SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                 10A3   10A3 10A3                                    
Phan Thanh Xuyên                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa           12C1 12C1 12C13 12C13   12C9 12C9       12C13 12C13       12C9 12C9 12C1 12C1            
Phạm Bình Nguyên           12C3 12C3       11B13 11B13 11B1 11B1             11B13 11B13 12C3 12C3       11B1 11B1 11B1
Võ Văn Tùng   11B10 11B10     11B7 11B7       11B10 11B10 11B3 11B3             11B7 11B7       11B3 11B3      
Trương Văn Vạn           12C11 12C11 12C2 12C2             12C2 12C2 12C11 12C11                      
Nguyễn Thị Xuân               11B11 11B11   11B8 11B8 11B9 11B9             11B9 11B9 11B11 11B11       11B8 11B8 11B8
Đỗ ánh Linh           12C5 12C5 12C12 12C12       12C4 12C4   12C12 12C12 12C4 12C4             12C5 12C5      
Bùi Thị Tuyết Trinh                                                            
Trần Thị Nhường   10A14 10A11     10A14 10A14       10A11 10A11 10A5 10A5   10A9 10A9                     10A9 10A5 10A5
Nguyễn Trọng Khôi   11B4 11B4     11B12 11B12 11B6 11B6   11B4 11B4       11B12 11B12                     11B6 11B6 11B6
Nguyễn Thị Thu Hiền   10A1       10A6   12C7 12C7       10A6 10A6       10A1 10A1             12C7 12C7      
Nguyễn T Phương Thảo   10A7   10A10   10A7 10A7 10A2 10A2     10A2 10A13 10A13     10A10 10A10 10A13                      
Nguyễn Hoàng Vi     11B2 11B2       11B5 11B5       11B5 11B5                 11B2 11B2            
Nguyễn Thị Hồng ánh           12C10 12C10       12C8 12C8 12C6 12C6             12C8 12C8 12C10 12C10       12C6 12C6 12C6
Võ Đức Toàn     10A12 10A4       10A12 10A12             10A4 10A4 10A8 10A8       10A8 10A8            
Lưu Công Trừng                                 11B3 11B3                        
Ngô Thị Hải Minh   12C1           11B8 11B8 11B12 12C1 12C1       12C8 12C8                   12C8      
Nguyễn Thị Mỹ Khánh                     10A7 10A7   12C13             12C13 12C13 12C5 12C5         12C5 12C5
Nguyễn Thanh Phong             12C9         12C3 10A9 10A9       12C9 12C9                 12C3 12C3 12C3
Hoàng Thị Huyền Trang   12C12   12C4 11B3           10A1 10A1 12C12 12C12             12C4 12C4                
Nguyễn Thị Ngọc Thảo           10A8 10A8 10A5 10A5 11B11 11B11                   11B6     11B10   10A13 10A13      
Cao Thanh Long   11B7 11B3 11B4 11B4 11B13 11B9     11B5           11B8   11B2               11B5        
Phan Thị Kim Hoa     11B9 11B9 11B13 10A4 10A4     11B6           11B13 11B13                 10A11 10A11      
Lê Thị Hoan     10A2 10A2                                     12C2 12C2   12C2 10A12 10A12    
Trần Thị Thanh Phương                         10A10 10A10   11B11 11B11 10A6 10A6             11B10 11B10     11B11
Đoàn Thị Thanh Huyền               12C6 12C6                 12C7 12C6   12C7 12C7           10A3 10A3 10A3
Vũ Thị Giang                   11B9               10A14 10A14       11B1 11B1       11B7 11B7 11B7
Hà Quốc Dũng                               12C11   12C10 12C10   12C10   11B5 11B5   12C11 12C11 11B2 11B2 11B2
Đinh Thị Yến         11B10                     11B1 11B6 11B6       11B12 11B4 11B4       11B12 11B12 11B12
Lê Thị Diệu Tuyền           11B1 11B1       12C2 12C2           12C5 12C5             12C10 12C10      
Lê Thị Phượng   12C7 12C7                   12C3 12C3                           10A1 10A1 10A1
