SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Hữu Đôn                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa     12D1 12D1   12D1 12D1       12A6 12A6 12A1 12A1       12A1 12A1   12A6 12A6               12A1
Trương Văn Vạn                                                            
Phan Thanh Xuyên   12E1 12E1     12A5 12A5 12B 12B       12E1 12E1       12B 12B   12A5 12A5                
Nguyễn Công Lập     11E2 11E2                           11E2 11E2                      
Nguyễn Thị Xuân   11A6 11A6     10E4 10E4         10E2   10E4       11A6 11A6   10E2 10E2               10E4
Bùi Thị Tuyết Trinh           10A1 10A1 12A4 12A4   12E2 12E2 12A4 12A4       10E1 10E1   12E2 12E2           10E1 10A1 12A4
Đỗ ánh Linh                                                            
Phạm Bình Nguyên           11A1 11A1       11C 11C 12A2 12A2   11A1 11A1 11C 11C   12A2 12A2               11A1
Trần Thị Nhường   10B       10D2 10A4 11D2 11D2   10B 10B       10A4 10A4 10D2 10D2   11D2 11D2               11D2
Nguyễn Trọng Khôi     12D2 12D2   12D2 12D2       10A3 10A3 10E3     10D3 10D3 10E3 10E3       10D3 10A3           10A3
Nguyễn Thị Thu Hiền   10A2 12A3 12A3       11E4 11E4   12A3 12A3 11A3 11A3   10A2 10A2 11A3 11A3   11E4 11E4               11A3
Nguyễn T Phương Thảo                                                            
Nguyễn Hoàng Vi     11B 11B       11D1 11D1       11B 11B   11A2 11A2 11D1 11D1     11A2 11A2              
Nguyễn Thị Hồng ánh     12C 12C   11A4 11A4 11E1 11E1   12C 12C 11A4 11A4   12D3 12D3       11E1 11E1 12D3 12D3           12D3
Võ Đức Toàn       10C       11A5 11A5   10C 10C 11E3 11E3   11E3 11E3 10D1 10D1   11A5 11A5             10D1 10D1
Lưu Công Trừng                     11A2 11A2                                    
Ngô Thị Hải Minh               10C 10C             12E1 12E1       12A1 12A1           12A1 12E1 12E1
Nguyễn Thanh Sơn                                                            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh   12A5 11A1 11A1   12B                             12B 12B       12A5 12A5 11A1   12A5
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo   11C   11A5             10A4 10A4       11C 11C                     11A5 11A5 11A5
Cao Thanh Long   11B   11A3     11D2 11E2               11E4         11A2   11A6              
Phan Thị Kim Hoa     11E4 11E4   10A3 10A3           10D2 10D2   11B 11B                          
Lê Thị Hoan                     10A2 10A2 12A3 12A3   12A6 12A6                 12A6 12A3     12A3
Trần Thị Thanh Phương   10E2 10E2               11D2 11D2 10D1 10D1   11A6 11A6                         10E2
Đoàn Thị Thanh Huyền           12C 12C                 12E2 12E2           10A1 10A1   12C 10B 10B 12E2 10A1
Nguyễn Thanh Phong           12A2 12A2           11E1 11E1   12A4         12A4 12A4 11E1 12A2           11E1
Vũ Thị Giang               10E1 10E1   11E2 11E2       11A3 11A3                 10D3 10D3     11E2
Hà Quốc Dũng           12D3         12D2 12D2 12D1 12D1   10E4 10E4       12D3 12D3 10E3 10E3   12D1     12D2  
Đinh Thị Yến     11D1 11D1     11E3       11E3 11E3                 11D1         11A4 11A4 11A4    
Lê Thị Diệu Tuyền     11C 11C       12A5 12A5   12A2 12A2 11A1 11A1                                
Lê Thị Phượng           12A3 12A3 12D1 12D1             12D2 12D2           12E1 12E1   11A3 11A3      
