SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2018-2019


Thời khóa biểu giáo viên: Ngô Thị Hải Minh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12D2 12A2   12E1 11A1
2   12D2 12A2 12D2 12E1 11A1
3   12E1   12A2    
4            
5           12E1

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12E1 12A2 12A2 11A1  
2   12E1 12E1 12A2 11A1  
3 12E1 12A2   11A1 HOP  
4 12E1 12A2 11A1   HOP  
5         HOP  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 19-8-2018