Đỗ như Thanh Cao           11B3 11B3 11B4 11B4   11B12 11B12         11B9 11B9               11B11 11B11      
Nguyễn Duy Hồ               11B2 11B2       11B6 11B6   11B7 11B7 10A12 10A12       12C11 12C11            
Trương Thị Tố Thanh           12C8 12C8 12C4 12C4                       12C12 12C12           12C1 12C1 12C1
Phan Thị Tuyết Nhung   12C9 12C9                                   12C6 12C6           10A2 10A2 10A2
Bế Thị Mai Hương     11B5 11B5                                 10A9 10A9 11B8 11B8       11B13 11B13 11B13
Đặng Thị Minh Hiếu     10A13 10A13   11B10 11B10       10A4 10A4                     10A7 10A7   10A8 10A8      
Phạm Thị Khánh Phương                         10A14 10A14                       10A5 10A5 10A10 10A10 10A10
Phan Thị Thanh Nhàn                                                            
Hồ Ngọc Vân Hà           10A11 10A11                     10A3 10A3             12C13 12C13 10A6 10A6 10A6
Huỳnh Thị Phong   12C11 10A3 12C2                 12C9 12C11                       10A7 12C2   12C9 12C9
Phạm Thị Thuỷ   11B1 12C4 11B6   12C12   12C5     12C5 11B11 11B4                   12C4 12C12   11B8 11B9      
Thái Vi Hạ     12C10 10A12 11B1   10A6 10A1 10A11   12C7 10A12 10A1 12C10             10A11 10A1   10A6     10A6 10A11 12C7 12C7
Vũ Thuỵ Khánh Uyên   10A8   10A3   10A13 11B13       10A14 11B2 10A7     10A10 10A8 10A13 10A7   10A14 10A3 10A10 10A4   11B7 11B5 10A4    
Trần Thị Hưng   10A9 10A5 12C3 11B2               12C8         12C3 10A5   10A2 10A2 10A5 10A9   10A2 10A9   12C8 12C8
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch   12C13 12C6 11B3   10A10           12C13 11B10 12C1   10A13 10A12       12C1 10A8 10A14 11B12   12C6 10A4      
Phạm Như Dạ Thảo               12C10 12C10             12C7 12C7                     12C7 12C10 12C10
Võ Thị Quỳnh Như   12C4 12C11 12C11   11B8 11B8 11B7 11B7   12C4 12C4 12C11               11B8 11B8 11B7 11B7            
Đậu Thị Nguyệt           12C9 12C13       11B5 11B5                 11B5 11B5 12C9 12C9       12C13 12C13 12C13
Trần Thị Thanh   10A12 12C12 12C12     12C12   12C5       10A11 10A11   12C5 12C5 10A4 10A4   10A12 10A12 10A4 10A11            
Lê Thị Minh Hiền   11B6 11B6 12C8       11B1 11B1   11B6 11B6 11B11 11B11             11B11 11B11 12C8 12C8   11B1 11B1      
Lê Minh Chiến     12C1 12C1   11B2 11B2 11B10 11B10             11B2 11B2   12C1                 11B10 11B10 11B10
Nguyễn Thị Thúy Hồng   10A2 10A10     10A2 10A2       10A9 10A9       10A1 10A1       10A10 10A10 10A1     10A9        
Trần Thị Thuỳ Linh           12C6 12C6         10A13 12C2 12C2       12C6 12C2                 10A13 10A13 10A13
Nguyễn Thị Lan Anh   11B13 11B13               10A6 10A6 11B13 11B13               10A7 10A6         10A7 10A7 10A7
Nguyễn Thị Dịu Huyền           10A5 10A5 11B3 11B3       11B12 11B12               10A5       11B12 11B12 11B3 11B3 11B3
Đinh Thị Thu Thuỷ     10A8 10A8       10A14 10A14       10A3 10A3               10A14       10A3     10A8 10A8
Lê Thị Kim Thùy           11B4 11B4 11B9 11B9   11B9 11B9       12C3 12C3                   12C3 11B4 11B4 11B4
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà   12C3   12C10   12C2 12C2   12C3     12C12   12C9               12C2       12C3 12C9 12C10 12C12  
Trần Thị Bích Nga   11B11 10A9 10A5   11B9   11B12 10A6       11B7 10A7   10A8         10A1   11B10 10A2   11B6 11B8 11B5    
Trần Trọng Phương   11B8 12C13 12C6       11B13     12C6   12C5 11B2   11B9   11B5     11B3 12C1 12C13 12C4   12C1 12C4 12C5    