Nguyễn Duy Hồ               10A2 10A2             11D1 11D1                 11E1 11E1 12B 12B 10A2
Trương Thị Tố Thanh           12A6 12A6 11A2 11A2       12C 12C   12A1 12A1                         11A2
Phan Thị Tuyết Nhung           12A4 12A4           12D3 12D3   10A1 10A1                     11B 11B 11B
Bế Thị Mai Hương           11E2 11E2 10A4 10A4                 10E2 10E2             11A6 11A6     10A4
Đặng Thị Minh Hiếu     10E3 10E3       11A4 11A4       10E1 10E1       10C 10C                 11E4 11E4  
Phạm Thị Khánh Phương     10D3 10D3                 12E2 12E2                 10B 10B   10A3 10A3     10D3
Phan Thị Thanh Nhàn     10D2 10D2             11A5 11A5 11D2 11D2       11E3 11E3             10D1 10D1 10E4 10E4  
Huỳnh Thị Phong   12A4 12A1                           12B                 12B 12A4 11A2 12A1 12B
Phạm Thị Thuỷ   12C   11E3   11C 11A5 12C 12A2                           11A4 12A5   12A2 11B 12A5 11A1  
Thái Vi Hạ       12D3   11D1 12D3                 11E1 11E4 11D2         11A3 12D2   12D2   11E2 11A6 11A6
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng     10C 12A6       12E1 10E4   12D1 10E3       10E2 10A3 12E1 12A6             10A1 10E1 12D1   12A6
Hoàng Anh Tuấn   10C 10D1 10E4   10E2 10D3 10E4 10A3   10A1 10D2   10E3   10D1 10E1 10A4 10A3   10A4 10C 10E1 10D3   10D2 10A1 10E3 10E2  
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Lê Thị Thu Nga     12E2 10A2   10A4 10A2 12A3 10D3             10B 12A3 10B     10B 10D2 12E2 10D1         10A2 10B
Trần Thị Mỹ Hạnh                                                            
Phạm Như Dạ Thảo   11A3 11A3     11A3 11A3                     12E2 12E2   12D1 12D1       12E2 12D1      
Võ Thị Quỳnh Như     12A2 12A2       11E3 11E3   12A5 12A5 11D1 11D1         12A5   11E3 11E3         12A2 11D1 11D1  
Đậu Thị Nguyệt   11E1 11E1     11E1 11E1 12A6 12A6                       12C 12C           12C 12A6 12C
Trần Thị Thanh       10D1         12E1   10D1 10D1 12D2         12D2 12D2             12E1 12E1     12D2
Lê Thị Minh Hiền   11D2 11D2 12A1       12A1 12A1       11A6 11A6             11A6 11A6 12A3 12A3   11D2 11D2 12A3    
Lê Minh Chiến                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng           10E1         10E2 12B 12B         12A4 12A4   10E1 10E1 12B     10E2 10E2 12A4    
Trần Thị Thuỳ Linh   10E4 10E4         10B 10B       10A3 10A3     10B 10A2 10A2     10A3 10A2 10E4            
Nguyễn Thị Lan Anh           10D3         11A1 11A1 11E4 11E4       11E4 11E4             11A1 11A1 10D3 10D3  
Nguyễn Thị Dịu Huyền   11A4 11A4     11A2 11A2       11A4 11A4 11E2 11E2             11E2 11E2       11A2 11A2      
Đinh Thị Thu Thuỷ     10A1 10A1               10A1   10C             10E3 10E3         10E3 10C 10C 10E3
Lê Thị Kim Thùy           11B 11B 11C 11C   12D3 12D3                   11B 11B     12D3 11C 11C   11C
Bùi Thị Lanh             10D2           10A4         11A5 11A5       10D2 10D2   11A5 11A5 10A4 10A4 10D2
Đỗ Thị Hồng Hà   12B                 12B 12D1       12C 12C 12D1                        
Nguyễn Thị Ngà   12A3         12A1   12D3                           12D2 12A1   10C 12D3 12D2 12A3 10C
Trần Thị Bích Nga   10A3   11E1   11E3 11E4 10A1 11E2   11A6                   10D3   11D2 10A4   10E4 11D1 10A2 11A2  
