SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Trọng Khôi

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12D2 10A3 10D3    
2   12D2 10A3 10D3    
3 12D2   10E3 10E3 10D3  
4 12D2     10E3 10A3  
5           10A3

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10D3 10A3 10D3 12D2    
2 10D3 10A3 10D3 12D2    
3 10E3 12D2 10E3 10A3    
4 10E3 12D2 10E3 10A3 12D2  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017