Nguyễn Thị Thu Hà   10A13 10A4 10A11     10A10 10A3 11B13   11B1 11B3   11B4                       10A12 11B2   10A14 10A14
Nguyễn Thị Thu Thảo             12C7 10A8 12C8     12C11 12C7 12C8   10A14 10A2       10A7   10A9 10A1       12C11 10A12 12C11
Trần Quốc Vương   12C10 12C5 12C9         12C1   10A13   12C13 12C7   12C4 12C11   12C12             12C8 12C6   10A11 10A11
Lương Thị Thu Hà   10A10 11B11 11B10             11B7 11B1       10A6 10A3 11B4       11B6 11B12 10A5         10A4 10A4
Trần Trung Trinh   12C5           12C9 12C9               12C9 12C8 12C8   12C5 12C5 12C12     12C12 12C12 12C8    
Lê Thị Kiều Châu   12C6 11B7 11B7             12C10 12C10       12C10 11B10 11B7     11B10 11B10 12C6 12C6            
Nguyễn Thị Thoa       10A7   12C13   10A7 10A7               12C4 12C13 12C13                 12C4 12C4 12C4
Đỗ Thị Kim Thanh   10A5 12C3 12C7             10A5 10A5 10A4 10A4             12C3 12C3 12C7 12C7   10A4        
Lê Đoàn Thùy Dương                     10A10 10A10 11B8 11B8   11B6 11B8       10A6 10A6 11B6 11B6   10A6 10A10      
Bùi Thị Thu Bình           10A12 10A12 12C1                 12C1 12C1     12C11 12C11   10A12         12C11 10A12
Đỗ Thị Thanh Hương               10A13 10A13   10A8 10A8       11B4         11B4 11B4 11B13 10A13   11B13 11B13      
Nguyễn Thị Hiền   12C2 11B12 11B12   11B5                   11B5 11B5 11B12                   12C2 12C2 12C2
Nguyễn Thị Hoa Lý   11B9 10A14 10A14             11B2   10A2 10A2             11B2 11B2 11B9 11B9   10A14 10A2      
Dương Thị Tường Vy   11B3 10A1 10A9                           10A9 10A9       11B3 11B3   10A1 10A1      
Đặng Thị Ti Na   10A3 11B1     11B11 11B11 10A11               10A11 10A11 11B11     11B1 11B1 10A3 10A3            
Nguyễn Thị Bưởi                                                            
Nguyễn Duy Quốc   10A11 10A7 10A6     10A13 12C3 10A8               10A6 10A7     10A8 10A11 10A13 12C13            
Trần Thị Thanh Thương                     10A12   12C1 12C5   10A3 10A14 12C12 10A10       10A12 10A14   10A10 10A3     12C12
Hoàng Thị Cẩm Vân           12C7         11B3 11B7       10A2 11B1 11B10     12C2 12C10 10A2         11B11 11B5 11B5
Huỳnh Thị Hoàng   11B2   11B8     11B6 12C11 11B12             12C6 11B4 11B13                   12C9 11B9 11B9
Hồ Thị Mai   10A4 12C8 10A1   10A9 12C4 10A4 10A1                       10A5             10A5 10A9 10A9
Văn Ngọc Tường   12C8         11B5 12C8 12C11   12C11   10A8 10A8   12C1   10A11 10A11   10A4 10A4       11B9 12C1      
Nguyễn Thị Tuyết Nhung   11B12 12C2 12C13 11B7 10A3 10A3       12C13 12C7 10A12 10A12   10A7 10A7 12C2 12C7             11B2        
Lê Quang Vũ       11B11 11B8 10A1 10A1 10A9 10A9   12C3 12C6       12C9 12C6 11B8 12C3     11B3       12C9 10A14 10A14    
Huỳnh Lê Khắc Chiến       11B13       10A10 10A10             10A5 10A5 11B1                 11B6      
Phạm Khánh Thiện   10A6 10A6 12C5   12C4         12C12 12C5 12C10 11B7   11B10 12C10 10A2 10A2   10A13 10A13       12C4 11B4 12C12    
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh             10A9 10A6 10A4   10A2 10A14   10A1   10A12 10A13 10A5     10A3   10A11 10A10     10A7 10A8    
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết   11B5 11B8 11B1   11B6             11B2 11B10   11B3         11B12     11B13   11B4 11B7 11B9 11B11  
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 7-12-2019