SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                     10A11 10A11             10A11                      
Nguyễn Công Lập               10A4 10A4                 10A4                        
Nguyễn Thị Ngân Thoa                     12C12 12C12 12C5 12C5             12C5 12C5 12C12 12C12            
Phạm Bình Nguyên               12C1 12C1       12C4 12C4   12C4 12C4                     12C1 12C1 12C1
Võ Văn Tùng   11B8 11B8         11B2 11B2   11B13 11B13 11B8 11B8                 11B2 11B2   11B13 11B13      
Trương Văn Vạn               12C8 12C8   12C8 12C8 12C13 12C13       12C13 12C13                      
Nguyễn Thị Xuân   11B10 11B10     11B14 11B14 11B12 11B12             11B14 11B14           11B10 11B10       11B12 11B12 11B12
Đỗ ánh Linh   10A1 12C3 12C3       12C11 12C11       10A1 10A1                 12C3 12C3       12C11 12C11 12C11
Bùi Thị Tuyết Trinh   10A8 10A8 10A5     10A8 12C6 12C6       12C6 12C6       10A5 10A5                      
Trần Thị Nhường   10A10 10A10 10A6                       10A6 10A6 10A3 10A3     10A3   10A10           10A10
Nguyễn Trọng Khôi   11B6 11B6     11B3 11B3                   11B6 11B6     11B11 11B11 11B3 11B3       11B11 11B11 11B11
Nguyễn Thị Thu Hiền   12C7 12C7         11B1 11B1   12C9 12C9           12C7 12C7       12C9 12C9       11B1 11B1 11B1
Nguyễn T Phương Thảo                     12C10 12C10 10A7 10A7             10A7   10A2 10A2     12C10 12C10 10A2 10A2
Nguyễn Hoàng Vi                     11B9 11B9 11B4 11B4   11B9 11B9       11B7 11B7 11B4 11B4   11B7 11B7      
Nguyễn Thị Hồng ánh               12C2 12C2                 10A9         10A9 10A9       12C2 12C2 12C2
Võ Đức Toàn               11B5 11B5             11B5 11B5                          
Lưu Công Trừng                                 11B4 11B4                        
Ngô Thị Hải Minh         11B8 12C1       11B3     11B3 11B3             12C1 12C1                
Nguyễn Thị Mỹ Khánh               12C9 12C9       10A6 10A6   12C5   12C9                   12C5 12C5 12C5
Nguyễn Thanh Phong         11B7 12C4 12C4     11B9                     10A4 10A4 12C4         10A10 10A10  
Hoàng Thị Huyền Trang   12C6 11B1 11B1                       12C8         12C8 12C8           12C6 12C6 12C6
Nguyễn Thị Ngọc Thảo       11B11     11B9 11B7 11B7   11B11 11B11 11B12 11B10   11B7                   11B9 11B9      
Cao Thanh Long   11B5 10A11 10A11     11B4           11B1     11B2   11B13     11B3             10A7 10A7 10A7
Phan Thị Kim Hoa           11B10 11B10     11B10                         11B12 11B12       10A3 10A3 10A3
Lê Thị Hoan           10A1 10A1                 12C10 12C10 12C3               12C10   12C3 12C3 12C3
Trần Thị Thanh Phương           11B13 11B13     11B13 10A8 10A8                               10A5 10A5 10A5
Đoàn Thị Thanh Huyền         11B14 10A9 10A9     11B11     12C7 12C7       10A2 10A2               12C7      
Vũ Thị Giang                     12C11 12C11       12C12 12C12 12C11                 12C12 11B5 11B5 11B5
Hà Quốc Dũng   12C13 12C13         12C13         12C2 12C2                         12C2 11B2 11B2 11B2
Đinh Thị Yến           11B8 11B8         11B6                 11B14 11B14       11B8 11B14 11B6 11B6 11B6
Lê Thị Diệu Tuyền           12C12 12C12       12C1 12C1                 12C13 12C13       12C8 12C8      
