SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa     12A1 12A1   12A1 12A1 12D1 12D1   12A6 12A6 12A1 12A1   12D1 12D1 12A6 12A6   12D1 12D1           12A6 12A6 12A1
Trương Văn Vạn                                                            
Phan Thanh Xuyên     12A5 12A5   12E1 12E1 12A5 12A5   12B 12B 12E1 12E1   12B 12B 12E1 12E1   12B 12B           12A5 12A5  
Nguyễn Công Lập                                                            
Nguyễn Thị Xuân       10E4   10E4 10E4 10E2     10E2 10E2           11A4 11A4                   11A4 10E4
Bùi Thị Tuyết Trinh                     12A4 12A4 12E2 12E2   10A1 10A1 12A4 12A4   12E2 12E2   10A1   12E2 12E2 12A4 12A4 12A4
Đỗ ánh Linh                                                            
Phạm Bình Nguyên     11E2 11E2   11A1 11A1   11E2     11C 12A2 12A2   12A2 12A2       11A1         12A2 12A2 11C 11C 11A1
Trần Thị Nhường   10A4 10D2 10D2   11D2         10D2 10D2 10B 10B   10A4 10A4       11D2 11D2             10B 11D2
Nguyễn Trọng Khôi   10E3       12D2 12D2 10E3 10E3   10C 10C   10A3   10A3 10A3       12D2 12D2       12D2 12D2   10C 10A3
Nguyễn Thị Thu Hiền   11A3 12A3 12A3       11E4 11E4               11E4 11A3 11A3   12A3 12A3           12A3 12A3 11A3
Nguyễn T Phương Thảo   10A2 10A2                             10D3 10D3     10E1 10E1       10E1 10A2 10D3  
Nguyễn Hoàng Vi             11B 11D1 11D1       11B 11B       11D1 11A2     11A2 11A2              
Nguyễn Thị Hồng ánh   11E1 12D3 12D3   11E1 11E1 12C 12C       12C 12C       12D3 12D3   12D3 12D3               12D3
Võ Đức Toàn   10D1 11A6     10D1 10D1 11A5               11E3 11E3   10D1   11A5 11A5 11E3         11A6 11A6 10D1
Lưu Công Trừng           11A2 11A2                                              
Ngô Thị Hải Minh   12E1                               12A1 12A1   12E1 12E1 12A1     12E1 12E1 12A1 12A1 12E1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh     11A1 11A1   12A5 12A5                               12A5     12A5 12A5 12B 12B 12A5
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo   11A5         11C 11A1 11A5   11C   10C 10C   11A5 11A5         11A1       11C 11C 10A4 10A4 11A5
Cao Thanh Long   11E2 11D2     11A3 11E4   11B   11A6   11E4 11A3   11B 11A2   11E2   11A2 11A6 11D2              
Phan Thị Kim Hoa                     11E4 11E4       10B 10B       10D2 10D2           10A3 10A3  
Lê Thị Hoan   12A3   12A6                 12A6 12A6   12A3 12A3       12A6 12A6       12A3 12A3     12A3
Trần Thị Thanh Phương               11D2 11D2                           10E2 10E2   11A6 11A6 10D1 10D1 10E2
Đoàn Thị Thanh Huyền     12E2 12E2             12E2 12E2                 10A2 10A2 12E2         10A1 10A1 10A1
Nguyễn Thanh Phong   12A4 12A2 12A2   12A2 12A2 11E1 11E1       12A4 12A4             12A4 12A4 12A2     11B 11B     11E1
Vũ Thị Giang                         11E2 11E2   11A3 11A3                 10D3 10D3 10E1 10E1 11E2
Hà Quốc Dũng                               10E4 10E4           10E3 10E3            
Đinh Thị Yến     11D1 11D1   11D1 11A4 11E3     11E3 11E3 11A4               11D1 11E3 11E1     11A4 11A4 11E1    
Lê Thị Diệu Tuyền   12A2                 12A2 12A2           11A1 11A1             11A3 11A3 12A2 12A2  
Lê Thị Phượng           12A3 12A3       10A1 10A1       12E1 12E1 12A3 12A3       12A3              
