SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa   12D1 12D1     12D1 12D1 12A6 12A6       12A1 12A1   12A6 12A6           12A1 12A1           12A1
Trương Văn Vạn                                                            
Phan Thanh Xuyên   12E1 12E1               12A5 12A5 12B 12B       12B 12B   12E1 12E1 12A5 12A5            
Nguyễn Công Lập                                                            
Nguyễn Thị Xuân   11A4   10E4   10E4 10E4 10E2               10E2 10E2 11A4 11A4                     10E4
Bùi Thị Tuyết Trinh           12A4 12A4       12A4 12A4   12E2 12E2 10A1 10A1       12E2 12E2             10A1 12A4
Đỗ ánh Linh                                                            
Phạm Bình Nguyên     11E2 11E2   11A1 11A1       11C 11C 12A2 12A2         11E2   12A2 12A2 11A1           11C 11A1
Trần Thị Nhường   10B 10D2 10D2   11D2 10A4       10D2 10D2 10B 10B   10A4 10A4       11D2 11D2               11D2
Nguyễn Trọng Khôi   12D2 12D2 10E3       10E3 10E3   12D2 12D2       10A3 10A3       10A3 10C 10C           10C 10A3
Nguyễn Thị Thu Hiền   11A3 12A3 12A3         11E4       11A3 11A3               11E4 11E4         12A3 12A3 11A3
Nguyễn T Phương Thảo   10A2 10A2         10E1 10E1               10D3 10D3 10E1                 10A2 10D3  
Nguyễn Hoàng Vi             11B 11D1 11D1       11B 11B       11D1 11A2     11A2 11A2              
Nguyễn Thị Hồng ánh   11E1 12C 12C   11E1 11E1             12D3 12D3 12C 12C 12D3 12D3                     12D3
Võ Đức Toàn   10D1 11A6     10D1 10D1 11A5               11E3 11E3 10D1     11A5 11A5 11E3         11A6 11A6 10D1
Lưu Công Trừng                     11A2 11A2                                    
Ngô Thị Hải Minh                                                           12E1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh   11A1 11A1     12B 12B       12E1 12E1 12A5 12A5             12B 12B 12E1 12E1   12A5 12A5     12A5
Hoàng Thị Huyền Trang                         10C 10C   11A3 11A3         10B 10B     11B 11B      
Nguyễn Thị Ngọc Thảo     11C 11A5       11C 11A5   10A4 10A4   11A1   11A1                   11C 11C 11A5 11A5 11A5
Cao Thanh Long     11A2 11A3   11A3 11D2 11E4 11B   11E2 11A6 11E4     11B         11E2 11A6 11D2     11A2        
Phan Thị Kim Hoa               10A3 10A3   11E4 11E4                 10D2 10D2                
Lê Thị Hoan   12A1 12A1         12A1 12A1   12A3 12A3       12A3 12A3       12A6 12A6           12A6 12A6 12A3
Trần Thị Thanh Phương               11D2 11D2             11A6 11A6       10E2 10E2       10D1 10D1     10E2
Đoàn Thị Thanh Huyền           12C 12C 12E2 12E2   12E2 12E2                           12C 10A1 10A1   10A1
Nguyễn Thanh Phong     12A4 12A4   12A2 12A2       12A2 12A2       11E1 11E1       12A4 12A4               11E1
Vũ Thị Giang           10A2 10A2           11E2 11E2             10E1 10E1       10D3 10D3     11E2
Hà Quốc Dũng                   12D3 12D1 12D1 10E3 10E3   10E4 10E4 12D2 12D2   12D3 12D3       12D1 12D2      
Đinh Thị Yến     11D1 11D1         11E1   11E3 11E3 11E3 11E1             11D1 11E3 11A4     11A4 11A4 11A4 11D1  
Lê Thị Diệu Tuyền                                 12A2 11A1 11A1       12A2 12A2   11A3 11A3      
Lê Thị Phượng   10A1 10A1     12A3 12A3           12E1 12E1       12A3 12E1                      
