SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt     10A11 10A11                           10A11                        
Nguyễn Công Lập               10A4 10A4                             10A4            
Nguyễn Thị Ngân Thoa             12C12 12C12       12C5 12C5     12C12 12C12       12C5 12C5                
Phạm Bình Nguyên   12C4 12C4     12C1 12C1                             12C4 12C4       12C1 12C1 12C1  
Võ Văn Tùng     11B8 11B8   11B13 11B13 11B2 11B2             11B2 11B8 11B13                        
Trương Văn Vạn             12C8 12C8       12C13 12C13       12C8 12C8     12C13 12C13                
Nguyễn Thị Xuân     11B14 11B14   11B14 11B12                 11B10 11B10                   11B10 11B12 11B12 11B12
Đỗ ánh Linh     12C3 12C3                         12C11 12C11 10A1   12C3 12C3 10A1 10A1     12C11 12C11 12C11  
Bùi Thị Tuyết Trinh   10A5 10A8               12C6 12C6 10A5 10A5       10A8 10A8     12C6 12C6              
Trần Thị Nhường   10A10 10A10 10A6   10A3 10A3                 10A6 10A6 10A3 10A10                     10A10
Nguyễn Trọng Khôi                       11B6 11B6     11B3 11B3 11B11         11B6 11B3       11B11 11B11 11B11
Nguyễn Thị Thu Hiền   12C9 12C9       12C7 12C7     12C9 12C9   11B1     12C7 12C7                   11B1 11B1 11B1
Nguyễn T Phương Thảo   10A7 12C10 12C10               12C10 12C10     10A2 10A2 10A7 10A7             10A2       10A2
Nguyễn Hoàng Vi     11B4 11B4   11B9 11B9       11B7 11B7                 11B7 11B4   11B9            
Nguyễn Thị Hồng ánh   10A9       12C2 12C2       12C2 12C2 10A9 10A9                             12C2  
Võ Đức Toàn                               11B5 11B5       11B5                  
Lưu Công Trừng                         11B4 11B4                                
Ngô Thị Hải Minh     12C1 12C1 11B8         11B3 11B3 11B3 12C1                                  
Nguyễn Thị Mỹ Khánh                         10A6 10A6   12C5 12C5                     12C5 12C5  
Nguyễn Thanh Phong   11B1   11B10           11B9           12C4 11B2       10A4 10A4 11B10 11B1   11B2 12C4 12C4    
Hoàng Thị Huyền Trang   12C6       12C8   11B1 11B1     12C8 12C8                           12C6 12C6 12C6  
Nguyễn Thị Ngọc Thảo   11B6       11B7 11B7 11B6     11B9 11B9                 11B11 11B11   11B7   11B7   11B6 11B6 11B6
Cao Thanh Long       11B13     11B3 11B5 11B5   10A11 10A11 11B14 11B3             10A7 10A7       11B13     11B14 10A7
Phan Thị Kim Hoa               11B10 11B10 11B10     11B12 11B12             11B14 11B14           10A3 10A3 10A3
Lê Thị Hoan               10A1 10A1   12C3                               12C3 12C3 12C3  
Trần Thị Thanh Phương               10A8 10A8 11B11           11B13 11B13                     10A5 10A5 10A5
Đoàn Thị Thanh Huyền         11B13 12C7   10A9 10A9     12C7 12C7               10A2 10A2           10A10 10A10  
Vũ Thị Giang         11B7               11B8 11B8                           11B5 11B5 11B5
Hà Quốc Dũng         11B14     12C2                           12C2 12C2         11B2 11B2 11B2
Đinh Thị Yến     11B9 11B11       11B12 11B4   11B4 11B11       11B12   11B8         11B9 11B8            
Lê Thị Diệu Tuyền   12C1                 12C1 12C1                 12C8         12C8 12C8      
