SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                                       HOP HOP  
Nguyễn Thị Ngân Thoa           12C7 12C7 12C9 12C9                       12C7 12C7 12C9 12C9       HOP HOP  
Phạm Bình Nguyên                     11B11 11B11 12C1 12C1             11B11 11B11           12C1 12C1 12C1
Võ Văn Tùng           11B7 11B7       11B4 11B4 12C11 12C11             11B7 11B7 11B4 11B4   12C11 12C11      
Trương Văn Vạn               12C12 12C12       12C5 12C5             12C5 12C5 12C12 12C12       HOP HOP  
Phan Thanh Xuyên                     12C13 12C13                               12C13 12C13 12C13
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Đỗ ánh Linh           11B5 11B5       12C2 12C2           11B5 11B5   12C2 12C2 12C8 12C8   12C8 12C8      
Bùi Thị Tuyết Trinh   12C3 12C3               12C3 12C3                                    
Trần Thị Nhường               11B9 11B9             11B9 11B9                          
Nguyễn Trọng Khôi               11B6 11B6       11B2 11B2                 11B6 11B6       11B2 11B2 11B2
Nguyễn Thị Thu Hiền   12C4 12C4                   11B1 11B1                 11B1 11B1       12C4 12C4 12C4
Nguyễn Thị Phương Thảo               12C10 12C10                 12C10 12C10                      
Nguyễn Hoàng Vi           11B3 11B3           11B3 11B3                                
Nguyễn Thị Hồng ánh   12C14 12C14               12C6 12C6 12C14 12C14                           12C6 12C6 12C6
Võ Đức Toàn                     11B8 11B8 11B10 11B10   11B10 11B10           11B8 11B8       HOP HOP  
Lưu Công Trừng                                             11B3 11B3       HOP HOP  
Ngô Thị Hải Minh     12C1 12C1                       12C6 12C6                     HOP HOP  
Nguyễn Thị Mỹ Khánh                     12C8 12C8                               12C3 12C3 12C3
Nguyễn Thanh Phong                                                            
Hoàng Thị Huyền Trang                     12C12 12C12                               12C2 12C2  
Nguyễn Thị Ngọc Thảo           11B8 11B8       11B7 11B7 11B6 11B6                       11B10 11B10     11B6
Cao Thanh Long                                                            
Phan Thị Kim Hoa               11B4 11B4                                 11B11 11B11      
Lê Thị Hoan     12C5 12C5                                 12C4 12C4 11B9 11B9           12C5
Trần Thị Thanh Phương                               12C11 12C11                          
Đoàn Thị Thanh Huyền                                   12C14 12C14                      
Vũ Thị Giang                     12C10 12C10 11B5 11B5                 11B2 11B2   12C9 12C9      
Hà Quốc Dũng               12C13 12C13                 11B1 11B1                 12C7 12C7 12C7
Đinh Thị Yến                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền           12C1 12C1                 12C3 12C3       12C13 12C13       12C14 12C14 HOP HOP  
Lê Thị Phượng                                                       HOP HOP  
Đỗ như Thanh Cao       11B4   11B10                   11B8 11B8 11B4 11B4       11B10 11B10   11B8        
Trương Thị Tố Thanh   11B1                     12C4 12C4       12C9 12C9                 11B1 11B1 11B1
Phan Thị Tuyết Nhung           12C8 12C8                 12C2 12C2                         12C2
Bế Thị Mai Hương                                                   12C10 12C10      
Đặng Thị Minh Hiếu             11B11                     11B11 11B11   11B5 11B5       11B5        
Phạm Thị Khánh Phương           11B2     11B7   11B9 11B9       12C5 12C5 11B2 11B2             11B9   11B7 11B7 11B7
Phan Thị Thanh Nhàn     12C12 12C12                                     12C6 12C6            
Hồ Ngọc Vân Hà   11B3 11B3                   12C7 12C7   11B6 11B6       12C11 12C11         11B6   11B3 11B3
Huỳnh Thị Phong   12C10   12C6                       12C8 12C8 12C6       12C10 12C1     12C1   HOP HOP  
Phạm Thị Thuỷ   12C5 11B9 12C4   11B6   11B1     11B1   11B9     12C12 12C4 11B3 11B3             11B6 12C12 12C5    
Thái Vi Hạ   11B2   11B8     11B2 11B7                               11B7     11B8     11B8
Vũ Thuỵ Khánh Uyên   11B5 11B11 11B10   11B11 11B10                                       11B5 11B4 11B4 11B4
Trần Thị Hưng   12C13   12C7       12C2 12C2             12C7 12C13                          
