SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                         10A4   HOP HOP            
Nguyễn Thị Ngân Thoa     12C5 12C5   12C12 12C12                 12C5 12C5 12C12 12C12       HOP HOP            
Phạm Bình Nguyên           10A4 10A4 12C1 12C1       10A4         12C4 12C4   12C4 12C4 12C1 12C1            
Võ Văn Tùng 11B2 11B2 11B8                 11B13 11B8 11B8   11B13 11B8   11B2     11B2 11B13 11B13            
Trương Văn Vạn 12C13 12C13       12C13 12C13 12C8 12C8             12C8 12C8           HOP HOP            
Nguyễn Thị Xuân   11B12 11B10 11B10   11B12 11B12 11B14 11B14             11B10 11B12 11B14     11B10 11B14                
Đỗ ánh Linh 10A1 10A1 12C11 12C11   12C3 12C3 12C11 12C11       10A1               10A1   12C3 12C3            
Bùi Thị Tuyết Trinh           10A5 10A5 12C6 12C6   10A8 10A8       10A5   10A8     10A8 10A5 12C6 12C6            
Trần Thị Nhường 10A6 10A6 10A10 10A10     10A6 10A3 10A3   10A10 10A10 10A3               10A6 10A3 10A10              
Nguyễn Trọng Khôi 11B11 11B11 11B3 11B3             11B6 11B11       11B6 11B11   11B3     11B3 11B6 11B6            
Nguyễn Thị Thu Hiền 12C9 12C9   11B1       12C7 12C7   11B1 11B1       12C7 12C7 11B1         12C9 12C9            
Nguyễn T Phương Thảo 10A7 10A7 12C10 12C10             10A2 10A2       10A7 10A2       12C10 12C10 10A2 10A7            
Nguyễn Hoàng Vi   11B7 11B4 11B4   11B4 11B9           11B7 11B7   11B9 11B7 11B4         11B9 11B9            
Nguyễn Thị Hồng ánh 10A9 10A9 12C2 12C2   12C2 12C2 10A11 10A11       10A9 10A9   10A11 10A11           10A9 10A11            
Võ Đức Toàn           11B5 11B5             11B5   11B5             HOP HOP            
Lưu Công Trừng 11B4 11B4         11B4                   11B4           HOP HOP            
Ngô Thị Hải Minh 11B3 11B3 12C1 12C1   12C1 12C1 11B3         11B3 11B3     11B3       11B8 11B8 HOP HOP            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh           10A6   12C5 12C5             10A6 10A6 12C5 12C5     10A6                
Nguyễn Thanh Phong               12C4 12C4   11B9 11B9   10A4   12C4 12C4 10A4 10A4       10A4              
Hoàng Thị Huyền Trang 12C6 12C6 11B1                         11B1         12C6 12C6 11B1 11B1            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo     11B7 11B11   11B9   11B7 11B7       11B6 11B6   11B7 11B6 11B11 11B9     11B6                
Cao Thanh Long     10A7 10A7                             10A7   10A11   10A7              
Phan Thị Kim Hoa 11B12         10A3 10A3 11B10     11B10 11B10 11B14 10A3   11B14 11B10 11B12     10A3                  
Lê Thị Hoan                           10A1   10A1 10A1 12C3 12C3   12C3 12C3   10A1            
Trần Thị Thanh Phương 10A5 10A5                 11B13   10A8 10A8     10A5 11B13 10A8   10A5 10A8 11B11 11B11            
Đoàn Thị Thanh Huyền 12C7 12C7 11B13 11B13                 10A2 10A2   10A2   12C7 12C7   10A2 10A9   10A10            
Vũ Thị Giang 11B8 11B8                   11B8 11B5       11B5 11B8     11B7 11B7 11B5 11B5            
Hà Quốc Dũng 12C2 12C2 11B14 11B14                 11B2 11B2   11B2         11B2   12C2 12C2            
Đinh Thị Yến                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền 12C1 12C1 12C8 12C8   12C8 12C8                           12C1 12C1 HOP HOP            
Lê Thị Phượng                                                            
Đỗ như Thanh Cao     11B11         11B9 11B9   11B5 11B5   11B12       11B9 11B5   11B9 10A11                
Trương Thị Tố Thanh               12C3 12C3   10A1 10A1 11B1     12C3 12C3   11B1   11B1 11B1 10A1              
Phan Thị Tuyết Nhung           12C4 12C4 12C2 12C2         11B14             12C2 12C2 12C4 12C4            
Bế Thị Mai Hương                     10A4 10A4 10A7 10A7       10A5 10A5   10A7 10A4   10A5            
Đặng Thị Minh Hiếu           11B6 11B6 10A6 10A6             10A3 10A3 11B6     10A9 11B10 10A3 10A6            
Phạm Thị Khánh Phương                 11B4     11B2           11B2 11B4   11B4 11B4 11B2 11B2            
Phan Thị Thanh Nhàn     10A2 10A2   11B7 11B7   11B13             10A8 10A8   11B7   10A10 10A2 10A8              
Hồ Ngọc Vân Hà           11B8 11B8   11B3                 11B3 11B8       11B3 11B3            
Huỳnh Thị Phong     10A1 10A1             10A7 10A7           10A3 10A3       HOP HOP            
Phạm Thị Thuỷ               11B5     11B8 11B6   11B1     11B1                          