Lê Thị Phượng                                                            
Đỗ như Thanh Cao     11B12 11B12       11B11 11B11       11B5 11B5             10A11 10A11           11B9 11B9  
Trương Thị Tố Thanh             12C3 12C3               11B1 11B1                 12C3   10A1 10A1 10A1
Phan Thị Tuyết Nhung   12C2 12C2 12C4               12C4 12C4     11B14 11B14 12C2                     12C4  
Bế Thị Mai Hương           10A7 10A7                               10A5 10A5       10A4 10A4 10A4
Đặng Thị Minh Hiếu                     11B10 11B10 10A3 10A3   11B6 11B6           10A6 10A6   10A9 10A9      
Phạm Thị Khánh Phương           12C6 12C6           11B2 11B2   12C6                       11B4 11B4 11B4
Phan Thị Thanh Nhàn           10A10 10A10 10A2 10A2               11B7 11B7         11B13 11B13   10A8 10A8      
Hồ Ngọc Vân Hà   12C5 12C5 12C7   11B8 11B8                           12C7 12C7 12C5         11B3 11B3 11B3
Huỳnh Thị Phong                     10A3   10A1 10A10                 12C1 10A7   12C1 10A11      
Phạm Thị Thuỷ           12C3 11B5 12C6     12C5         12C3   12C5     12C6 11B12 11B1     11B8 11B6      
Thái Vi Hạ     11B3   11B4           11B13           11B11 10A5       11B10 10A9     11B9       11B9
Vũ Thuỵ Khánh Uyên   10A1 10A5   11B2           10A6 10A5 10A2 10A1   10A7   10A9 10A9   11B4 10A3 10A2     10A3 10A6 11B7 10A7  
Trần Thị Hưng   11B2     11B12           12C7   12C2 10A2             10A6   12C7     12C2 11B14     11B14
Lê Thị Cẩm Thạch   12C8 10A4 10A8   12C4         10A8 10A8       10A10 10A11   10A4       10A10 10A11   12C4 10A4 12C8 12C8  
Phạm Như Dạ Thảo   12C11 12C11               12C11 12C11       12C7                   12C7 12C7      
Võ Thị Quỳnh Như   12C3       12C10 12C4 12C4     12C4 12C3 12C3       12C10 12C10               12C10        
Đậu Thị Nguyệt     12C8 12C8             12C8   11B10                             11B10 11B10 11B10
Trần Thị Thanh             10A8 12C9         10A8 10A8   12C9 12C9 12C1     12C1 12C1       12C9     12C9  
Lê Thị Minh Hiền           11B6 11B6 11B4                 11B12 11B12         11B12 11B6   11B4 11B4      
Lê Minh Chiến   11B14 12C12 12C12             11B14 11B14 12C6       12C6 12C6                 12C12 12C12 12C12  
Nguyễn Thị Thúy Hồng   10A3       10A1 10A5       10A1 10A1       10A3 10A3                 10A5 10A5      
Trần Thị Thuỳ Linh   10A11   10A2   10A11 10A11       10A2 10A2       12C2 12C2       12C2   10A7     10A7 10A7      
Nguyễn Thị Lan Anh   11B5 11B5 11B3   11B2 11B2 11B7     11B5   11B7 11B7             11B3 11B3 11B2              
Nguyễn Thị Dịu Huyền   10A6 10A6     10A9                     11B9 11B9 10A6               11B9 10A9 10A9 10A9
Đinh Thị Thu Thuỷ   11B13 11B13 10A10             10A10 10A10 10A4 10A4                       10A4 11B13     11B13
Lê Thị Kim Thùy   11B8 12C13 12C13   12C5                     12C13 12C13     11B8 11B8       12C5 12C5   12C13  
Bùi Thị Lanh                               11B11   11B1     11B1 11B1       11B11 11B11      
Nguyễn Thị Ngà                                                   10A1 10A1 10A2 10A2  
Trần Thị Bích Nga   11B9 11B10 11B1   11B5   11B8 11B7   11B12 11B1 11B3 11B6   11B4         11B2 11B2 11B11 11B4   11B5 11B3      
