SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Hữu Đôn                                             HOP HOP HOP          
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 12A1 12A1 12A6 12A6   12A6 12A1 12D1 12D1               12D1 12A6 12A6   12D1 12D1 12A1 12A1            
Trương Văn Vạn                                                            
Phan Thanh Xuyên 12B 12B 12E1 12E1   12A5 12B 12E1 12E1             12B 12B 12A5 12A5   12A5 12A5 HOP HOP            
Nguyễn Công Lập 11E2 11E2       11E2 11E2                                 HOP HOP          
Nguyễn Thị Xuân 11A6 11A6 10E4 10E4   10E2 10E2       10E4 10E4 11A6 11A6   10E2 10E2                          
Bùi Thị Tuyết Trinh 10E1 10E1 12A4 12A4   12E2 12E2 10A1 10A1   10A1 10A1       12A4 12A4 10E1 10E1     12A4 12E2 12E2            
Đỗ ánh Linh                                                            
Phạm Bình Nguyên 11C 11C       12A2 12A2 11A1 11A1       11A1 11A1         12A2     11C 12A2 12A2            
Trần Thị Nhường 10D2 10D2 10B 10B   10A4 10A4 10D2 10D2   11D2 11D2 10B 10B   10A4 10A4       11D2 11D2                
Nguyễn Trọng Khôi 10D3 10D3 10E3 10E3   10A3 10A3 12D2 12D2   10D3 10D3 10E3 10E3   12D2 12D2 10A3 10A3         12D2            
Nguyễn Thị Thu Hiền 12A3 12A3 11E4 11E4       11E4 11E4   11A3 11A3 10A2 10A2   10A2 10A2   12A3   12A3 12A3 11A3 11A3            
Nguyễn T Phương Thảo                                                            
Nguyễn Hoàng Vi 11B 11B       11A2 11A2 11D1 11D1   11D1 11D1 11A2 11A2             11B 11B HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Hồng ánh 11A4 11A4 12D3 12D3   12C 12C 11E1 11E1   11A4 11A4             12D3   12D3 12D3 11E1 11E1            
Võ Đức Toàn     11E3 11E3   11A5 11A5 10D1 10D1   10D1 10D1           10C 10C   11E3 11E3 11A5 11A5            
Lưu Công Trừng     11A2 11A2         11A2                   11A2       HOP HOP HOP          
Ngô Thị Hải Minh 12E1 12E1 12A1 12A1       12A1 12A1       12E1 12A1   12E1 12E1           HOP HOP HOP          
Nguyễn Thanh Sơn                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Mỹ Khánh           11A1 11A1 12A5 12A5   11A1   12A5 12B       11A1         12A5 12A5            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo     11A5 11A5       10A4 10A4       11C 11C       11A5 10A4     11A5 10A4              
Cao Thanh Long               11A3 11A3       11E2 11E2                   HOP HOP 11D2 11D2 11A5 11A5  
Phan Thị Kim Hoa           10D2 11E4 10A3 10A3   11E4 11E4 11B 11B   11E4 10A3 11B     10D2 10A3 11E4 11E4            
Lê Thị Hoan 12A6 12A6 12A3 12A3       12A6 12A6   10A2 10A2 12A6 12A3   12A3 12A3   10A2     10A2 11A2 11A2            
Trần Thị Thanh Phương 10E2 10E2 11A6       10D1 11A6 11A6             11A6 11D2 10E2       10D1   10E2            
Đoàn Thị Thanh Huyền 12E2 12E2       10A1         12E2             10A1 10A1   12E2 12E2 10A1 10B            
Nguyễn Thanh Phong 12A4 12A4 11E1 11E1   11E1             12A2 12A4   12A2 12A2 11E1     12A2 12A2 12A4 12A4            
Vũ Thị Giang 11A3 11A3 11E2 11E2   10E1 10E1           11A3     10E1 10D3 11A3 11E2   10E1 11E2 10D3              
Hà Quốc Dũng 10E3 10E4       10E3 10E3 11A4 11A4       10E4 10E4             10E4 10E3                
Đinh Thị Yến 11E3                   11E3 11E3   11A4   11E3 11D1   11A4   11A4 11A4 11E3 11E3       11A6 11A6  
Lê Thị Diệu Tuyền     11A1 11A1     12A5 12A2 12A2   12A2 11A1   12A5   12A5 12A5 12A2 11A1       HOP HOP            
Lê Thị Phượng                     12E1   12A3 11A3   11A3   12A3     11A3 11A3 12A3 12A3            
Nguyễn Duy Hồ     12B 12B   10A2 10A2 12B 12B   12B         11D1   10A2 11E1   11E1 11E1   10A2            
Trương Thị Tố Thanh 11A2 11A2       12A1 12A6 11A2     12A6 12A1       12A6 12A6 11A2     12A1 12A1                
Phan Thị Tuyết Nhung             10A1 11B 11B   12A4   10A1 10A1     11B 12A4 12A4   12A4 10A1 11B              
Bế Thị Mai Hương       11A6   11A6 11A6 10E2 10E2   10A4 10A4       11E2   10A4 11A6   10A4 10E2 11E2 11E2            
Đặng Thị Minh Hiếu     11A4 11A4       10E1 10E1   10E3 10E3 11A4       11A4 11E4     11E4 11E4 10E3 10E1            
Phạm Thị Khánh Phương                     10B 12E2 10A3 10A3   10A3   10B 10B   10D3 10B   10A3            
Phan Thị Thanh Nhàn 11A5 11A5       11E3 11E3 10E4 10E4             11A5   11D2 11E3   11A5 10E4 10D1 10D2            
Huỳnh Thị Phong           12B         12A1 12B 12A4         12B 12B       HOP HOP HOP          
