SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hoàng Vi

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11E1     11D3  
2   11E1     11D3  
3   11D3 12D1 12D1   11E1
4   11D3 12D1 12D1   11E1
5           11E1

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11E1 11E1 11D3 11E1 12D1  
2 11E1 11E1 11D3 11D3 12D1  
3 12D1 11D3 12D1   HOP  
4 12D1 11D3     HOP  
5         HOP  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018