SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                               HOP HOP          
Phan Thanh Xuyên 12E1 12E1 12A6 12A6             12E1 12A6       12A6 12A6       12E1 12E1 HOP HOP            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 12D2 12D2       11A1 11A1 12B 12B   12B 12D2       12D2 12D2   11A1   12B 12B 11A1 11A1            
Phạm Bình Nguyên     12D1 12D1   12A1 12A1 12C 12C   12A1   12D1 12C             12D1 12D1 12A1 12A1            
Võ Văn Tùng 10A6 10A6       10D5 10D5 10D3 10D3   10D3 10D3       10D5 10D5 10A6       10D3 10A6 10D5            
Trương Văn Vạn     12E4 12E4   12E4 12E4 12A5 12A5       12E4 12A5       12A5 12A5       HOP HOP            
Nguyễn Thị Xuân 12E3 12E3 10D2 10D2   10D2 10D2 12E3 12E3     12E3 10A5 10A5         10A5       10A5 10D2            
Đỗ ánh Linh                                                            
Bùi Thị Tuyết Trinh 10A7 10A7 10A1 10A1             10A1 12A2       12A2 12A2 10A7     10A1 10A7 12A2 12A2            
Trần Thị Nhường 11E4 11E4 11E2 11E2   11E4 11E4 10A4         10A4 10A4   11E4 11E2       11E2 11E2 10A4              
Nguyễn Trọng Khôi 11A3 11A3       11E3 11E3       11D4 11D4 11E3 11E3   11A3 11E3 11D4     11D4 11D4 11A3 11A3            
Nguyễn Thị Thu Hiền 12A3 12A3 10D1 10D1   10D4 10D4 10A2 10A2   10D1 10D1 12A3 10A2   10D4 10D4       10D4 10A2 12A3 12A3            
Nguyễn T Phương Thảo     10A3 10A3     10A3 11D2 11D2   11D2 11D2 11A4 11A4     11A4 11D2     11A4 11A4   10A3            
Nguyễn Hoàng Vi 11B 11B 11D3 11D3   11D3 11D3           11E1 11E1   11B 11D3 11E1     11E1 11E1 11B 11B            
Nguyễn Thị Hồng ánh 12A4 12A4 12E2 12E2       12A4 12A4   11A2 11A2 12E2 12A4   12E2 12E2 11A2         11A2 11A2            
Võ Đức Toàn 11D1 11D1 10A8 10A8   11D1 11D1                 11D1 10A8       10A8   HOP HOP            
Lưu Công Trừng           11A2 11A2                   11A2       11A2   HOP HOP HOP          
Ngô Thị Hải Minh                                             HOP HOP            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 10A1 10A1       12A3 12A3 12A6 12A6   12A3 10A1   12A6       12A6 12A6   12A3 12A3                
Nguyễn Thanh Phong 12E4 12E4 12E3 12E3   11A3 11A3 12A1 12A1   12E3   12A1 12E4   12A1 12A1       12E3 12E3 12E4 12E4            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10A5 10A5 10A7 10A7             11B 11B       11D4 11D1 10A5 10A7       10A7 10A5            
Cao Thanh Long           11A4 11A4       11D1 11D1                 11E4 11E4   HOP HOP          
Phan Thị Kim Hoa           10A8 10A8   10A4   10A4 10A4       10A8 11D2       10A4 10A8   10D1            
Lê Thị Hoan 12A5 12A5       12A5 12A5 12A2 12A2     12A5 12E1 12A2   12E1 12E1 11D3     12A2 12A2 12E1 12E1            
Trần Thị Thanh Phương 10A3 10A3 10A6 10A6   10A3                         10A6   10A6 10D4 10A3 10D3            
Đoàn Thị Thanh Huyền     12A4 12A4   12E2 12E2           12A4 12E2       12E2 12E2   12A4 12A4                
Vũ Thị Giang           10A2 10A2 11A1 11A1   11E1 11E1 10A2 11A1   11E1   11A1     10D5 10D2 10A2 11E1            
Hà Quốc Dũng     11A3         11E4 11E4   11A3 11A3 11E4 12B     11A3   11E4                      
Đinh Thị Yến 11E3 11E3       11E2 11E2   11E3   11A4 11A4       11A4 11B 11E2 11E3       11A4 11E2       11D4 11D4  
Lê Thị Diệu Tuyền     12A3 12A3   10A1 10A1 12A3 12A3         12A3               10A1 HOP HOP            
Lê Thị Phượng     12A5 12A5             12A5 12A1 12E3     12A5 12A5 12A1 12A1   12A1 12A1                
Đỗ như Thanh Cao 10A2 10A2                 10A6 10A6                 10D3 10A6 10D1 10A2            
Nguyễn Duy Hồ           12A4 12A4       12E2 12A4 11A2 11A2         11A2     11A2 12A4 12A4            
Trương Thị Tố Thanh           12A2 12A2       12A2 12E4 11A1     11A1   12A2 12A2   11A1 11A1                
Phan Thị Tuyết Nhung 12A6 12A6       12A6 12A6       12A6   12B 12E1   12B 12B           12B 12B            
Bế Thị Mai Hương 11E2 11E2           10A3 10A3   10A5 10A5       11E2         10A3 10A5                
Đặng Thị Minh Hiếu     11B 11B     11B 11E1 11E1   11E4 11E4         11E4 11B 11E1       10D2              
Phạm Thị Khánh Phương 11A4 11A4   11A3                           11A3 11A4   11A3 11A3   11A4            
Phan Thị Thanh Nhàn           10A7 10A7                     10A8 10A8       10A8 10A7            
Hồ Ngọc Vân Hà     10A4 10A4             11E3 11E3       11E3           10D5 10D4 10A4            
Huỳnh Thị Phong           12B 12B         12B 12A6 12A1       12B 12B       HOP HOP HOP          
Phạm Thị Thuỷ           11B             12A2               11B 11B                
Thái Vi Hạ               10A1 10A1   11E2 11E2 10A6 10A6                                