Nguyễn Thị Thu Hà   10A8 10A7 10A9                       10A11 10A10 11B14 10A3   11B13 10A10 10A11 10A9     10A3 10A7 10A8 10A8
Nguyễn Thị Thu Thảo   12C10 11B11 12C11   12C13 12C9 11B9 11B13   11B8 11B12 12C11     12C10   12C9     12C12 12C12 11B14 11B10   11B6 11B7 12C13    
Trần Quốc Vương   12C13   12C9   12C12 12C10 12C10     12C13         12C11 10A7 12C12     10A10 10A9 12C9     12C11   10A8    
Lương Thị Thu Hà   10A4 10A1 10A5   10A5 10A4       10A5 10A3 10A11                 10A6 10A4 10A2       10A6 10A6 10A6
Trần Trung Trinh       12C5     12C5 12C5                 12C4 12C4     12C4   12C13     12C13 12C13      
Lê Thị Kiều Châu           11B1 11B1 11B14 11B14   11B1   12C9 11B14     12C3 12C3     12C9 12C9 12C3              
Nguyễn Thị Thoa   11B7 11B7 12C2             12C12 12C12                           12C12 12C2 12C2 11B7 11B7
Đỗ Thị Kim Thanh     10A3 10A3   10A4 12C11 12C11 10A3             12C8 10A4 10A4     12C11 12C8 12C8              
Lê Đoàn Thùy Dương           11B12   10A6 10A6   10A9 10A9       10A8 10A8 10A6     10A9   10A8     11B12 11B12      
Bùi Thị Thu Bình   12C7 12C7     11B10 11B10 12C1               12C1 12C1 11B10                   12C7 12C7  
Đỗ Thị Thanh Hương     11B6 10A7             10A7 10A7             10A11   11B6 11B6           10A11 10A11 10A11
Nguyễn Thị Hiền     12C6 12C6             12C10   11B13 11B13             12C10 12C10 11B5 11B5   12C6 11B5 11B13    
Nguyễn Thị Hoa Lý           11B4 11B4   11B8                           11B4 10A10   10A10 10A10 11B8 11B8 11B8
Đặng Thị Ti Na           10A2 10A2 10A5 11B9             10A5 10A5 10A2     11B9 11B9                
Huỳnh Thị Thu Hiền   11B3   11B2     10A1 11B3 11B3   11B2 11B2 11B11 11B11             10A1 10A1   11B11            
Nguyễn Duy Quốc   12C12   10A4     12C13 12C13       10A6 12C12     12C13   10A10 10A2       12C12 10A8            
Hoàng Thị Cẩm Vân   11B10                           11B8 11B4 11B2     11B12   12C10 11B14     12C10 12C10 12C10  
Huỳnh Thị Hoàng   11B11       12C9           11B5 11B1 11B9   11B7   11B6               11B3 12C9 12C9 11B13  
Hồ Thị Mai     10A9 10A1   12C11   10A7 10A5                       10A3 12C11 12C11     10A11        
Văn Ngọc Tường                       11B4       10A9 10A9 11B4         10A3 10A3            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung   11B12   11B7   10A6 10A6 10A11 10A11             10A1 10A1 11B3       11B7 11B3 11B12            
Lê Quang Vũ     11B1   11B1   11B14       10A4 10A4                 10A8 10A8       11B14 11B1      
Huỳnh Lê Khắc Chiến   10A2 10A2 11B9 11B5 11B11   10A10 10A10   11B11         11B9   11B5     11B10 11B5 11B8     11B10 11B8      
Phạm Khánh Thiện     11B2 11B6 11B6     11B13 11B6     11B13 10A7 10A7             10A5 10A5   11B2            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh           10A8 10A9 10A3 10A7       10A10 10A11   10A4   10A1 10A5             10A6 10A2      
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết   11B4   11B5   11B3 11B11   11B12   11B6 11B8 11B9 11B10               11B13 11B7     11B1 11B2 11B14    
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021