Thái Vi Hạ 11B9 11B9 10A5 10A5                 11B4 11B4   11B3 11B9       11B3 11B9                
Vũ Thuỵ Khánh Uyên       11B7   11B2 11B2 11B4               11B4                            
Trần Thị Hưng 10A2 10A2 10A6 10A6             11B2           11B2           11B12 11B12            
Lê Thị Cẩm Thạch 12C8 12C8 10A8 10A8                       10A4 10A4 12C8 12C8                      
Phạm Như Dạ Thảo           12C11 12C11                 12C11 12C11                          
Võ Thị Quỳnh Như 12C10 12C10                               12C10 12C10                      
Đậu Thị Nguyệt           11B10 11B10                     11B10         11B10 11B10            
Trần Thị Thanh                                   12C9 12C9   12C9 12C9   10A8            
Lê Thị Minh Hiền               11B12 11B12   11B12 11B12             11B12                      
Lê Minh Chiến 12C12 12C12       11B14 11B14 12C12 12C12               11B14           11B14 11B14            
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                           10A1 10A5 10A3            
Trần Thị Thuỳ Linh 10A11 10A11                               10A11 10A11     10A7   10A2            
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền     10A9 10A9   10A9 10A9                               10A6              
Đinh Thị Thu Thuỷ           11B13 11B13 10A10 10A10       10A10 10A10     11B13       11B13 11B13   10A4            
Lê Thị Kim Thùy               12C13 12C13             12C13 12C13                          
Bùi Thị Lanh           11B11 11B11           11B11 11B11         11B11                      
Nguyễn Thị Ngà                                             HOP HOP            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Trần Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh 12C5 12C5 12C13 12C13   12C5 12C5                     12C13 12C13                      
Lê Thị Kiều Châu 11B1 11B1 12C9 12C9             11B14 11B14       12C9 12C9   11B14   11B14                  
Nguyễn Thị Thoa 11B7   12C12 12C12             11B7 11B7       12C12 12C12 11B7                        
Đỗ Thị Kim Thanh 12C11 12C11           10A4 10A4   10A3 10A3           12C11 12C11                      
Lê Đoàn Thùy Dương 10A8 10A8 11B12 11B12       10A9 10A9   10A9 10A9 11B12     11B12   10A6 10A6         10A9            
Bùi Thị Thu Bình 11B10 11B10 12C7 12C7   12C7 12C7   11B10                   11B10                      
Đỗ Thị Thanh Hương     10A11 10A11   10A11 10A11 11B6 11B6               10A7 10A7 11B6   11B6   10A11              
Nguyễn Thị Hiền     12C6 12C6   12C6 12C6 11B13 11B5       11B13 11B13   12C10 12C10 11B5 11B13   11B5 11B5 12C10 12C10            
Nguyễn Thị Hoa Lý 10A10 10A10   11B8   10A10 10A10 11B8 11B8             11B8           10A10 11B4 11B4            
Đặng Thị Ti Na     11B9 11B9       10A5 10A5                 10A2 10A2                      
Huỳnh Thị Thu Hiền     11B2 11B2   11B3 11B3 11B11 11B11   11B11         11B11   10A1 10A1                      
Nguyễn Duy Quốc                                             HOP HOP            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường 10A3 10A3                               10A9 10A9       HOP HOP            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung           10A1 10A1       10A11 10A11 10A6 10A6                                
Lê Quang Vũ 10A4 10A4       11B1 11B1 10A8 10A8                                          
Huỳnh Lê Khắc Chiến 11B5 11B5       10A2 10A2                     10A10 10A10                      
Phạm Khánh Thiện 11B6 11B6           10A7 10A7       10A5 10A5                                
Nguyễn Vinh Quang     10A3 10A3   10A7 10A7 10A1 10A1   10A5 10A5 10A11 10A11   10A9 10A9           HOP HOP            
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP            
Lý Nguyễn Lễ 12C3 12C3 11B5 11B5   12C9 12C9                 12C1 12C1       12C7 12C7 12C11 12C11   12C13 12C13 12C5 12C5  
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương 12C4 12C4       12C10 12C10 11B1 11B1   11B3 11B3       12C2 12C2       12C8 12C8 12C12 12C12       12C6 12C6  
Nguyễn Bảo Đức 11B14 11B14 11B6 11B6       11B2 11B2   11B4 11B4 11B10 11B10   10A10 10A10       11B12 11B12 11B8 11B8            
Trần Kim Phong 11B13 11B13 10A4 10A4   10A8 10A8 10A2 10A2   10A6 10A6 11B9 11B9             11B11 11B11 11B7 11B7            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 11-4-2021