SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập           10A2 10A2           10A2                 10A2   HOP HOP          
Phan Thanh Xuyên 12A6 12A6 12E1 12E1   12A6 12A6       12E1 12A6           12E1 12E1       HOP HOP            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 12D2 12D2       11A1 11A1 12B 12B   12B 12D2       12D2 12D2   11A1   12B 12B 11A1 11A1            
Phạm Bình Nguyên 12A1 12A1 12D1 12D1       12C 12C   12A1   12D1 12C       12A1 12A1   12D1 12D1                
Võ Văn Tùng 10A6 10A6 10D5 10D5       10D3 10D3   10D3 10D3       10D5 10D5 10A6       10D3 10A6 10D5            
Trương Văn Vạn     12E4 12E4   12E4 12E4 12A5 12A5       12E4 12A5       12A5 12A5       HOP HOP            
Nguyễn Thị Xuân 12E3 12E3 10D2 10D2   10D2 10D2 12E3 12E3     12E3 10A5 10A5         10A5   10A5     10D2            
Đỗ ánh Linh                                                            
Bùi Thị Tuyết Trinh 10A7 10A7 12A2 12A2       10A1 10A1   10A1 12A2       12A2 12A2 10A7     10A1 10A7                
Trần Thị Nhường 11E4 11E4 11E2 11E2   11E4 11E4 10A4               11E4 11E2 10A4 10A4   11E2 11E2   10A4            
Nguyễn Trọng Khôi 11A3 11A3       11E3 11E3 11D4 11D4   11D4 11D4 11E3 11E3   11A3 11E3 11D4 11D4       11A3 11A3            
Nguyễn Thị Thu Hiền 10D1 10D1 12A3 12A3   10D4 10D4       10D1 10D1 12A3     10D4 10D4       10D4 10D1 12A3 12A3            
Nguyễn T Phương Thảo 11A4 11A4 11D2 11D2       11D2 11D2     10A3 11A4 11A4   11D2 11A4 10A3 10A3     10A3                
Nguyễn Hoàng Vi 11B 11B 11D3 11D3   11D3 11D3 11B 11B       11E1 11E1   11B 11D3 11E1     11E1 11E1                
Nguyễn Thị Hồng ánh 12A4 12A4 12E2 12E2             11A2 11A2 12E2 12A4     11A2 12E2 12E2   12A4 12A4 11A2 11A2            
Võ Đức Toàn 11D1 11D1       11D1 11D1 10A8 10A8             11D1   10A8     10A8   HOP HOP            
Lưu Công Trừng           11A2 11A2                     11A2     11A2   HOP HOP            
Ngô Thị Hải Minh           12E1 12E1 11A1 11A1       12E1 11A1   12E1 12E1 11A1         HOP HOP            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 10A1 10A1       12A3 12A3 12A6 12A6   12A3 10A1   12A6   12A6 12A6       12A3 12A3                
Nguyễn Thanh Phong 12E4 12E4 12E3 12E3       12A1 12A1   12E3   12A1 12E4   12A1 12A1       12E3 12E3 12E4 12E4            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10A5 10A5 10A7 10A7                       11D4 11D1 10A5 10A7       10A7 10A5            
Cao Thanh Long                                             HOP HOP            
Phan Thị Kim Hoa           10A8 10A8   10A4       10A4 10A4       11D2 10A8     10A8 10A4 10D1            
Lê Thị Hoan 12A2 12A2 12A5 12A5   12A5 12A5 12A2 12A2     12A5   12A2       11D3                        
Trần Thị Thanh Phương     10A6 10A6       10A3 10A3   10A3               10A6   10A6 10D4 10A3 10D3            
Đoàn Thị Thanh Huyền           12E2 12E2 12A4 12A4       12A4 12E2   12E2 12E2           12A4 12A4            
Vũ Thị Giang               10A2 10A2   11E1 11E1   10A2   11E1         10D5 10D2 10A2 11E1            
Hà Quốc Dũng     11A3         11E4 11E4   11A3 11A3 11E4 12B     11A3   11E4                      
Đinh Thị Yến     11E3 11E3   11E2 11E2   11E3             11A4 11B 11E2 11E3   11A4 11A4 11A4 11E2            
Lê Thị Diệu Tuyền 12A3 12A3       10A1 10A1 12A3 12A3         12A3               10A1 HOP HOP            
Lê Thị Phượng 12A5 12A5 12A1 12A1   12A1 12A1       12A5 12A1 12E3     12A5 12A5                          
Đỗ như Thanh Cao                     10A2 10A2 10A6 10A6             10D3 10A6 10D1 10A2            
Nguyễn Duy Hồ     12A4 12A4   12A4 12A4       12E2 12A4 11A2 11A2         11A2     11A2                
Trương Thị Tố Thanh           12A2 12A2       12A2 12E4 11A1     11A1   12A2 12A2   11A1 11A1                
Phan Thị Tuyết Nhung     12A6 12A6             12A6   12B 12E1   12B 12B 12A6 12A6       12B 12B            
Bế Thị Mai Hương 11E2 11E2                     10A3 10A3   10A5 10A5   11E2   10A3   10A5              
Đặng Thị Minh Hiếu     11B 11B     11B 11E1 11E1   11E4 11E4         11E4 11B 11E1       10D2              
Phạm Thị Khánh Phương       11A3             11A4 11A4           11A3 11A4   11A3 11A3   11A4            
Phan Thị Thanh Nhàn           10A4 10A4                 10A8 10A8       10A4   10A8              
Hồ Ngọc Vân Hà           10A7 10A7       11E3 11E3       11E3           10D5 10D4 10A7            
Huỳnh Thị Phong           12B 12B         12B 12A6 12A1       12B 12B       HOP HOP            
Phạm Thị Thuỷ           11B             12A2               11B 11B                
Thái Vi Hạ     10A1 10A1                       10A6 10A6                          