Lê Thị Phượng                                                            
Đỗ như Thanh Cao   11B9 11B9     11B11 11B11       11B14 11B14         11B1 11B1         11B5 11B5            
Trương Thị Tố Thanh           12C10 12C10           12C3 12C3             10A11 10A11           10A1 10A1 10A1
Phan Thị Tuyết Nhung     12C2 12C2             11B12 11B12                               12C4 12C4 12C4
Bế Thị Mai Hương     12C9 12C9                 10A5 10A5                 10A7 10A7       10A4 10A4 10A4
Đặng Thị Minh Hiếu           11B6 11B6       11B10 11B10 10A3 10A3             10A6 10A6       10A9 10A9      
Phạm Thị Khánh Phương                         11B2 11B2       12C6 12C6       12C11 12C11       11B4 11B4 11B4
Phan Thị Thanh Nhàn     11B7 11B7             10A10 10A10 10A2 10A2   11B13 11B13                 10A8 10A8      
Hồ Ngọc Vân Hà           12C5 12C5                           12C7 12C7 11B8 11B8       11B3 11B3 11B3
Huỳnh Thị Phong   12C9 12C10 12C1   10A3 10A10 12C3 12C12             12C9 10A7 12C1 12C3   12C12 10A1   12C10            
Phạm Thị Thuỷ     11B12 12C5             11B5 12C6       11B1 11B8 12C5 12C11     12C6 11B6     12C11        
Thái Vi Hạ     10A9   11B4 10A5   11B11 11B3                                   11B10   11B9 11B9
Vũ Thuỵ Khánh Uyên     10A5 10A7 11B2 11B4 10A7   10A9   11B7   10A9 11B14             11B13   10A5     11B2        
Trần Thị Hưng   10A3   10A2 11B12 12C13 10A3 10A2 12C7   10A6         12C7 10A10 12C2 10A1   10A1 10A10 12C2 10A6   12C13 10A6 10A2    
Lê Thị Cẩm Thạch   10A4 10A4 10A8   10A11 10A11 12C4           10A4   10A8 10A8 12C8 12C4             10A11     12C8 12C8
Phạm Như Dạ Thảo     12C11 12C11             12C7 12C4 12C11               12C4 12C4 12C7 12C7            
Võ Thị Quỳnh Như   12C3                 12C3 12C3 11B7 11B7     11B7 11B7 12C10   12C10 12C10                
Đậu Thị Nguyệt   12C8       12C8 12C8                           11B10 11B10           11B10 11B10 11B10
Trần Thị Thanh               10A8 10A8               12C9   12C1   10A8   12C1 12C1       12C9 12C9 12C9
Lê Thị Minh Hiền           11B12 11B12 11B6 11B6   11B4 11B4 11B6 11B6     11B12 11B12               11B4 11B4      
Lê Minh Chiến       12C12   11B2 11B2                 12C6 11B2 11B2         12C6 12C6       12C12 12C12 12C12
Nguyễn Thị Thúy Hồng   10A5 10A1         10A3     10A1 10A1       10A3 10A3                 10A5 10A5      
Trần Thị Thuỳ Linh           10A7 10A2       10A2 10A2 10A11 10A11   12C2 12C2 10A11     12C2         10A7 10A7      
Nguyễn Thị Lan Anh   11B3 11B3     11B5 11B5 11B14 11B14       11B5 11B5   11B3 11B3                     11B14 11B14 11B14
Nguyễn Thị Dịu Huyền                       10A9 11B9 11B9       10A6 10A6   11B9 11B9 10A6         10A9 10A9 10A9
Đinh Thị Thu Thuỷ       10A10   10A4             11B13 11B13       10A10 10A10             10A4 10A4 11B13 11B13 11B13
Lê Thị Kim Thùy               11B8 11B8   12C5 12C5                 11B8 11B8 12C13     12C5   12C13 12C13 12C13
Bùi Thị Lanh           11B1 11B1           11B11 11B11             11B1 11B1       11B11 11B11      
Nguyễn Thị Ngà   12C10 12C6 12C7               12C7 12C8 12C9   12C13 12C5 12C10 12C8       12C5 12C13   12C9 12C6      