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch   12C11                 12C9 12C11                 12C3 12C3 12C14 12C14         12C9 12C9
Phạm Như Dạ Thảo   12C8 12C8                   12C8 12C8   12C14 12C14 12C11 12C11   12C14 12C14 12C11 12C11       HOP HOP  
Võ Thị Quỳnh Như   12C6 12C6 11B11   12C5 12C5 11B11 11B11   11B3 11B3 12C6 12C6       12C5 12C5   11B3   11B11 11B11   11B3 11B3      
Đậu Thị Nguyệt                               12C10 12C10                     12C10 12C10 12C10
Trần Thị Thanh           12C13 12C13                     12C13 12C13                      
Lê Thị Minh Hiền   11B4 11B4     12C3 12C3 11B10 11B10   11B2 11B2 11B4 11B4   11B2 11B4 11B10 11B10   11B2 11B2 12C3 12C3       11B10    
Nguyễn Thị Thúy Hồng           12C2 12C2       12C1 12C1                 12C1 12C1       12C2 12C2      
Trần Thị Thuỳ Linh                     12C7 12C7 12C9 12C9             12C9 12C9 12C7 12C7            
Nguyễn Thị Lan Anh   11B7 11B6 11B6     11B6   11B5   11B5 11B5 11B7 11B7   11B7 11B7       11B6 11B6 11B5 11B5            
Nguyễn Thị Dịu Huyền   11B8 11B8 11B1                       11B1 11B1 11B8 11B8     11B8       11B1 11B1      
Đinh Thị Thu Thuỷ                                                            
Lê Thị Kim Thùy           11B9 11B9 12C4 12C4                 12C12 12C12   11B9 11B9 12C4 12C4     11B9 12C12 12C12 12C12
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà   12C9 12C9 12C8       12C11 12C7   12C11 12C9 12C13 12C13         12C8   12C8         12C6   HOP HOP  
Trần Thị Bích Nga   12C1 11B1 12C3   12C6   12C7 12C5     12C4 12C2 12C3     12C7 12C2 12C6       12C5 12C1   12C4 11B2      
Nguyễn Thị Thu Hà   11B9 11B5 11B9       11B8 11B8             11B11 11B11       11B10 11B10       11B7 11B7 11B6 11B6  
Nguyễn Thị Thu Thảo   12C12   11B3   12C10 12C14 11B5 11B1                       12C10 12C12       11B2 11B4 12C14    
Trần Quốc Vương     12C13 12C14       12C5 12C3   12C4     12C2             12C12 11B3 12C10     11B4 12C1 12C11    
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh     12C10 12C10   11B4 11B4 12C14 12C14   12C14 12C14 12C10 12C10             11B4 11B4 12C13 12C13   12C13 12C13 HOP HOP  
Lê Thị Kiều Châu     12C2 12C2   12C12 12C12 12C6 12C6       12C12 12C12             12C6 12C6 12C2 12C2            
Nguyễn Thị Thoa   12C7 12C7     12C9 12C9 12C8 12C8             12C9 12C9 12C7 12C7                 12C8 12C8 12C8
Đỗ Thị Kim Thanh     12C11 12C11   12C11 12C11                     12C3 12C3             12C3 12C3      
Lê Đoàn Thùy Dương     11B2 11B2       11B2 11B2                 11B9 11B9                 11B9 11B9 11B9
Bùi Thị Thu Bình                                                            
Đỗ Thị Thanh Hương           11B1 11B1       11B6 11B6 11B11 11B11       11B6 11B6   11B1 11B1           11B11 11B11 11B11
Nguyễn Thị Hiền           12C4 12C4 12C1 12C1   12C5 12C5 11B8 11B8   12C1 12C1 12C4 12C4             12C5 12C5 11B8 11B8  
Nguyễn Thị Hoa Lý     11B7 11B7                       11B5 11B5 11B7 11B7                 11B5 11B5 11B5
Đặng Thị Ti Na   11B10 11B10               11B10 11B10                                    
Huỳnh Thị Thu Hiền               11B3 11B3             11B3 11B3                          
Nguyễn Duy Quốc   11B6   12C13                                   12C8 11B7 12C5       HOP HOP  
Hoàng Thị Cẩm Vân   11B11                   11B1 12C3 11B9     12C12                   12C6 11B3 12C11 12C11
Huỳnh Thị Hoàng                               11B4 11B2   12C1             12C7 12C4 12C9 11B10 11B10
Hồ Thị Mai   12C2   11B5     12C10                           11B8               12C14 12C14
Văn Ngọc Tường       12C9                       12C13               12C10       HOP HOP  
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                   12C8 12C2             12C12 12C7      
Lê Quang Vũ           12C14 12C6                                           12C5  
Huỳnh Lê Khắc Chiến                               12C4   12C1                        
Phạm Khánh Thiện               12C3 12C11                                          
Nguyễn Vinh Quang                                                       HOP HOP  
Đỗ Văn Doanh                                                       HOP HOP  
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 17-10-2021