SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Nhường

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11D2 10D2 10A4 11D2  
2 10A4   10D2 10A4 11D2  
3 10D2   10B      
4 10D2   10B     10B
5           11D2

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10D2 10A4 11D2 10A4 11D2  
2 10D2 10A4 11D2 10A4 11D2  
3 10B 10D2 10B 11D2 10A4  
4 10B 10D2 10B   10B  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2018