Trần Thị Bích Nga   11B1   11B8   11B7 11B7 11B4 11B4   11B2 11B2       11B8   11B5     11B6 11B3 11B1 11B6   11B5 11B3 11B9    
Nguyễn Thị Thu Hà   11B11 11B13 11B14                       11B12 11B10 11B9 10A9   10A10 10A2 10A4 10A1     10A3   10A8 10A8
Nguyễn Thị Thu Thảo     12C1 11B12   12C3 12C11 11B13 12C4   12C4 12C2 11B10 12C11   12C1   11B14 12C12     12C12   11B11   12C2 12C3      
Trần Quốc Vương   12C2 12C4 12C8   12C11 12C13 12C10 12C5   12C6   12C9 10A9   10A7 12C7 12C12               12C3 12C1 10A8    
Lương Thị Thu Hà   10A11 10A3 10A4   10A10   10A5 10A1   10A5                   10A2 10A7   10A11       10A6 10A6 10A6
Trần Trung Trinh   12C5 12C5 12C4             12C13 12C13         12C13             12C5   12C4 12C4      
Lê Thị Kiều Châu   11B14 11B14     12C9 12C3       11B1 11B1       12C3 12C3       12C9 12C9 11B14 11B1            
Nguyễn Thị Thoa   11B7       12C2 12C2 12C12         12C12 12C12                   12C2       11B7 11B7 11B7
Đỗ Thị Kim Thanh   12C11   10A3             10A3 10A3 10A4 12C8   10A4 10A4       12C11 12C11 12C8 12C8            
Lê Đoàn Thùy Dương   10A6 10A6 10A9   10A8     10A6             10A9 10A9         11B12 10A8 10A8   11B12 11B12      
Bùi Thị Thu Bình           12C7   11B10 11B10       12C1 12C1   11B10 12C1                     12C7 12C7 12C7
Đỗ Thị Thanh Hương   10A7   11B6       10A7 10A7             10A11 10A11                 11B6 11B6   10A11 10A11
Nguyễn Thị Hiền   11B13   12C10   12C6 12C6           12C10 12C10             11B5 11B5 11B13 11B13   12C6 11B5      
Nguyễn Thị Hoa Lý       11B4                       10A10   11B8     11B4 11B4       10A10 10A10 11B8 11B8 11B8
Đặng Thị Ti Na       11B9   10A2 10A5 11B9 11B9             10A2 10A2       10A5 10A5                
Huỳnh Thị Thu Hiền   11B2 11B11 11B3             11B3 11B3       11B11 11B11       11B2 11B2 10A1     10A1 10A1      
Nguyễn Duy Quốc   12C12         10A4 10A6 10A2   12C2 10A6 10A8 10A10               10A8 10A10 10A4   10A2 12C13      
Hoàng Thị Cẩm Vân       11B2             11B8     11B12   11B4 12C6 11B10               11B14 12C5   12C10 12C10
Huỳnh Thị Hoàng           11B9 12C1   11B13     11B5       11B6 12C11 12C4 12C9       11B11 11B7   11B3 11B1 12C8    
Hồ Thị Mai   10A9 10A7 10A1     12C7 10A1 10A5   10A9 10A7                 10A3 12C3 10A11 10A5   10A3 10A11      
Văn Ngọc Tường   12C1 11B4 12C13     12C9 12C5 12C13                 11B11 12C5   10A9 10A9 10A3 10A3   12C1 12C9      
Nguyễn Thị Tuyết Nhung   11B12 12C12 12C6   10A6 10A6 10A11 10A11     11B7       10A1 10A1 11B3 12C2   12C6 12C2       12C12        
Lê Quang Vũ     12C8   11B1       12C3   10A4 10A4   11B1   12C11 12C8 10A8 10A8   12C3   11B9 11B14     12C11      
Huỳnh Lê Khắc Chiến   10A2 10A2 11B5 11B5     10A10 10A10                                 11B10        
Phạm Khánh Thiện   12C4 11B2 11B13 11B6     12C7 12C10             10A5 10A5 10A7 10A7     11B6 12C10 12C4   12C7 11B8      
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh               10A9 10A3   10A7 10A5 10A10 10A8       10A1 10A4             10A6 10A2 10A11    
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết   11B4 11B5 11B10       11B3 11B11   11B6 11B8 11B14               11B12 11B13 11B7 11B9   11B1 11B2      
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 22-11-2020