SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Võ Đức Toàn

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10C 11E3 11A5  
2     10C 11E3 11A5  
3   11A5 11E3 10D1    
4 10C 11A5 11E3 10D1   10D1
5           10D1

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A5 10D1   11E3  
2   11A5 10D1   11E3  
3 11E3 10D1   10C 11A5  
4 11E3 10D1   10C 11A5  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 12-11-2017