Đỗ Như Thanh Cao   12A5       12A6 12A6 12E2 12E2             12A6 12A6 12A5 12A5   12A5 12A5 12A6              
Nguyễn Duy Hồ               12B 12B       12B 12B             11E1 11E1 12B     10A2 10A2     10A2
Trương Thị Tố Thanh   12A1           12A1 12A1   11A2 11A2       12A1 12A1                         11A2
Phan Thị Tuyết Nhung     12A4 12A4   12A4 12A4                     11B 11B       12A4             11B
Bế Thị Mai Hương           11E2 11E2           11D1 11D1   11A6 11A6 10A4 10A4                     10A4
Đặng Thị Minh Hiếu     10E3 10E3       11A4 11A4       10E1 10E1       11C 11C       10C 10C       11E4 11E4  
Phạm Thị Khánh Phương           10B 10B 10A3 10A3             10E2 10E2           10D3 10D3           10D3
Phan Thị Thanh Nhàn           10D2 10D2       10D1 10D1 11D2 11D2       11A5 11A5             10E4 10E4 11E3 11E3  
Huỳnh Thị Phong   12B       12B 12B 12A4 12A4   12A1 12A1                           12B 12B     12B
Phạm Thị Thuỷ   11B 11A4     11E3         12A5 12A5                 12A2 12A2 11A1              
Thái Vi Hạ     11E1 11A6                         11D1                 11E2     11A3 11A6
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng   10A1         10A3                           10E1   10D2     12A6 12A6 12E1 12E1 12A6
Hoàng Anh Tuấn   10E4 10E2 10D1   10A3 10A4 10D3 10E1   10E4   10D2 10E3   10E1 10C 10A3 10A1   10D3 10C 10A4 10D1   10A1 10E2 10E3 10D2  
Lê Thị Cẩm Thạch   10C 11A2 10D3     11A5 11C 10E2     10E4         11D2 11E4 10E3       10D1 10A4            
Lê Thị Thu Nga     10B 10A2                 12A3 12A3   12E2 12E2 10B 10A2       10B           10A2 10B
Trần Thị Mỹ Hạnh                                                            
Phạm Như Dạ Thảo       12D1   12D1 12D1 12A6 12A6                 12E2 12E2             12D1 12D1      
Võ Thị Quỳnh Như               12A2 12A2   11D1 11D1 12A5 12A5                           11D1    
Đậu Thị Nguyệt   12C 12C 11E1   12C 12C           11E1 11E1   12C 12C                         12C
Trần Thị Thanh       12D2       12E1 12E1   12D2 12D2           12D2 12D2             10D1 10D1     12D2
Lê Thị Minh Hiền   11A6       11A6 11A6 12A3 12A3   11D2                   12A1 12A1       11D2 11D2      
Lê Minh Chiến                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng   10E1 10E1     10E1 10E2                 12A4 12A4 12B 12B         10E1 10E1     10E2 10E2  
Trần Thị Thuỳ Linh       10B       10B 10B     10A2 10A3       10A2 10A2       10A3 10A3 10E4       10E4 10E4  
Nguyễn Thị Lan Anh     11E4 11E4   10D3 10D3 11A3 11A3   11A1 11A1                 11E4 10D3 11A3     11A1        
Nguyễn Thị Dịu Huyền   11A4 11E3 11E3       11A2 11A2   11A4 11A4                 11E3 11E2 11E2     11A2 11E2      
Đinh Thị Thu Thuỷ       10C   10A1 10A1       10E3 10E3 10A1                         10E3 10C 10C   10E3
Lê Thị Kim Thùy   11C 11B 11B   12D3 12D3       12D3 12D3                 11C 11C 12D3           11B 11C
Bùi Thị Lanh           11A5   10D2 10A4   10A4 10A4 11A5 11A5   10D2 10D2                         10D2
Đỗ Thị Hồng Hà                     12C 12C                           12C 12C 12D1 12D1  
Nguyễn Thị Ngà               12D2 12D2             12D3 12D3 10C 10B             10C 10B     10C
Trần Thị Bích Nga   10A3 10E4 10A1       10A2 10D3   10A3 11A6 10A4         10A1 10E4         10A2   10A4 11D1 10D3 11A2  
