SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Công Lập     11E2 11E2                       11E2         11E2 11E2   HOP HOP          
Phan Thanh Xuyên 12E1 12E1 12A6 12A6             12A6   12E1     12A6 12A6 12E1 12E1       HOP HOP            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 12D2 12D2       11A1 11A1 12B 12B   12B 12D2       12B 12B   11A1   12D2 12D2 11A1 11A1            
Phạm Bình Nguyên               12C 12C   12A1 12C           12A1 12A1   12A1 12A1                
Trương Văn Vạn 12E4 12E4 12A5 12A5   12E4 12E4 12A5 12A5       12E4 12A5                                
Nguyễn Thị Xuân 12E3 12E3 10A10 10A10   10A10 10A10 12E3 12E3     12E3 10A5 10A5   10A5 10A5       10A10 10A5                
Đỗ ánh Linh 11B 11B 11D2 11D2             10A6 10A6 11D2 11D2   11B 11D2 10A6 10A6   10A6   11B 11B            
Bùi Thị Tuyết Trinh 10A9 10A9       10A1 10A1 10A9 10A9   10A1 10A1 12A2         12A2 12A2   12A2 12A2 10A9 10A1            
Trần Thị Nhường 11E4 11E4 10A4 10A4   11E4 11E4 10A4 10A4       10A11 10A11   11E4   10A11 10A11       10A11 10A4            
Nguyễn Trọng Khôi 11A3 11A3       11E3 11E3       11D4 11D4 11E3 11E3   11A3 11E3 11D4     11D4 11D4 11A3 11A3            
Nguyễn Thị Thu Hiền 12A3 12A3       10A2 10A2 10A12 10A12     12A3 10A2 10A2   10A12 10A12       12A3 12A3 10A2 10A12            
Nguyễn T Phương Thảo 10A7 10A7       10A13 10A13 10A3 10A3   10A3 10A3       10A7 10A7 10A13 10A13   10A3 10A7   10A13            
Nguyễn Hoàng Vi 11E1 11E1 12D1 12D1   11E1 11E1 11D3 11D3   11D3 11D3 12D1     11E1 11D3       12D1 12D1 HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Hồng ánh 12A4 12A4 12E2 12E2   11A2 11A2 12A4 12A4       12E2 12A4   12E2 12E2 11A2         11A2 11A2            
Võ Đức Toàn 10A8 10A8 11D1 11D1   11D1 11D1           11A4 11A4   11D1 11A4 10A8 10A8   11A4 11A4 10A8              
Lưu Công Trừng                     11A2 11A2         11A2       11A2   HOP HOP HOP          
Ngô Thị Hải Minh     12E1 12E1   12E1 12E1 12A2 12A2   12A2 12E1   11A1   12A2 12A2 11A1     11A1 11A1 HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 10A1 10A1 12A3 12A3       12A6 12A6     12A6 10A1 12A3       12A6 12A6   10A1   12A3 12A3            
Nguyễn Thanh Phong     12E3 12E3   12A1 12A1 12E4 12E4   12E3   12A1 12E4   12A1 12A1       12E4 12E4 12E3 12E3            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10A5 10A5 10A7 10A7                       11D4 11D1 10A5 10A7   10A5     10A7            
Cao Thanh Long                                               HOP HOP          
Phan Thị Kim Hoa 10A4         10A9 10A9       10A4 10A4   10A9       11D3 11D2   10A4 10A9 10A12              
Lê Thị Hoan                                                            
Trần Thị Thanh Phương 10A3 10A3   10A8   10A8 10A8           10A3 10A6   10A6 10A6       10A11 10A3 10A6 10A8            
Đoàn Thị Thanh Huyền 12A5 12A5 12A4 12A4   12E2 12E2       12A4 12A5   12E2   12A5 12A5 12E2 12E2   12A4 12A4                
Vũ Thị Giang     11E1 11E1       10A2 10A2     10A2         11E1       10A13 10A2 10A10 11E1            
Hà Quốc Dũng 11E3 11E3 11A3           11E3   11A3 11A3   12B     11A3 11E3                        
Đinh Thị Yến           11E2 11E2 11E4 11E4   11A4 11A4 11E4     11A4 11B 11E2 11E4       11A4 11E2            
Lê Thị Diệu Tuyền 11E2 11E2 10A1 10A1   12A3 12A3 12A3 12A3       12A3 10A1     11E2         10A1 HOP HOP            
Lê Thị Phượng           12A5 12A5 12A1 12A1   12A5 12A1 12E3         12A5 12A5       12A1 12A1            
Đỗ như Thanh Cao 10A6 10A6 10A2 10A2             10A2   10A6               10A2 10A6 10A13 10A11            
Nguyễn Duy Hồ           12A4 12A4       12E2 12A4 11A2 11A2         11A2     11A2 12A4 12A4            
Trương Thị Tố Thanh           12A2 12A2 11A1 11A1     12E4 11A1 12A2   11A1             12A2 12A2            
Phan Thị Tuyết Nhung 12A6 12A6       12A6 12A6       12E1   12B 12A6       12B 12B       12B 12B            
Bế Thị Mai Hương     10A9 10A9   10A3 10A3       10A5 10A5 10A9 10A3         10A5   10A9   10A5 10A3            
Đặng Thị Minh Hiếu     11B     11B 11B       11E4 11E4         11E4 11B 11E1   10A12 11E1 11E1 10A10            
