SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hoàng Vi

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B     11D3  
2   11B     11D3  
3   11E1 11D3 11B   11E1
4   11E1 11D3 11B   11E1
5           11E1

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B 11D3   11B 11E1  
2 11B 11D3   11D3 11E1  
3 11D3 11B 11E1 11E1    
4 11D3 11B 11E1      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 11-11-2018