SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Nhường

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11E2 10A4      
2 11E4 11E2 10A4   10A4  
3 11E4 11E4 11E2      
4   11E4 11E2      
5           10A4

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11E4 11E4   11E4 11E2  
2 11E4 11E4   11E2 11E2  
3 11E2 10A4 10A4   10A4  
4 11E2   10A4      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 14-10-2018