SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                         10A4     10A4 10A4       10A4   HOP HOP            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 12C12 12C12       12C12 12C12 12C5 12C5     12C12 12C5               12C5 12C5 HOP HOP            
Phạm Bình Nguyên 12C1 12C1       12C4 12C4       12C4   12C1               12C4 12C4 12C1 12C1            
Võ Văn Tùng 11B2 11B2           11B8 11B13       11B8 11B8   11B13 11B8   11B2   11B2   11B13 11B13            
Trương Văn Vạn 12C13 12C13       12C13 12C13 12C8 12C8   12C13 12C8                 12C8 12C8 HOP HOP            
Nguyễn Thị Xuân 11B10 11B10       11B12 11B12 11B14 11B14       11B14 11B12     11B12 11B14 11B10   11B10                  
Đỗ ánh Linh 10A1 10A1 12C11 12C11   12C3 12C3 12C11 12C11     12C3 10A1 12C11             10A1   12C3 12C3            
Bùi Thị Tuyết Trinh           10A5 10A5 12C6 12C6   10A8 10A8   12C6   10A5   10A8     10A8 10A5 12C6 12C6            
Trần Thị Nhường   10A6 10A10 10A10   10A6 10A6 10A3 10A3   10A10 10A10 10A3               10A6 10A3 10A10              
Nguyễn Trọng Khôi 11B11 11B11 11B3 11B3             11B6 11B11         11B6 11B11 11B3     11B3 11B6 11B6            
Nguyễn Thị Thu Hiền 12C9 12C9 12C7 12C7       12C9 12C9   11B1 11B1 12C9 12C7   11B1           11B1 12C7 12C7            
Nguyễn T Phương Thảo 10A7 10A7 12C10 12C10       12C10 12C10   10A2 10A2   12C10   10A7 10A2           10A7 10A2            
Nguyễn Hoàng Vi 11B7 11B7 11B4 11B4     11B9 11B7 11B4             11B7 11B9 11B4     11B9 11B9                
Nguyễn Thị Hồng ánh 10A9 10A9 12C2 12C2   12C2 12C2 10A11 10A11     12C2 10A9 10A9   10A11 10A11           10A11 10A9            
Võ Đức Toàn           11B5 11B5             11B5         11B5       HOP HOP            
Lưu Công Trừng 11B4         11B4 11B4                   11B4           HOP HOP            
Ngô Thị Hải Minh   11B3 12C1 12C1   12C1 12C1 11B3 11B3   12C1   11B3 11B3   11B3         11B8 11B8 HOP HOP            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 10A6   12C5 12C5             12C5 12C9       10A6 10A6         10A6 12C5 12C5            
Nguyễn Thanh Phong 12C4 12C4       10A4 10A4 12C4 12C4   11B9 11B9 12C4 10A4             11B7 11B7 10A4 10A10            
Hoàng Thị Huyền Trang 12C6 12C6 11B1 11B1               12C6   12C8     11B1       12C6 12C6 11B1              
Nguyễn Thị Ngọc Thảo   11B9 11B7 11B7             11B7   11B11       11B7 11B9 11B11                      
Cao Thanh Long     10A7 10A7                         10A7         10A11   10A7            
Phan Thị Kim Hoa 11B12         10A3 10A3 11B10     11B10 11B10   10A3     11B10 11B12     10A3                  
Lê Thị Hoan     12C3 12C3             12C3   12C10 10A1   10A1 10A1       12C3 12C3   10A1            
Trần Thị Thanh Phương 10A5 10A5 11B13 11B13               11B13 10A8 10A8     10A5 11B13 10A8   10A5 10A8                
Đoàn Thị Thanh Huyền 12C7 12C7 11B14 11B14       12C7 12C7     12C7 10A2 10A2   10A2         10A2 10A9 11B11 11B11            
Vũ Thị Giang               11B5     12C12 12C11       11B5         11B5 11B5                
Hà Quốc Dũng 12C2 12C2                 12C2 12C13 11B2 11B2   11B2           11B2 12C2 12C2            
Đinh Thị Yến     11B8 11B8               11B8 11B6 11B6     11B14 11B8 11B6   11B6 11B14                
Lê Thị Diệu Tuyền     12C8 12C8   12C8 12C8 12C1 12C1   12C8 12C1                 12C1 12C1 HOP HOP            
Lê Thị Phượng                         11B1 11B1       11B1     11B1                  
Đỗ như Thanh Cao 11B9         11B11   11B9 11B9   11B5 11B5   11B14       11B5 11B9                      
Trương Thị Tố Thanh 12C3 12C3           12C3 12C3   10A1 10A1   12C3                 10A1 10A11            
Phan Thị Tuyết Nhung   11B12 12C4 12C4       12C2 12C2     12C4 12C2               12C2 12C2 12C4 12C4            
Bế Thị Mai Hương                     10A4 10A4 10A7 10A7       10A5 10A5   10A7 10A4   10A5            
Đặng Thị Minh Hiếu           11B6 11B6 10A6 10A6             10A3 10A3 11B6     10A9 11B10 10A3 10A6            
Phạm Thị Khánh Phương   11B4 11B2 11B2               11B2 12C6         11B2 11B4   11B4 11B4                
Phan Thị Thanh Nhàn     10A2 10A2   11B7 11B7       11B13         10A8 10A8       10A10 10A2 10A8              
Hồ Ngọc Vân Hà 11B3         11B8 11B8           12C7 12C5       11B3 11B8       11B3 11B3            
Huỳnh Thị Phong     10A1 10A1             10A7 10A7 12C3 12C1       10A3 10A3       HOP HOP            