Đỗ Như Thanh Cao     12E2 12E2   12D2 12D2 12A5 12A5   12A6 12A6 12E2         12A5 12A6                      
Nguyễn Duy Hồ               10A2 10A2           12B   12D1 12D1               11E1 11E1 12B 12B 10A2
Trương Thị Tố Thanh         12A1 11A2 11A2                 12A1 12A1           12C 12C           11A2
Phan Thị Tuyết Nhung                         12A4     12A4 12A4 11B 11B       12D3 12D3           11B
Bế Thị Mai Hương           11E2 11E2       11D1 11D1 10A4 10A4                       11A6 11A6     10A4
Đặng Thị Minh Hiếu   10E3 10E3         11A4 11A4   10C 10C 10E1 10E1       11C 11C                 11E4 11E4  
Phạm Thị Khánh Phương   10D3 10D3               10E2 10E2       10B 10B                     10A3 10A3 10D3
Phan Thị Thanh Nhàn     11E3 11E3             11A5 11A5 11D2 11D2   10D2 10D2                 10E4 10E4 10D1 10D1  
Huỳnh Thị Phong           12A1 12A1 12A4               11A2   12A1           12A4 12B 12B 12B 11A2 12A4 12B
Phạm Thị Thuỷ     11A4 11C   11C 11A5 12C 12A2       11A1 11A5 12C 12A2 11A4 11E3 12A5   12A5 11A1 11B     11E3 12A2 11B 12A5  
Thái Vi Hạ   11A6   11E1   11D1 11A3   11E2       12D3 11E4 12D2 12D3 11E4   11D2   11A6 11D1 11E1     12D2 11E2 11D2 11A3 11A6
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng   12A6 12A6 10C   10E2 10A3 12E1 10E4           12D1 12D1   10D2         10A1   12E1 12A6 10E1   10E3 12A6
Hoàng Anh Tuấn   10E4   10D1   10A3   10C               10E1         10D3   10A4     10A1 10E2 10E3 10D2  
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Lê Thị Thu Nga     10B 10A2     12E2 12A3 10D3       10D1 12A3 12A3   10A2 10A4     10B               12E2 10B
Trần Thị Mỹ Hạnh                                                            
Phạm Như Dạ Thảo           12A6 12A6                     12E2 12E2   12D1 12D1 12E2 12A6     12D1 12D1    
Võ Thị Quỳnh Như   12A5 12A2 12A2   12A5 12A5 12A2         11D1 11D1                           11D1    
Đậu Thị Nguyệt     11E1               12C 12C                 11E1 11E1         12C 12C   12C
Trần Thị Thanh       12D2 12D2       12E1   10D1 10D1 12D2 12D2                       12E1 12E1     12D2
Lê Thị Minh Hiền             11A6     12A3     11A6 11A6       11D2 12A1       12A3 12A3   11D2 11D2 12A1 12A1  
Lê Minh Chiến                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng   10E1 10E1     10E1 10E2 12B     12B 12B           12A4 12A4       10E1 10E1   12A4   10E2 10E2  
Trần Thị Thuỳ Linh       10B       10B 10B   10A2 10A2 10A3 10A3       10A2       10A3 10E4         10E4 10E4  
Nguyễn Thị Lan Anh     11E4 11E4   10D3 10D3 11A3 11A3   11A1 11A1                   10D3 11A3     11E4 11A1      
Nguyễn Thị Dịu Huyền       11A4   11E3 11E3       11A4 11A4 11A2 11A2             11E3 11E2 11E2     11E2 11A2      
Đinh Thị Thu Thuỷ     10C     10A1 10A1       10E3 10E3           10A1               10E3 10C 10C   10E3
Lê Thị Kim Thùy     11B 11B   12D3 12D3       12D3 12D3                 11C 11C           11C 11B 11C
Bùi Thị Lanh               10A4 10D2       10D2 10D2       11A5 11A5             11A5   10A4 10A4 10D2
Đỗ Thị Hồng Hà   12A4 12A5 12D1                 12A3       12B 12C 12C                      
Nguyễn Thị Ngà                 10C               12D3 10B     12A1   12D2     10C     10B 10C
