SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hồng ánh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12E2     12E2 11A2
2   12E2     12E2 11A2
3   12A4 12A4 11A2    
4   12A4 12A4 11A2    
5           12E2

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12A4 11A2   12E2    
2 12A4 11A2   12E2    
3 12E2 12A4 12E2 11A2 11A2  
4 12E2 12A4 12A4   11A2  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018