Nguyễn Thị Thu Hà   11A5   11D2     11A6                     11A2 11A1   11B 11A4 11A1         11A3 11A4 11A4
Nguyễn Thị Thu Thảo   12A6 12A4 12E1   12E1 12E2                 12A2 12A4 12A5       11C 12A2     11D1 12A6 12E2 12A5  
Bùi Quốc Vương   12D1 12A6     12A1 12B       10E4         10A3 12A2 10D3 12A3       10A4 12C     10A2 10A1 12A4  
Lương Thị Thu Hà   10D2 10B 10E2   10E3 10D1                 10E1 10E2           10C 10E1   10B 10D2 10D1 10E3  
Trần Trọng Phương     11E3 12A5   11A5 11C 12D2                     12D3   12E1 11A3 11E4     11B 12E2 11E1 11E2  
Trần Trung Trinh   10D3           11A6 11A6   12E1 12E1 10D3 10D3               12E1 12A1     12A1 12A1 11A6    
Lê Thị Kiều Châu   11E2                 11E1 11E1       11E2 11E2 11E1 12D1       12D1 12D1           12D1
Lê Thị Thu Hoài                                                            
Hoàng Thị Như   10A4 12A5         10E3 10E3   10E3 10E4 12A6 12A6   12A5 12A5       10E4 10E4       10A4 10A4 12A6    
Nguyễn Thị Thoa       12E2       12E2 12E2   10D2         10D2 10D2 12C 12C                   12C 12E2
Đỗ Thị Kim Thanh   10A1 10A2         10E2 12A3       10A2 10A2       10A1 10A1   12A3 12A3 10E2 10E2            
Lê Đoàn Thùy Dương   12D3 12B 12B             11D1 11D1   12B                 11D1         12D3 12D3 11D1
Bùi Thị Thu Bình   10D1   10B                 10B 10B   10C 10C       10D1 10D1 10A3 10C       10A3 10A3  
Đỗ Thị Thanh Hương   11E3           11A3     11A3 11A3 11C 11C   11D2 11D2                 11C 11E3 11E3 11D2 11E3
Nguyễn Thị Hiền   11A1           11A1 11A1   11B 11B           11B 12A2                 12A2 12A2 12A2
Nguyễn Thị Hoa Lý   11E4 11A2 11A4             11E4 11E4 11A2 11A2   11A5 11A5 11A4 11A4       11A5             11E4
Dương Thị Tường Vy     10E1 10E1         12D2   12A4 12A4                 12D2 12D2 12A4           10E1 10E1
Nguyễn Duy Quốc             10E2 12D3                 10D1   10A4     10A4 10D1     12A4 12C 10E2 11E3  
Trần Thị Thanh Thương   12A1       12E2 10E3 10A3         10C 12A5     12D1 10A3 10B   10C 10B       10E3 12B      
Hoàng Thị Cẩm Vân                                         11C                  
Huỳnh Thị Hoàng       11A2   11A6 11D1 11B 11A3       11A5 12D2   11A4 11E1 12A2 11D2   11A1   12A6     11E2 11E4      
Nguyễn Thị Bưởi                                                            
Hồ Thị Mai   10E1       10A2 10E1   10A1       10E4 10A1       12A3 10D3   10D2 10D3       10A2 10E4 12E1 10D2  
Văn Ngọc Tường   12E2 10A4 10A4         12C   10E1 10E1       12A3   10E4 10E4     11A1 12C 12E2   12A3     11E1  
Nguyễn Thị Tuyết Nhung   11D1 12D3 11A6   10C 10C 10D1 10D1   12A1 12A1 10E2 10E2   12B   12D3 11B   10A1 10A1 11E2 12B            
Lê Quang Vũ   12A2 10A3 10A3   11E4 12E1 12A2     10D3 10D3   11A5   10E3 10E3 12A6 12E1   11A4   11C 12A6         11A3  
Huỳnh Lê Khắc Chiến   12D2   12A4   10B 10B 10D2 10D2       12A5     12D1     11A2   10A2 10A2 12A5 12A4   11E3 12D2 11D2 12D1  
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh   10E3       10D1   10D3 10E2       10A1 10A4             10A3   10E4 10A2   10E1 10C 10D2 10B  
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết   11A2 11A5     11D2     11B     11A6         11A4 11A1 11E1   11A3 11D1 11E3     11E4 11E2   11C  
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017