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                     12A4   10A3 10A3   10A7 10A7           11D3 11D3            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch 10A8 10A8       10A4 10A4         12A3                                    
Lê Thị Thu Nga                     10A2 10A2 12A5     10A5 10A5       11E3 11E3 11D2 11D2            
Phạm Như Dạ Thảo 12D1 12D1                   12D1           12D1 12D1                      
Võ Thị Quỳnh Như               11D1 11D1                 11D1     11D1 11D1                
Đậu Thị Nguyệt     12D2 12D2             12D2                       12D2 12D2            
Trần Thị Thanh     12C 12C       10D2 10D2   10D2 10D2 12C                   12C 12C            
Lê Thị Minh Hiền               11D3 11D3   11D3 11D3             11D3                      
Lê Minh Chiến                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Thúy Hồng           10D1 10D1           10D1 10D1                                
Trần Thị Thuỳ Linh           10D3 10D3                     10D3 10D3                      
Nguyễn Thị Lan Anh               10D4 10D4   10D4 10D4                                    
Nguyễn Thị Dịu Huyền     11D2 11D2                 11D2 11D2         11D2                      
Đinh Thị Thu Thuỷ               10D5 10D5       10D5 10D5                                
Lê Thị Kim Thùy                         11D4 11D4         11D4       11D4 11D4            
Bùi Thị Lanh                                                            
Đỗ Thị Hồng Hà             12C         12C                 12C 12C                
Nguyễn Thị Ngà                                                            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Bùi Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh 10D1 10D1 12E1 12E1       10D1 10D1     12E1           12E1 12E1   10D1 10D1 HOP HOP HOP          
Lê Thị Kiều Châu 12E2 12E2 11A4 11A4       12E2 12E2   12D1 12E2 11A3 11A3   12D1 12D1 11A4 11A3       12D1 12D1            
Hoàng Thị Như     11E4 11E4       11B 11B         11E4       11E4 11B                      
Nguyễn Thị Thoa               12E4 12E4   12E4   10D3 10D3   10D3 10D3       12E4 12E4 10D3              
Đỗ Thị Kim Thanh 11D2 11D2 11E3 11E3   11D2 11D2 11E3               11D2   11E3                        
Lê Đoàn Thùy Dương           12E3 12E3 11A2 11A2   11A1 11A1 12D2 12E3   11A2 11A1 12D2 12D2   12D2 12D2 12E3 12E3            
Bùi Thị Thu Bình 10D2 10D2           11E2 11E2       10D2 10D2   10A6 10A6   11E2   10D2   11E2 10A6            
Đỗ Thị Thanh Hương 11D3 11D3           10A8 10A8   10D5 10D5 11D3 11D3   11D3   10D5 10D5       10D5 10A8            
Nguyễn Thị Hiền     11D1 11D1       10A7 10A7                   11D1   10A7   11D1 11D1            
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Dương Thị Tường Vy     10A5 10A5   11D4 11D4 11D4 11D4   10A3 10A3 10A1 10A1     11D4       10A5 10A3 10A1 10A1            
Đặng Thị Ti Na 10A4 10A4 10A2 10A2   11E1 11E1           10D4 10D4     11E1 10D4 10D4   10A2 10A4 11E1 10D4            
Nguyễn Thị Bưởi                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Duy Quốc 12C 12C       12C         12C                       HOP HOP HOP          
Trần Thị Thanh Thương                           12D2                                
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai                           12D1                                
Văn Ngọc Tường 11A2 11A2                     10A7 10A7       10D2 10D2       HOP HOP HOP 10A4 10A4      
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10D3 10D3 10D5 10D5                       10A1 10A1                          
Lê Quang Vũ               10A6 10A6                 10D1 10D1             10A3 10A3      
Huỳnh Lê Khắc Chiến 11A1 11A1                     10A8 10A8   10A2 10A2                          
Phạm Khánh Thiện 10D4 10D4           10A5 10A5                                     11E1 11E1  
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang     10D3 10D3   10A5 10A5       10A7 10A7 11D1 11D1   10D1 10D1 10A1 10A1       HOP HOP HOP          
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP HOP          
Lý Nguyễn Lễ 12A1 12A1 11A1 11A1   12D1 12D1                 12A4 12A4 12E4 12E4       12A5 12A5   12C 12C 12E2 12E2  
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương 12A2 12A2       12D2 12D2           11E2 11E2   12A3 12A3 12E3 12E3       12A6 12A6   12B 12B 12E1 12E1  
Nguyễn Bảo Đức     11A2 11A2   10A6 10A6 11A3 11A3       11B 11B       10A2 10A2   11D3 11D3 11E3 11E3   11E1 11E1 10A4 10A4  
Trần Kim Phong 10D5 10D5 10D4 10D4       11A4 11A4   10A8 10A8       10D2 10D2       11D2 11D2 11E4 11E4   11D4 11D4 10A3 10A3  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018