Phạm Thị Thuỷ                     11B8 11B6 11B5           11B1         11B1            
Thái Vi Hạ     10A5 10A5   11B9             11B4 11B4   11B9 11B3       11B3   11B9 11B9            
Vũ Thuỵ Khánh Uyên           11B2 11B2 11B4     11B2     11B7   11B4 11B2                          
Trần Thị Hưng 10A2 10A2 10A6 10A6                   12C2                 11B12 11B12            
Lê Thị Cẩm Thạch 12C8 12C8 10A8 10A8       10A4 10A4       12C8 12C4                 12C8 12C8            
Phạm Như Dạ Thảo           12C11 12C11       12C11                   12C11 12C11                
Võ Thị Quỳnh Như           12C10 12C10       12C10                       12C10 12C10            
Đậu Thị Nguyệt     11B10 11B10   11B10 11B10                     11B10                        
Trần Thị Thanh           12C9 12C9       12C9                   12C9 12C9 10A2 10A8            
Lê Thị Minh Hiền               11B12 11B12   11B12 11B12             11B12                      
Lê Minh Chiến     11B11 11B11     11B11 12C12 12C12       12C12 11B11   11B11             12C12 12C12            
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                           10A1 10A5 10A3            
Trần Thị Thuỳ Linh 10A11 10A11                               10A11 10A11     10A7 10A6              
Nguyễn Thị Lan Anh           11B14 11B14                       11B14       11B14 11B14            
Nguyễn Thị Dịu Huyền     10A9 10A9   10A9 10A9                                              
Đinh Thị Thu Thuỷ 10A10 10A10       11B13 11B13 10A10 10A10               11B13       11B13 11B13   10A4            
Lê Thị Kim Thùy               12C13 12C13         12C13                 12C13 12C13            
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà                                             HOP HOP            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Trần Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh 12C5 12C5 12C13 12C13   12C5 12C5         12C5 12C13               12C13 12C13                
Lê Thị Kiều Châu 11B1 11B1 12C9 12C9             11B14 11B14   12C9   11B14         11B14   12C9 12C9            
Nguyễn Thị Thoa     12C12 12C12         11B7     11B7 11B7 12C12       11B7     12C12 12C12                
Đỗ Thị Kim Thanh 12C11 12C11                 10A3 10A3 12C11         10A4 10A4       12C11 12C11            
Lê Đoàn Thùy Dương 10A8 10A8 11B12 11B12       10A9 10A9   10A9 10A9 11B12     11B12   10A6 10A6       10A9              
Bùi Thị Thu Bình           12C7 12C7   11B10   12C7         11B10         12C7 12C7 11B10 11B10            
Đỗ Thị Thanh Hương     10A11 10A11   10A11 10A11 11B6 11B6             11B6   10A7 10A7   10A11 11B6                
Nguyễn Thị Hiền 12C10 12C10 12C6 12C6   12C6 12C6 11B13 11B5   12C6 12C10 11B13 11B13     11B5   11B13   12C10 12C10 11B5 11B5            
Nguyễn Thị Hoa Lý 11B8 11B8       10A10 10A10   11B8       10A10 10A10   11B8           10A10 11B4 11B4            
Đặng Thị Ti Na     11B9 11B9       10A5 10A5                 10A2 10A2                      
Huỳnh Thị Thu Hiền           11B3 11B3 11B11 11B11   11B11           11B11 10A1 10A1       11B2 11B2            
Nguyễn Duy Quốc                                             HOP HOP            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường 10A3 10A3                               10A9 10A9       HOP HOP            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung           10A1 10A1       10A11 10A11 10A6 10A6                                
Lê Quang Vũ 10A4 10A4       11B1 11B1 10A8 10A8                                          
Huỳnh Lê Khắc Chiến 11B5 11B5       10A2 10A2                     10A10 10A10                      
Phạm Khánh Thiện 11B6 11B6           10A7 10A7       10A5 10A5                                
Nguyễn Vinh Quang     10A3 10A3   10A7 10A7 10A1 10A1   10A5 10A5 10A11 10A11   10A9 10A9 12C13 12C13       HOP HOP            
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP            
Lý Nguyễn Lễ 11B13 11B13 11B5 11B5                       12C1 12C1 12C7 12C7   11B11 11B11       12C9 12C9 12C3 12C3  
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương 11B14 11B14           11B1 11B1   11B3 11B3       12C2 12C2 12C8 12C8   11B12 11B12       12C10 12C10 12C4 12C4  
Nguyễn Bảo Đức     11B6 11B6       11B2 11B2   11B4 11B4 11B10 11B10   10A10 10A10           11B8 11B8   12C12 12C12 12C6 12C6  
Trần Kim Phong     10A4 10A4   10A8 10A8 10A2 10A2   10A6 10A6 11B9 11B9                 11B7 11B7   12C11 12C11 12C5 12C5  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 20-9-2020