SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập             10A3                 10A3 10A3       10A3   HOP HOP            
Phan Thanh Xuyên                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 12C13 12C13 12C9 12C9       12C1 12C1     12C9 12C13 12C1   12C13 12C13 12C9 12C9   12C1 12C1 HOP HOP            
Phạm Bình Nguyên 11B13 11B13 12C3 12C3   11B13 11B13 12C3 12C3   11B1 11B1   12C3       11B1 11B13   11B1 11B1                
Võ Văn Tùng 11B3 11B3       11B10 11B10 11B7 11B7   11B7 11B7 11B3 11B3   11B7 11B10 11B3         11B10 11B10            
Trương Văn Vạn 12C11 12C11       12C11 12C11 12C2 12C2   12C11 12C2       12C2 12C2           HOP HOP            
Nguyễn Thị Xuân 11B9 11B9 11B8 11B8   11B11 11B11 11B8 11B8       11B9 11B9   11B8   11B9 11B11   11B11 11B11                
Đỗ ánh Linh 12C12 12C12 12C4 12C4   12C5 12C5       12C4 12C12 12C5     12C12 12C12 12C5 12C5       12C4 12C4            
Bùi Thị Tuyết Trinh                                                            
Trần Thị Nhường 10A9 10A5 10A14 10A14   10A11 10A11 10A5 10A5   10A9 10A9       10A14 10A14 10A11     10A11 10A9 10A5 10A14            
Nguyễn Trọng Khôi     11B12 11B12   11B12 11B12 11B6 11B6   11B4 11B4 11B6 11B6   11B6 11B4   11B12       11B4 11B4            
Nguyễn Thị Thu Hiền 10A1 10A1 10A6     12C7 12C7           12C7       10A1 10A6 10A6   10A1 10A6 12C7 12C7            
Nguyễn T Phương Thảo 10A2 10A10 10A13 10A13       10A13 10A13   10A7   10A10 10A10   10A7 10A7 10A2 10A2   10A10 10A7 10A13 10A2            
Nguyễn Hoàng Vi     11B5 11B5       11B2 11B2       11B5 11B5       11B5 11B2       11B2 11B2            
Nguyễn Thị Hồng ánh 12C6 12C6 12C8 12C8   12C6 12C6         12C8 12C10 12C6       12C10 12C10   12C10 12C10 12C8 12C8            
Võ Đức Toàn 10A12 10A12   10A8   10A12 10A12 10A4 10A4             10A8 10A8   10A4   10A4 10A12 HOP HOP            
Lưu Công Trừng                     11B3         11B3         11B3 11B3 HOP HOP            
Ngô Thị Hải Minh 12C8 12C8       12C1 12C1 12C8 12C8   12C8 12C1 11B12 11B12   12C1 12C1 11B8         HOP HOP            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 10A7 10A7 12C5 12C5       12C5 12C5   12C5 10A7                 10A7                  
Nguyễn Thanh Phong   10A9       12C3 12C3 10A9 10A9       12C3 12C9             10A9   12C3 12C3            
Hoàng Thị Huyền Trang 12C4 12C4       12C4 12C4 11B3 11B3   10A1 10A1   12C4   10A1           10A1                
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10A5   10A8     10A5 10A5       10A8 10A8 11B11 11B11               10A13 10A8 10A5            
Cao Thanh Long               11B4 11B4                       11B5 11B5 HOP HOP            
Phan Thị Kim Hoa               10A11 10A11   10A4 10A4       11B9 11B13 10A4 10A11   11B6 11B6 10A11 10A4   11B13 11B13      
Lê Thị Hoan   10A2                 10A2 10A2 12C2         12C2 12C2   10A12 10A2 12C2 12C2            
Trần Thị Thanh Phương 10A10     10A6   10A6 10A6 10A10 10A10                 11B11 11B10   10A6   10A10              
Đoàn Thị Thanh Huyền 12C7 12C7 12C6 12C6   10A3         10A3 10A3 12C6 12C7   12C6 12C6       12C7 12C7   10A3            
Vũ Thị Giang 11B7 11B7                     11B1 11B7     11B1 11B7       10A14 11B1 11B1       11B9 11B9  
Hà Quốc Dũng 11B5 11B5                   11B5 11B2 11B2   11B5 11B2       11B2                  
Đinh Thị Yến 11B4 11B4 11B6 11B6               11B6 11B4     11B4 11B12   11B6                 11B10 11B10  
Lê Thị Diệu Tuyền           12C2 12C2 11B1 11B1   12C2 12C5   11B1   11B1         12C2 12C2 HOP HOP            
Lê Thị Phượng 12C3 12C3                 12C7 12C3 10A1 10A1             12C3 12C3 10A1              
Đỗ như Thanh Cao                       11B3   11B4       11B4 11B3   11B4 11B4 11B3 11B3            
Nguyễn Duy Hồ 11B6 11B6 11B7 11B7   11B2 11B2                 11B2 11B6   11B7     11B2 10A12              
Trương Thị Tố Thanh               12C4 12C4     12C4 12C1 12C8       12C1 12C1   12C4 12C4 12C1 12C1            
Phan Thị Tuyết Nhung     10A2 10A2             12C9 12C6       12C9 12C9       10A2   12C9 12C9            
Bế Thị Mai Hương   11B8 10A9 10A9   11B8 11B8 11B5 11B5               11B5   11B8         10A9            
Đặng Thị Minh Hiếu     10A7 10A7   10A4 10A4           10A8 10A8             10A13 10A4 10A7 10A8            
Phạm Thị Khánh Phương                     10A10 10A10           10A5 10A5   10A5 10A10 10A14              
Phan Thị Thanh Nhàn                                                            
Hồ Ngọc Vân Hà     10A11 10A11                 10A3 10A3   10A6 10A6         10A11 10A3 10A6            
Huỳnh Thị Phong 12C9 12C9           10A3 10A3       12C9 12C2       10A7 10A7   12C9 12C9 HOP HOP            
Phạm Thị Thuỷ 11B8                   11B8 11B8 12C4                                  
Thái Vi Hạ 11B1 11B1 10A1 10A1       10A6 10A6             10A11 10A11                          