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng               10A7 10A7   12A4   12A5     10A3 10A3                          
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch 10A8 10A8                   12A3       10A4 10A4                          
Lê Thị Thu Nga 10A2 10A2                 10A5 10A5                                    
Phạm Như Dạ Thảo 12D1 12D1                   12D1           12D1 12D1       HOP HOP            
Võ Thị Quỳnh Như               11D1 11D1                 11D1     11D1 11D1                
Đậu Thị Nguyệt     12D2 12D2             12D2                       12D2 12D2            
Trần Thị Thanh     12C 12C       10D2 10D2   10D2 10D2 12C                   12C 12C            
Lê Thị Minh Hiền               11D3 11D3   11D3 11D3             11D3                      
Lê Minh Chiến                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Thúy Hồng     10D1 10D1       10D1 10D1                                          
Trần Thị Thuỳ Linh           10D3 10D3                     10D3 10D3                      
Nguyễn Thị Lan Anh               10D4 10D4   10D4 10D4                                    
Nguyễn Thị Dịu Huyền 11D2 11D2                     11D2 11D2         11D2                      
Đinh Thị Thu Thuỷ 10D5 10D5           10D5 10D5                                          
Lê Thị Kim Thùy                         11D4 11D4     11D4           11D4 11D4            
Bùi Thị Lanh                                                            
Đỗ Thị Hồng Hà             12C         12C                 12C 12C                
Nguyễn Thị Ngà                                                            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Bùi Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh 12E1 12E1 10A5 10A5   10D1 10D1 12E1 12E1     12E1 10D1 10D1             10D1 10A5 HOP HOP            
Lê Thị Kiều Châu 12E2 12E2 11A4 11A4   11D4 11D4 12E2 12E2   12D1 12E2 11A3 11A3   12D1 12D1 11A4 11A3   11D4 11D4 12D1 12D1            
Hoàng Thị Như     11E4 11E4                   11E4       11E4 11B       11B 11B            
Nguyễn Thị Thoa           10A3 10A3 12E4 12E4   12E4   10D3 10D3   10D3 10D3       12E4 12E4 10D3 10A3            
Đỗ Thị Kim Thanh 11E3 11E3       11D2 11D2 11E3     11D2 11D2 10A1 10A1     11D2 11E3         10A1 10A1            
Lê Đoàn Thùy Dương           12E3 12E3 11A2 11A2   11A1 11A1 12D2 12E3   11A2 11A1 12D2 12D2   12D2 12D2 12E3 12E3            
Bùi Thị Thu Bình 10D2 10D2           11E2 11E2   10A6 10A6 10D2 10D2   11E2         10D2   11E2 10A6            
Đỗ Thị Thanh Hương 11D3 11D3 10A8 10A8   10D5 10D5           11D3 11D3   11D3   10D5 10D5       10D5 10A8            
Nguyễn Thị Hiền     11D1 11D1                       10A7 10A7   11D1   10A7   11D1 11D1            
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Dương Thị Tường Vy                                                            
Đặng Thị Ti Na     10A2 10A2   11E1 11E1       10A4 10A4 10D4 10D4     11E1 10D4 10D4   10A2 10A4 11E1 10D4            
Nguyễn Thị Bưởi                                             HOP HOP            
Nguyễn Duy Quốc 12C 12C       12C         12C                       HOP HOP            
Trần Thị Thanh Thương                           12D2                                
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai                           12D1                                
Văn Ngọc Tường     10A4 10A4                 10A7 10A7       10D2 10D2       HOP HOP            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10D3 10D3                 10D5 10D5       10A1 10A1                          
Lê Quang Vũ     10A3 10A3       10A6 10A6                 10D1 10D1                      
Huỳnh Lê Khắc Chiến                         10A8 10A8   10A2 10A2                          
Phạm Khánh Thiện 10D4 10D4           10A5 10A5                                          
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang     10D3 10D3   10A5 10A5       10A7 10A7 11D1 11D1   10D1 10D1 10A1 10A1       HOP HOP            
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP            
Lý Nguyễn Lễ     11A1 11A1   12D1 12D1                 12A4 12A4 12E4 12E4   12A1 12A1 12A5 12A5   12C 12C 12E2 12E2  
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương           12D2 12D2           11E2 11E2   12A3 12A3 12E3 12E3   12A2 12A2 12A6 12A6   12B 12B 12E1 12E1  
Nguyễn Bảo Đức 10A4 10A4 11A2 11A2   10A6 10A6 11A3 11A3       11B 11B       10A2 10A2   11D3 11D3 11E3 11E3   11E1 11E1      
Trần Kim Phong 10A3 10A3 10D4 10D4       11A4 11A4   10A8 10A8 10D5 10D5   10D2 10D2       11D2 11D2 11E4 11E4   11D4 11D4      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 17-12-2018