Trần Thị Bích Nga   10A3 10E4 11A6       10A1 10A4   10A3   10A1     10A2   10E4       10A4 10D3     10A2 11D1 10D3 11A2  
Nguyễn Thị Thu Hà           11E4 11A4 11E3                   11A2 11E1   11A1         11A1   11E2 11A4 11A4
Nguyễn Thị Thu Thảo       12E1 12A6   11E4   11A6 12A2 11D2           12E2       11B 11A3 11C     11D1 11A5      
Bùi Quốc Vương   12A2   12A6   10A4   10D3 12D1 12A4 10E4 10A3   10A1             10E3 12A1 10E2   12C 12A3 10A2      
Lương Thị Thu Hà   10D2   10E2   10E3 10E1 10D2 10E2         10D1   10D1 10D1 10C         10D2     10B 10E3 10E1 10E1  
Trần Trọng Phương   11D2   12A5   11A5 11C                 12E2 12D2 12E1 11E3   11A3 11B 12B       12D3 11E1 11E2  
Trần Trung Trinh       10D3               12A1 10D3 10D3   12E1 12E1                 12A1 12A1 12E1 12E1  
Lê Thị Kiều Châu   11E2                 11E1 11E1 12D1 12D1   11E2 11E2 11E1         12D1 12D1         12D1 12D1
Hoàng Thị Như   10A4                   10E4 12A6 12A6   12A5 12A5 12A6     10E4 10E4       10A4 10A4 12A5    
Nguyễn Thị Thoa           10D2 10D2                           12C 12C   12E2 12E2   12E2 12E2 12C 12E2
Đỗ Thị Kim Thanh   10E2 10E2 10A1         12A3   10A1 10A1 10A2 10A2       10E2     12A3 12A3 10A2              
Lê Đoàn Thùy Dương   12D3 12B 12B       12D3 12D3             11D1 11D1           11D1 12B       12D3 12D3 11D1
Bùi Thị Thu Bình   10C 10D1               10B 10B       10C 10C 10A3     10D1 10D1       10A3 10A3 10B    
Đỗ Thị Thanh Hương   11E3                 11A3 11A3       11D2 11D2 11A3                 11E3 11E3 11D2 11E3
Nguyễn Thị Hiền   11B   11A1       11A1 11A1   11B 11B           10E3 12A2     10E3 10E3         12A2 12A2 12A2
Nguyễn Thị Hoa Lý   11E4           11A2 11A2             11A5 11A5 11E4 11E4   11A2   11A5             11E4
Dương Thị Tường Vy                           12A4 12A4 12D2 10E1 10E1     12D2 12D2 12A4     10E1   12D2 12D2 10E1
Đặng Thị Ti Na                         11A4 11C   11C 11C 11A6 11A6   11A4 11A4 11A6              
Nguyễn Duy Quốc   12C 11A3 12D3       11E2 12A4       12C 12C                       12D3 11E4 12A4 11E3  
Trần Thị Thanh Thương   12B   12A1 12A5 12E2 10E3 12D1 12B                   12D1   10C 12A5 10A3   12A1 12E2 10B      
Hoàng Thị Cẩm Vân                         11C                                  
Huỳnh Thị Hoàng   11A5 11D2 11A2 12A2 11A6 11D1 11B 12D2       11E1     11A4             12A6 12D2   12A2 12A6   11A1  
Nguyễn Thị Bưởi                                                            
Hồ Thị Mai   12A3   10E1   12E1   10E4 10A1           12E1 10D3         10A4   10D1     10E2 12A3 10D2 10A2  
Văn Ngọc Tường   12E2 10A4 10A4       11E1 12C   10E1 10E1 10E4 10E4     11A1   12A3                 11A1 11E1  
Nguyễn Thị Tuyết Nhung   11D1 12D3     11B   10D1 10D1   12A1 11E2 10E2 10E2   12B 11B 11E2 11D1   10A1 10A1                
Lê Quang Vũ   11C 10A3 10A3 12D1 11A4 12E1   11C 12A6 10D3 10D3   11A4   10E3 10E3 12A2 11A3                 11A3    
Huỳnh Lê Khắc Chiến           10B 10B 12D2             12A5           10A2 10A2         12A4      
Phạm Khánh Thiện   11A2 11A5 11D2   10C 10C 11A6 11E3   11A6 11D2 11A5 11E3   11E4 11A2       11E4         10D2 10D2      
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-1-2018