 10A3       10A2 10A2     10A3 10A2 10E4            
Nguyễn Thị Lan Anh           10D3         11A1 11A1 11E4 11E4       11E4 11E4       10D3 10D3   11A1 11A1      
Nguyễn Thị Dịu Huyền   11A4 11A4     11A3 11A3 11A2 11A2   11E2 11E2 11A4 11A4       11A2 11A2   11E2 11E2         11A3 11A3    
Đinh Thị Thu Thuỷ     10A1 10A1             10E3 10E3                 10E3   10C     10A1 10C 10C 10E3  
Lê Thị Kim Thùy           11B 11B 11C 11C   12D3 12D3 11B 11B                       11C 11C 12D3 11C  
Bùi Thị Lanh                       10D2 10A4 10A4             10D2 10D2 11A5 11A5   11A5 11A5 10A4 10D2  
Đỗ Thị Hồng Hà     12D1 12B             12B 12D1           12C 12C                      
Nguyễn Thị Ngà   12A3       12A1   12D2 12D3   12D2 10D1       12D3 12A3   12A2         12A2   10C 10D2 12A1 10C  
Trần Thị Bích Nga   10A3   11E1 11E2 11D1 11E4 10A1 10E4                 10D3     11D2   10A4 11E3       10A2    
Nguyễn Thị Thu Hà         11A2 11A5 11A6   11A1   11A6 11A3       11A2     11A5     11A1 11A4     11A3 11A4 11B 11A4  
Nguyễn Thị Thu Thảo     12A4 12E1 11D2   12A6 12E2     12A5 12E2             12E1   11C 12A6   12A4   11D1   12A5    
Bùi Quốc Vương   12D1         12B                           10A4   12C 10A3   12A6 10A2 10A1    
Lương Thị Thu Hà       10E2   10E3 10D3 10E4 10E1   10B         10E1 10E2 10D2 10D1   10B   10E3 10C            
Trần Trọng Phương   12A4 11B 12A5 11E1   11C       12E2 12A1         11E3 12A3 12D3   12E1   12D2 11E2   11E4 12A2      
Trần Trung Trinh     12A1 11A6         12E1                       11A6 11A6 12A1 12A1   12E1 12E1      
Lê Thị Kiều Châu                 11E2   11E1 11E1 12D1     11E2 11E2 12D1 12D1                 11E1 12D1  
Lê Thị Thu Hoài               10E3 10E3       10D3 10D3             10D3 10E3                
Hoàng Thị Như   10A4 12A5                   12A6     12A5 12A5 12A6 12A6   10E4 10E4       10A4 10A4 10E4    
Nguyễn Thị Thoa               12C 12E2       10D2 10D2   12C 12C             10D2   12E2 12E2   12E2  
Đỗ Thị Kim Thanh   10A1 10A2         10E2 12A3   10A1 10A1 10A2 10A2             12A3 12A3 10E2 10E2            
Lê Đoàn Thùy Dương   12B 12B 12D3             11D1 11D1   12B             11D1         12D3 12D3   11D1  
Bùi Thị Thu Bình     10C 10C       10C     10A3 10A3 10B 10B             10D1 10D1 10B     10D1   10A3    
Đỗ Thị Thanh Hương       11D2       11A3 11E3   11E3 11E3 11C 11C   11D2 11D2       11A3 11A3           11C 11E3  
Nguyễn Thị Hiền                     12A2 12A2       11B 11B   11A1     11B 11A1 11A1       12A2 12A2  
Nguyễn Thị Hoa Lý   11E4 11A5 11A4       11A5 11A5       11A2 11A2     11A2 11A4 11A4   11E4 11E4             11E4  
Dương Thị Tường Vy               10E1 12D2   12A4 12A4                 12D2 12D2 12A4     10E1 10E1   10E1  
Nguyễn Duy Quốc       12A4     10E2 12D3                   10D1 10A4     10A4 10D1     11E3 12C 10E2    
Trần Thị Thanh Thương   12A1   12D1     10E3 10A3 10C       10C 12A5     12B 10A3 10B             10B 10E3 12E2    
Hoàng Thị Cẩm Vân         11C                                                  
Huỳnh Thị Hoàng   11A5 11E4 11B 11A3 11A6 11D1           12D2       11E1 12A2 11D2   11A1 11A2       11A4 12A6 11E2    
Nguyễn Thị Bưởi                                                            
Hồ Thị Mai   10D2       10A2 10E1 12A3 10A1       10E4 10A1       12E1 10D3       10D2 10E1   10A2 10E4 10D3    
Văn Ngọc Tường   12E2 10A4 10A4     12A3 11A1 12C   10E1 10E1 11E1 12E2   12A3   10E4 10E4         12C            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung   11D1 11A6   11B 10C 10C 10D1 10D1   12A1   10E2 10E2   12B 12D3 12D3 12A1   10A1 10A1 11E2 12B            
Lê Quang Vũ   12A2 10A3 10A3 11A5 11E4   12A2 11A3   10D3 10D3 12E1 12A6   10E3 10E3       12A6 12E1 11C         11A4    
Huỳnh Lê Khắc Chiến   12D2   11A2 11E3 10B 10B 10D2 10D2     12D2 12A5 12D1   12A4   12A5     10A2 10A2       12A4 12D1 11D2    
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh   10E3         10A4 10D3 10E2   10D1   10A1 10C     10E1       10A3 10B   10A2   10E4   10D2    
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết     11A2 11A3 11A1 11D2         11E4 11A6   11E1   11D1 11A4 11A5         11E3 11C   11B 11E2      
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 16-9-2017