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng 11B2 11B2 10A5 10A5             12C3   10A9 10A9   10A2 10A2                          
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch           10A10 10A10       12C1         10A4 10A4 10A8 10A8                      
Phạm Như Dạ Thảo     12C10 12C10             12C10         12C10 12C10                          
Võ Thị Quỳnh Như     12C11 12C11                 12C11     12C11 12C11                          
Đậu Thị Nguyệt                       12C13           12C13 12C13       12C13 12C13            
Trần Thị Thanh     12C12 12C12   12C12 12C12 10A12 10A12   10A12 10A12   12C12                                
Lê Thị Minh Hiền 11B11 11B11           11B11 11B11             11B11                            
Lê Minh Chiến 11B10 11B10           11B10 11B10                 11B10                        
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                                            
Trần Thị Thuỳ Linh 10A13 10A13                     10A13 10A13                                
Nguyễn Thị Lan Anh     11B13 11B13             11B13 11B13       11B13                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền 11B12 11B12                           11B12             11B12 11B12            
Đinh Thị Thu Thuỷ           10A14 10A14                     10A14 10A14                      
Lê Thị Kim Thùy               11B9 11B9   11B9 11B9             11B9                      
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà                                             HOP HOP            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Trần Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh 12C5 12C5       12C8 12C8 12C12 12C12   12C12   12C8 12C5   12C5 12C5 12C12 12C12   12C8 12C8                
Lê Thị Kiều Châu 12C10 12C10 11B10 11B10   11B7 11B7 12C6 12C6   12C6 12C10 11B7     11B10 11B7 12C6 12C6   11B10 11B10 12C10 12C10            
Nguyễn Thị Thoa 10A11 10A11 12C13 12C13             12C13   10A7 10A7       10A3 10A3   12C13 12C13   10A7            
Đỗ Thị Kim Thanh     12C7 12C7       12C7 12C7     12C7 10A4 10A4   10A5 10A5         10A5 10A4              
Lê Đoàn Thùy Dương 10A6 10A6 10A10 10A10   11B6 11B6       11B6   11B8 11B8     11B8 11B6         10A6 10A10            
Bùi Thị Thu Bình     10A12 10A12       12C11 12C11     12C11 10A12 10A12       12C11 12C11         10A12            
Đỗ Thị Thanh Hương 10A8 10A8 11B4 11B4   10A13 10A13 11B13 11B13   10A13 10A13 11B13 11B13       11B13 11B4   10A8 10A8   10A13            
Nguyễn Thị Hiền     11B11 11B11   11B5 11B5 11B12 11B12   11B5             11B12 11B5   11B12 11B12 11B11 11B11            
Nguyễn Thị Hoa Lý 10A14 10A14 11B9 11B9   11B9 11B9 10A14 10A14   11B2 11B2 10A2 10A2     11B9 11B2     10A14   10A2              
Dương Thị Tường Vy     11B3 11B3   10A9 10A9                   11B3 10A1 10A1       10A9 10A1            
Đặng Thị Ti Na           11B1 11B1                   11B11   11B1     10A3   10A11            
Nguyễn Thị Bưởi                                             HOP HOP            
Nguyễn Duy Quốc                           12C13                 HOP HOP            
Trần Thị Thanh Thương                         12C12                                  
Hoàng Thị Cẩm Vân                           12C10                                
Huỳnh Thị Hoàng                           12C11                                
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường 10A4 10A4       10A8 10A8       10A11 10A11                     HOP HOP            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10A3 10A3       10A7 10A7                 10A12 10A12           11B7 11B7            
Lê Quang Vũ               10A1 10A1   10A14 10A14           10A9 10A9       11B8 11B8            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                         10A5 10A5       10A10 10A10                      
Phạm Khánh Thiện               10A2 10A2       10A6 10A6   10A13 10A13                          
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang     10A3 10A3   10A1 10A1 10A7 10A7   10A5 10A5 10A11 10A11   10A9 10A9           HOP HOP            
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP            
Lý Nguyễn Lễ 12C1 12C1           12C9 12C9   11B12 11B12       12C7 12C7 12C3 12C3   12C5 12C5 12C11 12C11   12C13 12C13      
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương 12C2 12C2 11B2 11B2   11B4 11B4 12C10 12C10             12C8 12C8 12C4 12C4   12C6 12C6 12C12 12C12            
Nguyễn Bảo Đức     11B1 11B1   11B3 11B3       11B11 11B11 10A14 10A14       10A13 10A13   11B7 11B7 11B5 11B5   11B9 11B9 11B13 11B13  
Trần Kim Phong     10A4 10A4   10A2 10A2 10A8 10A8   10A6 10A6       10A10 10A10 10A12 10A12   11B8 11B8 11B6 11B6   11B10 11B10      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 7-12-2019