SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Trọng Khôi

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11D4 11E3      
2 11A3 11D4 11E3   11E3  
3 11A3   11A3 11D4 11E3  
4     11A3 11D4    
5           11A3

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11A3 11E3 11D4 11A3 11D4  
2 11A3 11E3 11D4 11E3 11D4  
3     11E3 11D4 11A3  
4     11E3   11A3  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 11-11-2018