SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Võ Đức Toàn

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A8     11A4
2 10A8         11A4
3 10A8   11A4 11D1   11D1
4     11A4 11D1   11D1
5           10A8

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10A8 11D1   11D1 11A4  
2 10A8 11D1   11A4 11A4  
3 11D1   11A4 10A8 10A8  
4 11D1   11A4 10A8    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018