SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A3 10A2 11E4  
2 10A2   12A3 10A2 11E4  
3 12A3 11E4 11A3 11A3    
4 12A3 11E4 11A3 11A3    
5           11A3

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12A3   11A3 10A2 12A3  
2 12A3   11A3 10A2 12A3  
3 11E4 11E4 10A2   11A3  
4 11E4 11E4 10A2 12A3 11A3  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017