Phạm Thị Thuỷ     11B 11B               12A5   12A2         11B         11B            
Thái Vi Hạ                                                   11D1 11D1      
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                           12A6                 11A1 11A1            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Lê Thị Thu Nga 10B 10B                 12A3 10B 11E1 11E1             10B                  
Trần Thị Mỹ Hạnh                                             HOP HOP HOP          
Phạm Như Dạ Thảo           12D1 12D1           12E2 12D1   12D1 11A3                          
Võ Thị Quỳnh Như                         11D1 11D1       11E3 11D1       11D1 11D1            
Đậu Thị Nguyệt 12C 12C                 12C           11E1 12C 12C                      
Trần Thị Thanh     10D1 10D1   12D2 12D2       12D2 12E1 10D1 10D1             10D1   12D2              
Lê Thị Minh Hiền               11D2 11D2                 11A6 11D2       11D2 11D2            
Lê Minh Chiến                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                           10E1 10E2              
Trần Thị Thuỳ Linh                                         10A2   10A3 10E4            
Nguyễn Thị Lan Anh                         10D3 10D3   11A1 11E4 10D3 10D3         10D3            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                               11A4 11A2 11E2                        
Đinh Thị Thu Thuỷ     10C 10C                       10C 10C       10A1   10C 10E3            
Lê Thị Kim Thùy     11C 11C                   12D3       12D3 11C   11C   12D3 12D3            
Bùi Thị Lanh     10D2 10D2                 10D2 10D2         11A5     10A4 10D2              
Đỗ Thị Hồng Hà     12C 12C               12C       12C                            
Nguyễn Thị Ngà 10C 10C                                     10C                  
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo               11C 11C               11C                          
Bùi Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Trần Trung Trinh     10D3 10D3   12E1 12E1       11A6 11A6 12A1 12E1   10D3 11A6 12E1 12E1     10D3 HOP HOP HOP          
Lê Thị Kiều Châu 11E1 11E1         11E1 11E2 11E2   12D1 12D1       11E1 11E2 12D1 12D1   11E2   12D1 12D1            
Lê Thị Thu Hoài                                                            
Hoàng Thị Như 10E4 10E3       10E4 10E4 10E3 10E3   12A5 12A6 10A4 10A4             10E3   10E4 10A4            
Nguyễn Thị Thoa     12E2 12E2     10D2 12E2 12E2   10D2 10D2 12C 12E2               10D2                
Đỗ Thị Kim Thanh     10E2 10E2       10A2 10A2     12A3       10A1 10A1   10E2   10E2   10A2 10A1            
Lê Đoàn Thùy Dương 12D3 12D3       11D1 11D1       12D3 12D3 12B     12D3 12D3 11D1     11D1 11D1                
Bùi Thị Thu Bình 10D1 10D1       10D1         10A3 10A3 10C 10C   10B 10B       10A3 10C 10B 10D1            
Đỗ Thị Thanh Hương   11E3 11A3 11A3   11D2 11D2 11E3 11E3       11D2 11D2   11D2 11E3 11C 11A3       11C 11C            
Nguyễn Thị Hiền 11A1 11A1       11B 11B         12A2       11B 11A1                          
Nguyễn Thị Hoa Lý 11E4 11E4       11E4   11A5 11A5   11A2 11A2       11A2 11A5 11A4 11E4       11A4 11A4            
Dương Thị Tường Vy     10E1 10E1               12A4 12D2 12D2     10E1 12D2 12D2   12D2 12D2 10E1              
Nguyễn Duy Quốc               12C 12C       12D3 12C     12C           HOP HOP HOP          
Trần Thị Thanh Thương                     10C 10C 12D1                     10C            
Hoàng Thị Cẩm Vân           11C 11C                 11C                            
Huỳnh Thị Hoàng                       12D2                                    
Nguyễn Thị Bưởi                                             HOP HOP HOP          
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường     10A4 10A4             10E1 10E1           10E4 10E4       HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10A1 10A1       10C 10C       10E2 10E2       10D1 10D1                          
Lê Quang Vũ     10A3 10A3       10D3 10D3                 10E3 10E3                      
Huỳnh Lê Khắc Chiến 10A2 10A2       10B 10B                 10D2 10D2                          
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                             HOP HOP HOP          
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP HOP          
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017