Nguyễn Thị Thu Hà   11E3   11A4                       11A1 11E1 11A2               11E4 11A1 11A4 11E2 11A4
Nguyễn Thị Thu Thảo             11D2   11A6                   11E4   11B 11A3 11C     11D1   11A5    
Bùi Quốc Vương     10D3         10A4 10A2     10A3 10E3 10A1       12D1 12D1     10E2 10E4         12C 12C  
Lương Thị Thu Hà   10D2   10E2   10E2 10E3 10E1 10D2         10D2   10D1 10D1 10E1 10C   10D1     10B   10E1 10E3      
Trần Trọng Phương   11D2   11A5   11C                   12D2 12D2   11E3   11A3 11B       12D3 12D3 11E2 11E1  
Trần Trung Trinh     12E1 12E1             12E1 12E1 10D3 10D3   10D3             12E1     12A1 12A1      
Lê Thị Kiều Châu   12D1 12D1               11E1 11E1 12D1 12D1   11E2 11E2 11E1     11E2   12D1             12D1
Hoàng Thị Như   12A6 12A6         10E4 10E4         10A4   12A5 12A5 10E4     10A4 10A4                
Nguyễn Thị Thoa   12E2       12E2 12E2                     10D2 10D2   12C 12C           12E2 12E2 12E2
Đỗ Thị Kim Thanh   10E2           10A1 10A1   12A3 12A3 10A2 10A2   10A2   10E2 10E2       10A1              
Lê Đoàn Thùy Dương   12D3 12B 12B       12D3 12D3             11D1           11D1 11D1         12D3 12D3 11D1
Bùi Thị Thu Bình   10B 10A3 10A3       10C 10C   10B 10B 10D1 10D1         10A3   10C 10D1                
Đỗ Thị Thanh Hương       11A3             11A3 11A3   11E3   11D2                   11E3 11E3 11D2 11D2 11E3
Nguyễn Thị Hiền           10E3         11B 11B 11A1 11A1       12A2 12A2   10E3 10E3           11B 11A1 12A2
Nguyễn Thị Hoa Lý   11E4 11A5 11A2             11A5 11A5 11A2 11A2               11E4 11E4             11E4
Dương Thị Tường Vy   12D2 12D2       10E1           12D2 12D2         10E1 10E1     12D2     12A4 12A4     10E1
Đặng Thị Ti Na     11C                   11C 11C     11A4 11A6 11A6   11A4 11A4 11A6              
Nguyễn Duy Quốc     11A3 12C     11E3 11E2         12D3 12D3       12C 12C       12C       11E4      
Trần Thị Thanh Thương     10C               12D1 12D1                 10A3             10B 10E3  
Hoàng Thị Cẩm Vân                               11C                            
Huỳnh Thị Hoàng   11A1       11B 11D1             11A6   11A4   11D2 11E1             11A5 11A2 12D2 12D2  
Nguyễn Thị Bưởi                                                            
Hồ Thị Mai     10A1 10E1                         10D3 10D1     10E4   10A2 10D2   10E2 10A4      
Văn Ngọc Tường     10A4 10A4             10E1 10E1 10E4 10E4   11E1 11A1                   11E1 11A1    
Nguyễn Thị Tuyết Nhung   11D1           10D1 10D1     11E2 10E2 10E2     11B 11E2 11D1   10A1 10A1 11B              
Lê Quang Vũ       11C   11A4     11C   10D3 10D3 11A3     10E3 10E3           11A4     10A3 10A3 11A3    
Huỳnh Lê Khắc Chiến           10A2 10A2                           10B 10B                
Phạm Khánh Thiện   11A2       10C 10C 11A6 11E3     11D2 11A6 11E4   11E4   11E3 11D2       11A5     10D2 10D2 11A2 11A5  
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh   10D3 10D1     10A4         10A2         10C 10E1 10E3     10E2 10E4   10A3   10B 10A1 10D2    
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết       11D2   11E4 11A3 11B 11A1   11E2   11E3 11A4   11A2 11C       11A6         11E1 11A5   11D1  
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018