SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hồng ánh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A4 12C 12D3 11E1  
2   11A4 12C 12D3 11E1  
3 12C 11E1 11A4   12D3  
4 12C 11E1 11A4   12D3  
5           12D3

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11A4 12C 11A4   12D3  
2 11A4 12C 11A4   12D3  
3 12D3 11E1     11E1  
4 12D3 11E1   12D3 11E1  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017