Phạm Thị Khánh Phương 11A4 11A4   11A3             11E3 11E3       11E3   11A3 11A4   11A3 11A3   11A4            
Phan Thị Thanh Nhàn   10A4 10A8     10A4 10A4 10A7 10A7             10A8 10A8 10A7     10A7 10A8 10A4              
Huỳnh Thị Phong           12B 12B         12B 12A6 12A1             12B 12B HOP HOP HOP          
Phạm Thị Thuỷ       11B               12A2                 11B 11B                
Thái Vi Hạ                                                            
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                         12A4                                  
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                     12A3                                      
Lê Thị Thu Nga                         12A5                                  
Phạm Như Dạ Thảo 12D1 12D1                   12D1           12D1 12D1                      
Võ Thị Quỳnh Như 11D1 11D1                               11D1         11D1 11D1            
Đậu Thị Nguyệt     12D2 12D2                   12D2   12D2 12D2                          
Trần Thị Thanh     12C 12C       10A10 10A10   12C   10A10 10A10                 12C 12C            
Lê Thị Minh Hiền     11D3 11D3   11D3 11D3                 11D3                            
Lê Minh Chiến                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                                            
Trần Thị Thuỳ Linh               10A11 10A11             10A11 10A11                          
Nguyễn Thị Lan Anh           10A12 10A12           10A12 10A12                                
Nguyễn Thị Dịu Huyền               11D2 11D2   11D2 11D2           11D2                        
Đinh Thị Thu Thuỷ                     10A13 10A13       10A13 10A13                          
Lê Thị Kim Thùy               11D4 11D4       11D4 11D4         11D4                      
Bùi Thị Lanh                                                            
Đỗ Thị Hồng Hà             12C           12C               12C 12C                
Nguyễn Thị Ngà                                                            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Bùi Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh           10A11 10A11 12E1 12E1   10A11 10A11   12E1   12E1 12E1         10A11 HOP HOP HOP          
Lê Thị Kiều Châu 12E2 12E2 11A4 11A4       12E2 12E2   12D1 12E2 11A3 11A3   12D1 12D1 11A4 11A3       12D1 12D1            
Hoàng Thị Như     11E4 11E4       11B 11B         11E4       11E4 11B                      
Nguyễn Thị Thoa     12E4 12E4       10A13 10A13   12E4   10A13 10A13               10A13 12E4 12E4            
Đỗ Thị Kim Thanh     11E3 11E3   11D4 11D4 11E3                 11D4   11E3       11D4 11D4            
Lê Đoàn Thùy Dương           12E3 12E3 11A2 11A2   11A1 11A1 12D2 12E3   11A2 11A1 12D2 12D2   12E3 12E3 12D2 12D2            
Bùi Thị Thu Bình 10A10 10A10 10A6 10A6       11E2 11E2   10A10 10A10             11E2     10A10 11E2 10A6            
Đỗ Thị Thanh Hương 11D3 11D3       10A7 10A7 10A8 10A8   10A9 10A9 11D3 11D3         11D3   10A8   10A7 10A9            
Nguyễn Thị Hiền               11D1 11D1                   11D1   11D1 11D1                
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Dương Thị Tường Vy 11D2 11D2 10A5 10A5   11D2 11D2 10A1 10A1   10A12 10A12       11D2   10A12 10A12     10A12 10A1 10A5            
Đặng Thị Ti Na 10A2 10A2 10A3 10A3       11E1 11E1       10A4 10A4       11E1     11E1 10A4 10A3 10A2            
Nguyễn Thị Bưởi                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Duy Quốc 12C 12C       12C               12C                 HOP HOP HOP          
Trần Thị Thanh Thương                     12D2                                      
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai                           12D1                                
Văn Ngọc Tường                                             HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Văn Thanh Hưng                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                             HOP HOP HOP          
Đỗ Văn Doanh                                             HOP HOP HOP          
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018